Aplikovaná informatika

Cieľom študijného programu je pripraviť študentov na štúdium študijného programu druhého stupňa, ako aj na bezprostredný vstup na trh práce. Absolventi bakalárskeho štúdia odboru Aplikovaná informatika dokážu zvládnuť neustále rastúce nároky vedeckého, technického a hospodárskeho vývoja v digitálnom storočí.Uplatnenie absolventov

Absolvent získa potrebné teoretické vedomosti a praktické skúsenosti z tvorby sieťových a webových aplikácií, z tvorby, obsluhy a údržby centralizovaných a distribuovaných elektronických informačných a administratívnych systémov, počítačových sietí, má schopnosti využiť teoretické poznatky a príslušné nástroje pri špecifikácii, navrhovaní, implementácii a údržbe počítačových systémov a počítačových sietí.

Absolvent bude schopný analyzovať, implementovať, modifikovať a modernizovať počítačové a informačné systémy. Bude schopný nachádzať vlastné originálne riešenia problémov pri navrhovaní a využívaní informačných systémov. Absolvent získa vnútornú potrebu permanentného vzdelávania, dokáže sledovať vývoj počítačových systémov a informačných technológií, aktualizovať svoje vedomosti a rozvíjať svoje zručnosti. Bude schopný použiť princípy efektívnej práce s informáciami rôzneho druhu a z rôznych zdrojov vrátane Internetu, prevádzkovať počítačové a softvérové systémy účinne a prezentovať technické problémy a ich riešenia. Zároveň je pripravený získať vzdelanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia vo svojom odbore.

Absolvent bude aktívne ovládať aspoň jeden svetový jazyk a ďalší jazyk pasívne. Bude pripravený samostatne aj v tíme riešiť zložité projekty a prezentovať svoje výsledky, pracovať efektívne ako člen vývojového tímu, bude schopný organizovať a manažovať prácu tímu, vyvíjať vlastné podnikateľské aktivity, prípadne si založiť aj vlastnú firmu. Uplatní sa ako manažér, analytik, systémový návrhár a špecialista v bankovníctve, poisťovníctve, konzultačných firmách, v priemysle a na školách. Nájde uplatnenie pri návrhu a aplikácii informačných systémov vo všetkých druhoch podnikov, v organizáciách a službách, ako napríklad v oblasti bankovníctva, administratívy, dopravy a zdravotníctva pri implementácii, inovácii a údržbe technických prostriedkov a ich programového vybavenia, v softvérových firmách orientovaných na tvorbu rôznych softvérových aplikácií, v oblasti školstva ako technický pracovník alebo správca informačných systémov a počítačových sietí.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program je doručenie podpísanej prihlášky na kontaktnú adresu fakulty so všetkými požadovanými prílohami (štruktúrovaný životopis, notárom/matrikárkou overená fotokópia maturitného vysvedčenia) najneskôr do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podanie prihlášky (okrem maturitného vysvedčenia uchádzača maturujúceho v príslušnom školskom roku).

Na bakalársky študijný program Aplikovaná informatika budú uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky. V prípade prekročenia stanovenej kapacity plánovaného počtu študentov bude pre určenie poradia rozhodujúce bodové hodnotenie.

Poradie prijatých uchádzačov bude stanovený na základe súčtu bodov podľa maturitných výsledkov (priemeru známok maturitnej skúšky), znalosti uchádzača z cudzích jazykov (slovenského jazyka, anglického jazyka a/alebo nemeckého jazyka) a znalosti z matematiky.

Pri prijímaní uchádzačov na bakalárske štúdium študijného programu Aplikovaná informatika budú uprednostnení uchádzači, ktorí absolvovali maturitu z predmetov matematika alebo informatika.

O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan EF UJS. Oznámenie o prijatí/neprijatí dostane uchádzač vo forme poštovej zásielky (listu) do vlastných rúk. V prípade prekročenia plánovaného počtu zostavenie poradia prijatých bude po uskutočnení maturitných skúšok v riadnom čase. V prípade nízkeho počtu uchádzačov o študijný program si fakulta (v rozhodnutí dekana) vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty im ponúknuť štúdium v inom študijnom programe.Doplňujúce informácie

- Primárnym vyučovacím jazykom na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho je jazyk maďarský.

- Školné na študijný program určuje vnútorný predpis univerzity.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané úplné stredné vzdelanie je potrebné uznať. Uznanie dokladov o vzdelaní upravuje § 33-39 Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnosti o uznaní dokladov o vzdelaní sa nachádzajú na stránke http://ujs.sk/sk/studium/uznavanie-dokladov-o-vzdelani.html.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie uchádzačov na I. stupeň štúdia sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je podanie vyplnenej prihlášky na vysokoškolské štúdium v stanovenom termíne.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Bc. Ulbrik Zoltán

e-mail: sih@ujs.sk

00421-(0)35-3260-671Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijímanie uchádzačov na I. stupeň štúdia sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je podanie vyplnenej prihlášky na vysokoškolské štúdium v stanovenom termíne.  • Podanie prihlášky na štúdium

    24.01.2022 - 30.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
140


Prílohy
  • životopis (papierová forma, elektronická forma)
  • notárom overenú kópiu maturitného vysvedčenia (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Univerzita J. Selyeho prijíma poplatok za prijímacie konanie uhradený formou bankového prevodu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD. – korcsmarose@ujs.sk
Posledná aktualizácia: 13.04.2022 11:53

Upozorniť na neaktuálne údaje