Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - anglický jazyk a literatúra
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)

V magisterskom stupni vzdelávania si študenti rozširujú všeobecné poznatky z pedagogiky a psychológie prostredníctvom vyučovacích predmetov špeciálna pedagogika, predmetová didaktika, pedagogický výskum, pedagogická a školská psychológia, organizácia a riadenie školstva, špeciálny seminár z pedagogiky, výchovné poradenstvo, práca triedneho učiteľa, metódy práce s problémovými žiakmi a pedagogická prax.Tieto disciplíny sú zamerané na konkrétny rozvoj pedagogicko-psychologických schopností a zručností študentov -budúcich učiteľov. Vzhľadom na potreby zvyšujúcej sa kvality učiteľskej prípravy a kladený dôraz na pedagogicko-psychologickú stránku učiteľa je magisterské štúdium ukončené štátnou skúškou z pedagogiky.Uplatnenie absolventov

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov sú spôsobili byť učiteľmi predmetov prislúchajúcej ich špecializácii na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Ovládajú základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, sú oboznámení s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokážu narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti a v tomto kontexte ho dokážu projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) sú schopní participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Majú taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov. V celkovom súhrne profil absolventa učiteľského štúdia predstavuje nadväznosť odbornej, pedagogickej a osobnostnej kvality každého budúceho učiteľa. Znamená to dokonalé zvládnutie odboru, ktorý bude vyučovať vo forme vyučovacieho predmetu v škole, kvalitnú metodickú pripravenosť na základe zvládnutia teórie jednotlivých pedagogických disciplín a ich praktickej realizácie, využívanie poznatkov psychológie a skutočný záujem o činnosť učiteľa ako prejavu jeho identifikácie s týmto náročným povolaním.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. 
 • Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis.

Uchádzači, ktorí sú absolventmi UCM predkladajú len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške  (kópie nemusia byť overené)    

 • Uchádzači o študijné programy magisterského štúdia nevykonávajú prijímaciu skúšku v prípade, ak si podali prihlášku na identický študijný program. Prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia, predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce.
 • V prípade uchádzačov - absolventov príbuzného študijného programu prvého stupňa  prijímacia komisia FF UCM môže požadovať vykonanie prijímacej skúšky v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v identickom študijnom programe.
 • Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách, zahraniční študenti, predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Andrea Baranovská, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

bez prijímacích skúšok • Podanie prihlášky na štúdium

  15.11.2019 - 31.05.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.06.2020 - 31.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Prílohy
 • bakalársky diplom (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • uchádzači, ktorí sú absolventmi UCM predkladajú vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené) (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka:                       Štátna pokladnica
Účet:                           7000071919/8180
Variabilný symbol:   22007
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                        SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                     SPSRSKBAXXX

Ročné školné v študijných programoch denného štúdia v anglickom jazyku: 850 €

Ročné školné v študijných programoch denného štúdia v anglickom jazyku, ak ide o študenta, ktorý nie je občanom členského štátu, ani nemá trvalý pobyt v členskom štáte: 2 500 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 22.04.2020 10:31

Upozorniť na neaktuálne údaje