Psychológia

Bakalárske štúdium psychológie (3.1.9) je koncipované v súlade
so zákonom NR SR 131/2002 Z.z. a č. 199 z 13. 7. 1994 o psychologickej činnosti. Jedná sa o študijný
odbor spravovaný Ministerstvom školstva SR, v ktorom absolvent študijného programu nadobúda
profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať pôvodné povolanie, alebo sa pripravuje na
pokračovanie v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Charakteristika študijného programu ďalej vychádza z vymedzenia stanovenom v § 51 (študijný
program a študijný plán) Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a v znení neskorších predpisov.

Súčasná spoločnosť sa borí s mnohými problémami, ktoré so sebou prináša rýchly životný štýl a tiež
narastajúci tlak na človeka ako osobnosť aj ako súčasť určitej spoločnosti. Tieto problémy nie je
možné riešiť pomocou špeciálneho vedného odboru – z hľadiska jednej špecifickej oblasti poznania.
Dôležitou súčasťou riešenia problémov súčasnosti je spolupráca viacerých špecifických oblastí
poznania. To naznačuje potrebu nových projektov a hodnotových preferencií, ktoré by pomáhali
spoluurčovať smer budúcnosti súčasnej a nasledujúcej generácie. Práve psychológia je oblasťou,
ktorá je nevyhnutná pre to, aby kumulovala a vytvárala projekty so širokým uplatnením do praxe.
Uplatnenie jej poznatkov a zistení z výskumu je možné do všetkých oblastí života ľudí od počatia až
po smrť a pomáha zlepšovať kvalitu života.
Psychológia je tou disciplínou, ktorá skúma a odhaľuje súvislosti medzi vnútorným prežívaním
osobnosti jedinca a jeho fungovaním v širokej aj užšej spoločnosti. To je jej úloha a v tomto aspekte
je nezastupiteľná.
Študijný program v odbore psychológia je orientovaný na prípravu kvalifikovaných špecialistov
v psychologickej oblasti a zacieľuje sa na pomoc pri skúmaní, výklade, ovplyvňovaní a prognostickom
hodnotení správania človeka alebo skupiny ľudí psychologickými metódami, technikami a postupmi
zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických vied a stavu hospodársko-spoločenskej
praxe. V rámci odboru sa kladie dôraz na hlboké a komplexné osvojenie si kľúčových poznatkov
z disciplín: personalistiky, zdravotníctva, organizovania a riadenia ekonomickej sféry, sociálnej
psychológie, všeobecnej, vývinovej, edukačnej psychológie a psychológie osobnosti. Absolvent
získava vedomosti aplikovateľné v širokej oblasti vedy a praxe a tiež sa formujú jeho schopnosti
tvorivo využívať tieto vedomosti.Uplatnenie absolventov

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe psychológia sa orientuje v hlavných teóriách a technikách využívaných v psychológii.

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa Absolventi prvého stupňa štúdia v študijnom odbore psychológia sú zorientovaní v rôznych psychologických oblastiach, ale aj v základoch ďalších nepsychologických disciplín, ktoré so psychológiou súvisia (vybrané oblasti ďalších sociálnych, humanitných a behaviorálnych vied). Štúdium ponúka prípravu v základných špecializáciách, v hlavných teóriách a technikách používaných v psychológii. Zahŕňa propedeutiku základných psychologických zručností a prípravu pre psychologický výskum. Teoretické vedomosti Absolvent prvého stupňa štúdia v študijnom odbore psychológia získal poznatky z oblasti všeobecnej orientácie v odbore, ktoré sú zamerané na históriu, aktuálne dianie v odbore a prehľad v psychologických špecializáciách. Jadro vedomostí je zamerané na základné poznatky z teoretických (základné a špeciálne disciplíny) a aplikovaných psychologických disciplín, ktoré primárne smerujú k poznaniu jednotlivca, prípadne psychologických aspektov jeho správania a prežívania v rámci malých sociálnych skupín. Ďalej získal poznatky z oblasti psychologickej diagnostiky vrátane psychometrie a metodológie (základy kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu v psychologickom výskume). Praktické zručnosti Absolvent nadobudol zručnosti v oblasti používania psychologických metód, osvojil si základné princípy diagnostiky a hodnotenia v základných špecializáciách (klinická psychológia, pedagogická psychológia, školská psychológia, poradenská psychológia, pracovná a organizačná psychológia). Absolvent je schopný navrhnúť dizajn jednoduchého výskumného plánu (vrátane experimentu) a realizovať ho, čo zahŕňa najmä zručnosti v oblasti zberu dát a ich následnej kvantitatívnej alebo kvalitatívnej analýzy. Doplňujúce vedomosti a zručnosti Absolvent prvého stupňa štúdia v študijnom odbore psychológia disponuje: - základnými poznatkami z ďalších vybraných oblastí humanitných, sociálnych a behaviorálnych vied, - poznatkami z oblasti etických princípov pri vykonávaní psychologickej a výskumnej činnosti, - schopnosťou orientovať sa v aktuálnych zdrojoch a vyhľadávať relevantnú literatúru v odbore, - schopnosťou na primeranej úrovni interpretovať výsledky štúdií, - schopnosťou písať odborné texty, - schopnosťou prezentovať pracovnému kolektívu zadané úlohy, ciele a výsledky.

Okrem možnosti pokračovať v magisterskom štúdiu psychológie, prípadne súvisiacich vedných odborov, môže absolvent nachádzať uplatnenie v rámci pracovno-funkčných miest v organizáciách technického, hospodárskeho, ekonomického, inžinierskeho a obchodného zamerania, ako i vo sférach nevýrobného charakteru (veda a výskum, zdravotníctvo, kultúra, školstvo, sociálna práca a i.). Vo vymedzených oblastiach môže pracovať samostatne, v ostatných pracuje ako organická súčasť pracovného tímu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Pri študijnom programe psychológia budú smerodajné len výsledky prijímacej skúšky.

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Doplňujúce informácie

Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2018/2019, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za štvrtý ročník a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači hneď po maturitnej skúške, najneskôr však do 14. júna 2019.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, sú povinní podľa vyhlášky MŠaV SR č. 207/1993 Z. z. o rovnocennosti dokladov o vzdelaní predložiť:

1. doklad o vzdelaní (a jeho overený preklad) vydaný zahraničnou strednou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.  Potvrdenie vydá príslušný Obvodný úrad - odbor školstva.

2. doklad o rovnocennosti vzdelania, ktorý vydá Obvodný úrad (Odbor školstva) na základe predložených dokladov o absolvovaní strednej školy v zahraničí (v štátoch, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní) a stanoviska o ekvivalentnosti  vzdelania, vydaného Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR, http://www.education.gov.sk, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Andrea Baranovská, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom a doklad nalepí na 3. stranu prihlášky. Prihlášku je potrebné vytlačiť na formát A3. Termín prijímacej skúšky stanovuje dekan fakulty a nie je možné ho meniť.Forma prijímacej skúšky

Prijímacej skúške sa podrobia iba uchádzači o študijný program psychológia, na ostatné študijné

programy sa prijímacia skúška nevyžaduje. Podmienkou prijatia na zvolený študijný program (s

výnimkou študijného programu psychológia) budú zodpovedajúce výsledky zo štúdia na strednej

škole v profilových predmetoch požadovaných pre jednotlivé programy a výsledky maturitnej

skúšky, za ktoré môže uchádzač dosiahnuť max počet bodov 100. Pri študijnom programe

psychológia budú smerodajné len výsledky prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška na študijný program psychológia sa uskutoční písomnou formou a obsahuje:

- test psychologický (200b),

- test vedomostný – biológia, náuka o spoločnosti a spoločenskovedný prehľad (200b).Testy

Prijímacia skúška na študijný program psychológia sa uskutoční písomnou formou. Jeden test je psychologický (200b) a druhý test vedomostný – biológia, náuka o spoločnosti a spoločenskovedný prehľad (200b) • Deň otvorených dverí

  29.01.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 29.03.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.04.2019 - 31.05.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 550 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom a doklad nalepí na 3. stranu prihlášky. Prihlášku je potrebné vytlačiť na formát A3.

Poplatok za prijímacie konanie:       40 €

Elektronické podanie prihlášky: 35 €

Prihlášku  možno podať:

a)   poštou na adresu:             Študijné oddelenie  UCM

FF UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01   Trnava,

b)   osobne:                            v podateľni UCM v Trnave

c)   elektronicky

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000071919/8180
Variabilný symbol: 21907
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Školné v študijných programoch externého štúdia:

Na  základe  opatrenia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky           zo 17. júla 2017 č. 2017-4747/33569:10-15A0, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách, ktoré nadobudlo účinnosť  1. septembra 2017, stanovuje rektor UCM v Trnave na návrh dekanky FF UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v  externej forme štúdia nasledovne:

- Bc. študijné programy:

- 550 € ročne (štvorročné študijné programy).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 03.04.2019 10:16

Upozorniť na neaktuálne údaje