Marketingová komunikácia

Absolvent študijného programu získa základné ekonomické, filozofické, právne, technické a mediálne poznatky a vedomosti. V aplikačnej rovine hlavne zo základov mediálnej informatiky, marketingu, manažmentu a teórie trhového hospodárstva. Úlohou štúdia je vychovať bakalára zameraného na riešenie úloh v oblasti mediálneho manažmentu a marketingu, v oblasti marketingových a reklamných agentúr s ohľadom na mediálno-marketingové aspekty. Absolvent získa základné poznatky o pôsobení a úlohách marketingovo-mediálneho špecialistu aj v oblasti tvorby marketingovej stratégie mediálnych produktov.Uplatnenie absolventov

V odboroch mediálno-marketingovej sféry, v ktorých dominuje marketingová komunikácia. Absolvent má schopnosť viesť vlastnú alebo inú firmu, byť členom manažmentu menších celkov. Prakticky ovláda postupy a metódy práce s verejnosťou, marketingu, finančného manažmentu firmy alebo agentúry. Nájde uplatnenie v malých a stredných firmách ako manažér, marketingový pracovník so špecializáciou na mediálne pôsobenie. Absolvent ovláda problematiku využitia počítačov v mediálno-marketingovom prostredí. Dokáže využiť vlastné i cudzie databázy. Môže sa uplatniť aj pri realizácii informačno-marketingových  systémov firiem, agentúr. Absolvent nájde uplatnenie aj v oblasti vládnych, nevládnych, ziskových alebo neziskových organizácií pri tvorbe, výrobe a realizácii reklamných a informačných kampaní. Absolvent môže po krátkom zapracovaní pracovať v každej menšej firme ako manažér, resp. marketingový pracovník.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončené maturitnou skúškou.

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia,

- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2alebo B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

Profilové predmety: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, náuka o spoločnosti, cudzí

jazyk.

Požadovanú minimálnu spôsobilosť na štúdium preukážu tí uchádzači, ktorí získajú aspoň 50% z celkového možného sumárneho počtu bodov V prípade nevyužitia priestorových a pedagogických kapacít môže akademický senát fakulty znížiť požadovanú minimálnu spôsobilosť.

Pre prijatie na bakalársky stupeň / platí pre všetky študijné programy/ bude smerodajné:

-        úspešné vykonanie prijímacej skúšky,

-        známky z profilových predmetov /slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk/ v jednotlivých ročníkoch,

-        absolvovanie externej časti maturitnej skúšky v úrovni B2alebo B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

-        známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy, celkový výsledok maturitnej skúšky.

Prijímacia skúška sa koná písomnou formou a obsahuje:

-        test zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu,

-        test z cudzieho jazyka (AJj alebo NJ) v študijných programoch aplikované mediálne štúdiá, masmediálna a marketingová komunikácia,

-        test z cudzieho jazyka (AJ) v študijnom programe vzťahy s médiami, teória digitálnych hier.

Každá časť prijímacej skúšky je hodnotená 100 bodmi. Uchádzač môže získať okrem toho až 100 bodov za študijné výsledky počas štúdia na strednej škole.

Na štúdium budú prijatí uchádzači podľa kvalitatívneho poradia a do naplnenia smerného čísla schváleného pre prijímacie konanie na ak. rok 2019/2020. Smerodajné bude:

-        celkový študijný priemer zo strednej školy /koncoročné vysvedčenie 1. – 3.ročník a polročné vysvedčenie zo 4. ročníka/

-        známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch /slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk/,

-        absolvovanie externej časti maturitnej skúšky v úrovni B2alebo B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1,C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

V prípade zvýšeného počtu uchádzačov, ktorí budú plniť podmienky prijatia na bakalársky stupeň štúdia môže Akademický senát FMK upraviť smerné číslo na prijatie.

Uchádzači o externú formu bakalárskeho stupňa štúdia budú prijatí bez prijímacej skúšky na základe kvalitatívneho poradia a do naplnenia smerného čísla schváleného pre prijímacie konanie na ak. rok 2019/2020.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, sú povinní podľa vyhlášky MŠaV SR č. 207/1993 Z. z. o rovnocennosti dokladov o vzdelaní predložiť:

1. doklad o vzdelaní (a jeho overený preklad) vydaný zahraničnou strednou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.  Potvrdenie vydá príslušný Obvodný úrad - odbor školstva.

2. doklad o rovnocennosti vzdelania, ktorý vydá Obvodný úrad (Odbor školstva) na základe predložených dokladov o absolvovaní strednej školy v zahraničí (v štátoch, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní) a stanoviska o ekvivalentnosti  vzdelania, vydaného Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR, http://www.education.gov.sk, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači, ktorí počas štúdia na strednej škole, ako aj na starej maturitnej skúške dosiahli študijný priemer 1,50, nemusia absolvovať prijímaciu skúšku.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Juliána Mináriková, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Na fakultu možno podať len jednu prihlášku na jeden študijný program.

Prihlásiť sa môžu aj uchádzači, ktorí budú maturovať v školskom roku 2018/2019 z profilových predmetov maturitou typu C.

Presun  termínu prijímacej skúšky nie je možný.

Na vrátenie poplatku za prijímacie konanie si nie je možné nárokovať.

Požaduje sa dobrá znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk).

Od uchádzača sa vyžaduje dobrý zdravotný stav na výkon štúdia.

Uchádzač o štúdium v AR 2019/2020 si zaregistruje prihlášku elektronicky cez AIS2 na webovom sídle UCM, následne je potrebné zaregistrovanú vytlačenú a podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami zaslať na adresu fakulty.

Fakulta akceptuje aj prihlášku uchádzača zaslanú na predpísanom tlačive len v „papierovej forme“ v prípade, že spĺňa všetky požadované náležitosti.

Adresa: Študijné oddelenie UCM, FMK UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2. 917 01 Trnava.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška:

Prijímacia skúška sa koná písomnou formou a obsahuje:

- test zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu,

- test z cudzieho jazyka (Aj, Nj) v študijných programoch aplikované mediálne štúdiá,

masmediálna a marketingová komunikácia,

- test z cudzieho jazyka (Aj) v študijnom programe vzťahy s médiami.

Každá časť prijímacej skúšky je hodnotená 100 bodmi. Uchádzač môže získať okrem toho až 100 bodov za študijné výsledky počas štúdia na strednej škole nasledovne:

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia,

- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2alebo B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

- celkový výsledok maturitnej skúšky.

Profilové predmety: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, náuka o spoločnosti, cudzí

jazyk.

Uchádzači, ktorí počas štúdia na strednej škole, ako aj na starej maturitnej skúške dosiahli študijný priemer 1,50 nemusia absolvovať prijímaciu skúšku.

Požadovanú minimálnu spôsobilosť na štúdium preukážu tí uchádzači, ktorí získajú aspoň 50% z celkového možného sumárneho počtu bodov V prípade nevyužitia priestorových a pedagogických kapacít môže akademický senát fakulty znížiť požadovanú minimálnu spôsobilosť. • Deň otvorených dverí

  08.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  11.06.2019 - 11.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
70


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení PK (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Variabilný symbol: 31907
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 08.10.2018 08:20

Upozorniť na neaktuálne údaje