Filozofia a aplikovaná filozofia

Bakalársky študijný program filozofie je štruktúrovaný tak, aby poslucháčovi umožnil
nadobudnúť znalosti zodpovedajúce základnej problematike, pokrývajúcej jednotlivé oblasti
filozofického myslenia. Rozsah a hĺbka znalostí je zvolená takým spôsobom, aby poslucháča
oprávňovala pokračovať v štúdiu 2. stupňa (Mgr.) odboru filozofia, prípadne v niektorom
z príbuzných odborov. Špecifikom nášho študijného programu je dôraz kladený na prácu
s filozofickým textom. Povinnou súčasťou každého z kľúčových predmetov systematickej
filozofie a dejín filozofie sú preto textové semináre, voliteľnou súčasťou programu sú
nadväzujúce špeciálne textové semináre.Uplatnenie absolventov

(a) Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent odboru FILOZOFIA (1. stupeň) má znalosti zodpovedajúce základnej problematike, pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozofického myslenia. Rozsah a hĺbka jeho znalostí oprávňuje absolventa pokračovať v štúdiu 2. stupňa odboru filozofia, prípadne v štúdiu 2. stupňa príbuzných odborov (ak to umožňujú ich študijné programy), alebo vykonávať povolania v oblastiach uvedených v bode II.63 tohto spisu. V súvislosti s konkrétnymi problémami je schopný: identifikovať im zodpovedajúcu špecifickú oblasť; uviesť a objasniť už použité alebo štandardne používané spôsoby ich riešenia; adaptovať a aplikovať tieto riešenia v konkrétnych praktických podmienkach problému. Absolvent je schopný samostatne formulovať a analyzovať problémy, kriticky zhodnotiť ich možné riešenia.

 

(b) Teoretické vedomosti

Absolvent odboru FILOZOFIA (1. stupeň):

– chápe základné problémové členenie problematiky FILOZOFIE a rozumie mu,

– zvláda základný pojmový a kategoriálny aparát filozofie,

– má znalosti o hlavných systémoch, školách, smeroch, prúdoch, problémoch a postavách v dejinách filozofie od staroveku až po súčasnosť,

– má základné poznatky z jednotlivých relatívne samostatných oblastí filozofického myslenia (etika, sociálna a politická filozofia, epistemológia, metafyzika),

– má prehľad o elementárnych postupoch a metódach riešenia teoretických problémov (logika a filozofia vedy).

 

(c) Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru FILOZOFIA (1. stupeň):

– špecifikovať konkrétny praktický problém a sformulovať ho ako filozof,

– uviesť jeho typické a základné riešenia vo filozofii,

– ohodnotiť tieto riešenia vzhľadom na konkrétne podmienky a v súvislosti s týmito podmienkami vybrať a navrhnúť im zodpovedajúce riešenia,

 

(d) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru FILOZOFIA (1. stupeň) je schopný:

– prezentovať a objasniť rôznym druhom poslucháčov základnú filozofickú problematiku,

– pracovať efektívne ako člen pracovného tímu,

– transformovať konkrétne praktické problémy do širších filozofických súvislostí,

– organizovať svoje vlastné ďalšie vzdelávanie vzhľadom na konkrétne potreby vykonávaného povolania alebo štúdia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia

- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2alebo B1, alebo absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

 

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

- celkový výsledok maturitnej skúšky.

 

Profilové predmety:

náuka o spoločnosti, biológia, slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (uchádzač musí ovládať  minimálne základy anglického jazyka – úroveň B1).

 

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Doplňujúce informácie

Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2018/2019, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za štvrtý ročník a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači hneď po maturitnej skúške, najneskôr však do 14. júna 2019.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, sú povinní podľa vyhlášky MŠaV SR č. 207/1993 Z. z. o rovnocennosti dokladov o vzdelaní predložiť:

1. doklad o vzdelaní (a jeho overený preklad) vydaný zahraničnou strednou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.  Potvrdenie vydá príslušný Obvodný úrad - odbor školstva.

2. doklad o rovnocennosti vzdelania, ktorý vydá Obvodný úrad (Odbor školstva) na základe predložených dokladov o absolvovaní strednej školy v zahraničí (v štátoch, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní) a stanoviska o ekvivalentnosti  vzdelania, vydaného Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR, http://www.education.gov.sk, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podmienkou prijatia na zvolený študijný program budú zodpovedajúce výsledky zo štúdia na strednej škole  v profilových predmetoch požadovaných pre jednotlivé programy a výsledky maturitnej skúšky, za ktoré môže uchádzač dosiahnuť max počet bodov 100.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Andrea Baranovská, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom a doklad nalepí na 3. stranu prihlášky. Prihlášku je potrebné vytlačiť na formát A3. Termín prijímacej skúšky stanovuje dekan fakulty a nie je možné ho meniť. • Deň otvorených dverí

  29.01.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 30.04.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 550 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000071919/8180
Variabilný symbol: 21907
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Školné v študijných programoch externého štúdia:

Na  základe  opatrenia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky           zo 17. júla 2017 č. 2017-4747/33569:10-15A0, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách, ktoré nadobudlo účinnosť  1. septembra 2017, stanovuje rektor UCM v Trnave na návrh dekanky FF UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v  externej forme štúdia nasledovne:

- Bc. študijné programy:

-    550 € ročne (štvorročné študijné programy).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 08.10.2018 08:31

Upozorniť na neaktuálne údaje