Etnológia a mimoeurópske štúdiá

Etnológia je jednou z kľúčových spoločenskovedných disciplín. Patrí medzi historické
vedy objasňujúce vývin tradičnej kultúry a spôsobu života obyvateľov v slovenských,
stredoeurópskych, európskych aj mimoeurópskych kultúrnych súvislostiach, ako aj do
okruhu sociálnych a antropologických vied. Skúma vývin kultúry jednotlivých etnických a
sociálnych jednotiek prostredníctvom analýzy lokálnych, regionálnych a iných typov
sociálnych skupín.
Študijný odbor etnológia na UCM bol už od vzniku tejto univerzity koncipovaný
tak, aby v rámci SR nedochádzalo k duplicite vo výučbe tohto odboru na jednotlivých
slovenských univerzitách a aby sa mechanicky nepreberal obsah výučby z doteraz
existujúcich katedier. Štúdium etnológie na UCM sa preto zameriava na štúdium
etnologickej europeistiky a mimoeurópskej etnológie. V rámci jednoodborového štúdia
získajú poslucháči poznatky predovšetkým o tradičnej hmotnej, duchovnej a sociálnej
kultúre Slovenska a základné poznatky o národoch a kultúrach mimoeurópskych
svetadielov.
Štúdium etnológie na UCM je v magisterskom stupni zamerané tak, aby plne
saturovalo potreby štúdia etnologickej europeistiky a mimoeurópskej etnológie. V rámci
štúdia získajú poslucháči poznatky o špeciálnych problémoch kultúry Slovenska, poznatky o
národoch Európy (vrátane Slovanov) a predovšetkým o národoch a kultúrach
mimoeurópskych svetadielov. Štúdium etnológie na UCM je rozšírené najmä o orientalistiku,
afrikanistiku a amerikanistiku, zvýšený dôraz sa kladie na jazykovú prípravu. Z tohto dôvodu
je štúdium rozšírené o povinné rozšírené štúdium angličtiny /ako predmetu v rámci štúdijného
programu/ a povinné výberové štúdium ďalších svetových jazykov (nemecký, španielsky,
francúzsky a ruský jazyk).
Takto formulovaná odlišná koncepcia štúdia etnológie podstatne rozširuje možnosti
odbornej prípravy absolventov nielen pre potreby domácich vedeckých a kultúrnych inštitúcií,
ale aj prípravy pre pôsobenie absolventov etnológie v zahraničí /v kultúrnych inštitútoch, na
diplomatických zastupiteľstvách – na úseku kultúry a pod./.Uplatnenie absolventov

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia etnológie dokážu pripravovať a riešiť náročné výskumné projekty na národnej a medzinárodnej úrovni, dokážu navrhovať riešenia pre súčasné  spoločenské a kultúrne problémy. Absolventi získavajú hlboké vedomosti v špeciálnych oblastiach etnológie a folkloristiky, ale predovšetkým z oblasti mimoeurópskych kultúr, umožňujúce im riadiť alebo zúčastňovať sa na  riešení  komplexných  projektov. Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v niektorom príbuznom študijnom odbore (študijný program so štandardnou dĺžkou 2 roky). Pre uchádzačov, ktorí skončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť konverzný študijný program so štandardnou dĺžkou 3 roky.

Absolvent odboru Etnológia (2. stupeň) ovláda najnovšie teoretické a metodologické trendy vo vlastnej disciplíne ako aj v príbuzných vedných disciplínach ( podľa špecializácie), nachádza a prezentuje vlastné riešenia výskumného problému, tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi, vie kriticky analyzovať etnologické poznatky a údaje pri riešení praktických problémov. Absolvent odboru Etnológia (2. stupeň) získa schopnosť: vytvárať výskumné projekty, realizovať  terénny výskum s uplatnením najnovších metód a techník, prezentovať na vysokej úrovni získané vedomosti, samostatne vedecky pracovať v rôznych pracovných tímoch, vykonávať riadiace funkcie. 

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. 

 

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Doplňujúce informácie
 • Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis.

Uchádzači, ktorí sú absolventmi UCM predkladajú len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a kópie vysokoškolského diplomu (Bc.) a vysvedčenia o štátnej skúške  (kópie nemusia byť overené)    Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.

Doklady o vzdelaní vydané vysokou školou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo iným na to oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu je možné uznať za rovnocenné s dokladmi vydanými vysokou školou v Slovenskej republike. Uznávanie zahraničných dokladov o vzdelaní je postup, v rámci ktorého sa posudzuje, či podmienky na vydanie dokladu o vzdelaní, ktorý sa má uznať, sú rovnocenné s podmienkami na vydanie dokladov o vzdelaní podľa zákona o vysokých školách v Slovenskej republike.

O uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava), resp. vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje štúdium v študijných programoch v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predložených dokladoch o vzdelaní.

Právne predpisy, v zmysle ktorých sa realizuje uznanie dokladu o vzdelaní, sú: Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 106, ods. 1 - 6) a Vyhláška MŠ SR č. 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Andrea Baranovská, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom a doklad nalepí na 3. stranu prihlášky. Prihlášku je potrebné vytlačiť na formát A3. Termín prijímacej skúšky stanovuje dekan fakulty a nie je možné ho meniť.Forma prijímacej skúšky
 • Uchádzači o študijné programy magisterského štúdia nevykonávajú prijímaciu skúšku v prípade, ak si podali prihlášku na identický študijný program. Prijímacie konanie je založené na hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia, predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce.
 • V prípade uchádzačov - absolventov príbuzného študijného programu prvého stupňa  prijímacia komisia FF UCM môže požadovať vykonanie prijímacej skúšky v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v identickom študijnom programe.


 • Deň otvorených dverí

  29.01.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 30.04.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Povinné prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • vysvedčenia o štátnej skúške (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom a doklad nalepí na 3. stranu prihlášky. Prihlášku je potrebné vytlačiť na formát A3.

 

Poplatok za prijímacie konanie:       35 € 

Elektronické podanie prihlášky:       30 € 

 

Prihlášku  možno podať:

a)   poštou na adresu:             Študijné oddelenie  UCM

 FF UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01   Trnava,

b)   osobne:                            v podateľni UCM v Trnave

c)   elektronicky

 

Banka:                        Štátna pokladnica
Účet:                           7000071919/8180
Variabilný symbol:    21907
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:              SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                        SPSRSKBAXXX

Školné v študijných programoch externého štúdia:

Na  základe  opatrenia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky           zo 17. júla 2017 č. 2017-4747/33569:10-15A0, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách, ktoré nadobudlo účinnosť  1. septembra 2017, stanovuje rektor UCM v Trnave na návrh dekanky FF UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v  externej forme štúdia nasledovne:

- Mgr. študijné programy:

-    600 € ročne (trojročné študijné programy),

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 03.04.2019 09:49

Upozorniť na neaktuálne údaje