Etnológia a mimoeurópske štúdiá

Etnológia je jednou z kľúčových spoločenskovedných disciplín. Patrí medzi historické
vedy objasňujúce vývin tradičnej kultúry a spôsobu života obyvateľov v slovenských,
stredoeurópskych, európskych aj mimoeurópskych kultúrnych súvislostiach, ako aj do
okruhu sociálnych a antropologických vied. Skúma vývin kultúry jednotlivých etnických a
sociálnych jednotiek prostredníctvom analýzy lokálnych, regionálnych a iných typov
sociálnych skupín.
Študijný odbor etnológia na UCM bol už od vzniku tejto univerzity koncipovaný tak,
aby v rámci SR nedochádzalo k duplicite vo výučbe tohto odboru na jednotlivých
slovenských univerzitách a aby sa mechanicky nepreberal obsah výučby z doteraz
existujúcich katedier. Štúdium etnológie na UCM sa preto zameriava na štúdium etnologickej
europeistiky a mimoeurópskej etnológie. V rámci jednoodborového štúdia získajú poslucháči
poznatky predovšetkým o tradičnej hmotnej, duchovnej a sociálnej kultúre Slovenska a
základné poznatky o národoch a kultúrach mimoeurópskych svetadielov.Uplatnenie absolventov

Absolventi odboru etnológia (Bc.) dokážu na primeranej úrovni aplikovať získané vedomosti o tradičnej materiálnej, duchovnej, sociálnej a umeleckej kultúre, ako aj o súčasných trendoch vývinu každodennej kultúry v európskom kontexte. Dokážu  analyzovať interetnické vzťahy, akulturačné procesy a problémy medzietnického spolužitia a hľadať riešenia v lokálnych, regionálnych, európskych i mimoeurópskych podmienkach. Ovládaním kvalitatívnych výskumných metód a techník etnologického a folkloristického výskumu hĺbkovými analýzami prispievajú ku kvalitnejším a kvalifikovanejším riešeniam problémov v sociálnej a kultúrnej sfére.

Absolvent 1. stupňa študijného programu získa základné faktografické údaje o vývine tradičnej kultúry Slovenska a európskych národov, ovláda  pojmy a kategórie súčasnej etnológie,  kultúrnej a sociálnej antropológie a ďalších príbuzných disciplín, získa prehľad v oblasti svetových náboženstiev a mimoeurópskych kultúr, ovláda metódy a techniky terénneho výskumu, vedomosti sa učí uplatňovať v praxi.

Absolvent získa schopnosti: na primeranej odbornej úrovni prezentovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti, prakticky riešiť rôzne kultúrne a sociálne problémy v lokálnych spoločenstvách alebo na regionálnej úrovni, vybrať a realizovať rôzne metódy a techniky terénneho výskumu, využívať  primerané technické pomôcky a metodiku pri zhromažďovaní potrebných údajov a ich prezentáciu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia

- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2alebo B1, alebo absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

- celkový výsledok maturitnej skúšky.

Profilové predmety:

slovenský jazyk a literatúra, geografia, dejepis, cudzí jazyk

(uchádzač musí ovládať  minimálne základy anglického jazyka – úroveň B1).

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Doplňujúce informácie

Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2018/2019, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za štvrtý ročník a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači hneď po maturitnej skúške, najneskôr však do 14. júna 2019.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, sú povinní podľa vyhlášky MŠaV SR č. 207/1993 Z. z. o rovnocennosti dokladov o vzdelaní predložiť:

1. doklad o vzdelaní (a jeho overený preklad) vydaný zahraničnou strednou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.  Potvrdenie vydá príslušný Obvodný úrad - odbor školstva.

2. doklad o rovnocennosti vzdelania, ktorý vydá Obvodný úrad (Odbor školstva) na základe predložených dokladov o absolvovaní strednej školy v zahraničí (v štátoch, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní) a stanoviska o ekvivalentnosti  vzdelania, vydaného Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR, http://www.education.gov.sk, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podmienkou prijatia na zvolený študijný program budú zodpovedajúce výsledky zo štúdia na strednej škole  v profilových predmetoch požadovaných pre jednotlivé programy a výsledky maturitnej skúšky, za ktoré môže uchádzač dosiahnuť max počet bodov 100.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Andrea Baranovská, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom a doklad nalepí na 3. stranu prihlášky. Prihlášku je potrebné vytlačiť na formát A3. Termín prijímacej skúšky stanovuje dekan fakulty a nie je možné ho meniť. • Deň otvorených dverí

  29.01.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 30.04.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom a doklad nalepí na 3. stranu prihlášky. Prihlášku je potrebné vytlačiť na formát A3.

Poplatok za prijímacie konanie:       40 €

Elektronické podanie prihlášky: 35 €

Prihlášku  možno podať:

a)   poštou na adresu:             Študijné oddelenie  UCM

FF UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01   Trnava,

b)   osobne:                            v podateľni UCM v Trnave

c)   elektronicky

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000071919/8180
Variabilný symbol: 21907
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 08.10.2018 08:30

Upozorniť na neaktuálne údaje