Chémia

Štúdium študijného programu Chémia a aplikovaná chémia umožňuje získanie teoretických

vedomostí, praktických schopností a zručností. Študent získa teoretické znalosti zo všetkých

základných chemických disciplín anorganickej, organickej, fyzikálnej, analytickej, jadrovej

chémie a biochémie, naučí sa ovládať laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky v

uvedených chemických špecializáciách, spozná chemické aspekty javov, ktoré sú predmetom

štúdia iných prírodných, environmentálnych, medicínskych a technologických vied. Získané

poznatky vie prakticky aplikovať, najčastejšie ako člen výskumného tímu, pri riešení úloh

základného a aplikovaného chemického alebo príbuzného výskumu a je schopný rýchlo a

efektívne sa adaptovať na konkrétne požiadavky praxe, organizovať svoje ďalšie vzdelávanie

a personálny rast.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Chémia a aplikovaná chémia ma predpoklady uplatniť sa v rôznych chemických, farmaceutických, zdravotníckych i environmentálnych výskumných a prevádzkových zariadeniach a vykonávať náročnejšie prace technického charakteru, alebo sa podieľať na riešení vedecko-výskumných úloh ako člen tímu. Svoje znalosti chemickej informatiky môžu využívať vo výrobnej sfére, ale aj v štátnej a verejnej správe, napr. pri monitoringu prírodného prostredia, spracovávaní a využívaní databáz, a pod.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, úradne overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitné vysvedčenie. Uchádzačom, ktorí budú maturovať v školskom roku 2018/2019, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie zo 4. ročníka a maturitné vysvedčenie (originál alebo úradne overenú kópiu) pošlú uchádzači najneskôr do 14. júna 2019.

 

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky.

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia,

- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2alebo B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

- celkový výsledok maturitnej skúšky.

 

Profilové predmety:  

aplikovaná informatika:  informatika, matematika, fyzika, cudzí jazyk,

aplikovaná biológia: biológia, chémia, matematika, cudzí jazyk,

chémia a aplikovaná chémia:  chémia, matematika, biológia, cudzí jazyk,

biotechnológie: biológia, chémia, matematika, cudzí jazyk,

 Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.

 

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, sú povinní podľa vyhlášky MŠaV SR č. 207/1993 Z. z. o rovnocennosti dokladov o vzdelaní predložiť:

1. doklad o vzdelaní (a jeho overený preklad) vydaný zahraničnou strednou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.  Potvrdenie vydá príslušný Obvodný úrad - odbor školstva.

2. doklad o rovnocennosti vzdelania, ktorý vydá Obvodný úrad (Odbor školstva) na základe predložených dokladov o absolvovaní strednej školy v zahraničí (v štátoch, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní) a stanoviska o ekvivalentnosti  vzdelania, vydaného Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR, http://www.education.gov.sk, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program (poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku).

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia,

- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2alebo B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

- celkový výsledok maturitnej skúšky.

Prihlášku  možno podať:

a)   poštou na adresu:             Študijné oddelenie UCM

FPV UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01   Trnava,

b)   osobne:                           v podateľni UCM v Trnave

c)   elektronicky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

RNDr. Beata Vranovičová, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program (poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku).Forma prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky • Deň otvorených dverí

  16.02.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 30.04.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  16.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka:                       Štátna pokladnica

Účet:                          7000071919/8180

Variabilný symbol:   11907

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. – ladislav.huraj@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 05.03.2019 09:09

Upozorniť na neaktuálne údaje