Biotechnológie

Absolvent doktorandského štúdia je vyprofilovaný ako vedecký pracovník v oblasti biologických, chemických a príbuzných disciplín. Doktorand si osvojí podstatu biochemických procesov a ich vzájomných regulovaných väzieb na molekulovej a bunkovej úrovni i nástroje riadenia a modelovania biotechnologických procesov. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využitím vedeckých poznatkov biochémie, bioanalytických metód, molekulárnej biológie, enzymológie, bioinžinierstva i molekulovej medicíny. Má solídne poznatky z rôznych oblastí biotechnológie, hlavne v oblasti priemyselných, medicínsko-farmaceutických, environmentálnych a poľnohospodárskych (rastlinných aj živočíšnych) biotechnológií. Súčasne ovláda princípy moderných metód počítačového modelovania molekúl a molekulových procesov. K príslušnej doktorandskej téme ovláda experimentálne práce, vie ich naplánovať, vykonať a exaktne vyhodnotiť. Na základe experimentálneho poznania prehlbuje svoje teoretické znalosti. Vo svojej práci je spôsobilý tvorivo myslieť a aplikovať najmodernejšie vedecké a technické postupy, ale aj predkladať nové technologické, eventuálne metodické riešenia a aplikačné možnosti využitia vedeckých prínosov v praxi, ako aj pre rozvoj študijného odboru.Uplatnenie absolventov

Absolvent nachádza široké uplatnenie v odbore biotechnológií ako aj v príbuzných odboroch, predovšetkým vo vedecko-výskumných inštitúciách, na pracoviskách univerzít a vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ale súčasne aj výrobných podnikoch so silným inovačným potenciálom a tiež v „high-tech“ firmách. Keďže ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využitím vedeckých poznatkov biochémie, bioanalytických metód, molekulárnej biológie, enzymológie, bioinžinierstva i molekulovej medicíny, a má dobré poznatky z rôznych oblastí biotechnológií, hlavne v oblasti priemyselných, medicínsko-farmaceutických, environmentálnych, potravinárskych a poľnohospodárskych (rastlinných aj živočíšnych) biotechnológií, jeho uplatnenie bude čoraz širšie a perspektívnejšie s ohľadom na perspektívy rozvoja vedomostnej spoločnosti. Jeho potenciál rastie aj so spôsobilosťou tvorivo myslieť a aplikovať najmodernejšie vedecké a technické postupy do výskumnej praxe, ale aj predkladať nové technologické, eventuálne metodické riešenia a aplikačné možnosti využitia vedeckých prínosov vo výrobnej praxiInformácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium  je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (§ 56 ods.3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium.

 

Prihláška na štúdium musí obsahovať:

- vysokoškolský diplom úradne overený (matrika/notár) v totožnom alebo príbuznom odbore

   a programe,

- vysvedčenie o štátnej skúške úradne overené (matrika/notár),

- stručný  životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác,

- rámcový projekt k téme dizertačnej práce,

- doklad o absolvovanej praxi (nie je povinný),

- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

 

Uchádzač, ktorý je absolventom FPV UCM v Trnave doloží neoverené fotokópie diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške.

Uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy, ktoré sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách, zahraniční študenti, predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky. Vyžaduje sa dobrá znalosť slovenského jazyka.

Uchádzač, ktorý maturuje alebo maturoval na strednej škole v zahraničí je povinný požiadať o ekvivalenciu dokladov podľa pokynov MŠ SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

RNDr. Beata Vranovičová, PhD

e-mail: beata.vranovicova@ucm.sk

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, projekt k téme dizertačnej práce a predpoklady na štúdium, ako aj znalosť cudzieho jazyka. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2020 - 11.06.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  13.06.2020 - 30.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác (elektronická forma)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (elektronická forma)
 • doklad o absolvovanej praxi(nie je povinný) (elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • vysokoškolský diplom úradne overený (matrika/notár) v totožnom alebo príbuznom odbore (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka:                          Štátna pokladnica

Účet: IBAN                  SK5981800000007000071919

Variabilný symbol:      12107

Konštantný symbol:    0308

Špecifický symbol:      rodné číslo uchádzača bez lomky

SWIFT:                        SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 23.09.2020 06:51

Upozorniť na neaktuálne údaje