Aplikované mediálne štúdiá

Absolvent študijného programu masmediálne štúdia v študijnom programe aplikované mediálne štúdia na 2. stupni štúdia je profilovaný ako odborník na oblasť kompetentného využívania médií a nových komunikačných technológií pre výkon odborných pracovných pozícií a ďalších životných aktivít jednotlivcov v rôznych sférach spoločenskej reality a ako profesionál na realizáciu programov zámerného formovania mediálnej kompetencie jednotlivcov v systéme výchovno-vzdelávacích inštitúcií formálneho i neformálneho charakteru, ale aj v rámci systému mediálnych inštitúcií či inštitúcií z príbuzných spoločenských odvetví. Absolvent nadobudne prehĺbenú odbornú, metodickú a didaktickú spôsobilosť uplatniteľnú predovšetkým v rámci pedagogickej, lektorskej, metodickej a poradensko-konzultačnej profesijnej činnosti z mediálnej výchovy, resp. mediálneho vzdelávania v systéme celoživotného vzdelávania.Uplatnenie absolventov

absolventi odboru masmediálne štúdiá v študijnom programe aplikované mediálne štúdiá nájdu uplatnenie ako redaktori alebo iní špecialisti pôsobiaci v mediálnych inštitúciách, špeciálne v rámci prípravy a tvorby edukatívnych produktov (časopiseckých článkov, televíznych, rozhlasových programov), edukatívnych web stránok a ďalších edukatívnych online médií; projektoví vývojári z mediálnej oblasti; manažéri mediálnych projektov; poradcovia a konzultanti z oblasti médií v rámci podnikového a firemného vzdelávania; tvorcovia a lektori kurzov ďalšieho vzdelávania zamestnancov v rámci podnikového a firemného vzdelávania z oblasti médií; metodici a lektori programov kontinuálneho a ďalšieho (krátkodobého) vzdelávania pedagogických pracovníkov z oblasti médií resp. mediálnej výchovy v rámci špecializovaných inštitúcií (metodicko-pedagogických centier, Štátneho pedagogického ústavu, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania) a iných poskytujúcich ďalšie vzdelávanie pedagogickým a odborným zamestnancom v rámci prehĺbenia kvalifikácie a kariérneho postupu; poradcovia, konzultanti pre oblasť médií, mediálne vzdelávanie, mediálne kompetencie resp. mediálnu gramotnosť v širokom spektre verejných inštitúcií; metodici, lektori, konzultanti z mediálnej výchovy, resp. mediálneho vzdelávania pôsobiaci v inštitúciách neformálneho vzdelávania detí, mládeže, dospelých, seniorov (regionálnych a miestnych kultúrnych a osvetových centrách, informačných a poradenských centrách mládeže, centrách voľného času, mediálnych centrách); učitelia mediálnej výchovy resp. predmetov podobného zamerania pre predprimárny, primárny, sekundárny a terciálny stupeň vzdelávania; experti na diagnostiku a reguláciu médií pôsobiaci v špecializovaných inštitúciách; tvorcovia edukačných a didaktických pomôcok pôsobiacich vo vydavateľstvách a špecializovaných inštitúciáchVždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu.

Uchádzači o magisterské študijné programy predložia ako povinnú súčasť prihlášky na magisterské vysokoškolské štúdium vysokoškolský  diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (originály alebo overené kópie), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Magisterské študijné programy môže študovať absolvent bakalárskeho študijného programu v príbuzných študijných odboroch v zmysle charakteristiky študijného programu. V špecifických prípadoch rozhoduje o prijatí prihlášky na magisterské študijné programy dekan fakulty.

V prípade uchádzačov – absolventov neidentického či príbuzného študijného programu môže prijímacia komisia FMK UCM v Trnave požadovať vykonanie prijímacej skúšky v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási.

O obsahu prijímacej skúšky bude fakulta každého informovať.

 

Uchádzači, ktorí sú absolventmi FMK UCM v Trnave nie sú povinní dokladať vysokoškolský  diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu. K prihláške na magisterský stupeň štúdia sú povinní doložiť potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.

Doklady o vzdelaní vydané vysokou školou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo iným na to oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu je možné uznať za rovnocenné s dokladmi vydanými vysokou školou v Slovenskej republike. Uznávanie zahraničných dokladov o vzdelaní je postup, v rámci ktorého sa posudzuje, či podmienky na vydanie dokladu o vzdelaní, ktorý sa má uznať, sú rovnocenné s podmienkami na vydanie dokladov o vzdelaní podľa zákona o vysokých školách v Slovenskej republike.

O uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava), resp. vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje štúdium v študijných programoch v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predložených dokladoch o vzdelaní.

Právne predpisy, v zmysle ktorých sa realizuje uznanie dokladu o vzdelaní, sú: Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 106, ods. 1 - 6) a Vyhláška MŠ SR č. 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Absolventi študijného programu v študijnom odbore masmediálne štúdiá v dennej a externej forme štúdia na FMK UCM v Trnave nevykonávajú prijímaciu skúšku.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Juliána Mináriková, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Na fakultu možno podať len jednu prihlášku na jeden študijný program.

Na vrátenie poplatku za prijímacie konanie si nie je možné nárokovať.

Požaduje sa dobrá znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk).

Od uchádzača sa vyžaduje dobrý zdravotný stav na výkon štúdia.

Uchádzač o štúdium v AR 2019/2020 si zaregistruje prihlášku elektronicky cez AIS2 na webovom sídle UCM, následne je potrebné zaregistrovanú vytlačenú a podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami zaslať na adresu fakulty.

Fakulta akceptuje aj prihlášku uchádzača zaslanú na predpísanom tlačive len v „papierovej forme“ v prípade, že spĺňa všetky požadované náležitosti.

Adresa: Študijné oddelenie UCM, FMK UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2. 917 01 Trnava. • Deň otvorených dverí

  08.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 31.05.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.08.2019 - 30.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Povinné prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 660 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Variabilný symbol: 31907
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 08.10.2018 08:23

Upozorniť na neaktuálne údaje