Aplikovaná biológia

Základnou charakteristikou magisterského študijného programu Aplikovaná biológia je jeho

interdisciplinárnosť, predovšetkým v rámci biologických, biotechnologických, ekologicko-
environmentálnych a chemických disciplín. Jeho súčasťou sú však aj spoločenskovedné,

legislatívnoprávne, socioekonomické, technologické, morálnoetické a manažérske prepojenia

vyššie uvedených oblastí. Cieľom študijného programu je pripraviť absolventa schopného

samostatne, tvorivo a komplexne riešiť problémy interdisciplinárneho charakteru a v nových

podmienkach rozvoja vedy, techniky a informatizácie rozvíjať a aplikovať poznatky týkajúce

sa trvale udržateľného rozvoja s ohľadom na determinácie a špecifiká príslušného regiónu

formou prípravy nových kádrov, realizácie vedeckých prác, výkonu zamestnanca v decíznej

sfére, alebo realizáciou inovatívnych technológii vo výrobnej praxi a podporou podnikania.Uplatnenie absolventov

Absolvent odboru Biológia dokáže riešiť problémy biologického výskumu, praktické úlohy

aplikovanej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na

rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém).

Absolventi odboru Biológia (2.stupeň) majú znalosti z biologických vedných disciplín,

majú poznatky a hraničných vedných disciplín a dokážu využívať biologické a chemické

metódy pri riešení praktických úloh. Absolventi študijného programu „Aplikovaná biológia“

získajú potrebné teoretické i praktické poznatky, skúsenosti a návyky, ktoré im umožnia:

poznať súvislosti medzi biológiu a ďalšími prírodovednými odbormi, mať základné poznatky

z nich a vedieť získavať triediť, spracúvať a využívať hĺbkové informácie z príslušných

databáz, dokázať interdisciplinárne skúmať a poznávať podstatu prírodných technických

i spoločenských procesov prebiehajúcich okolo nás, mať schopnosť sa rozhodnúť pri riešení

problémov a navrhovaní opatrení, byť spôsobilí navrhnúť a do dokumentačnej podoby

spracovať inovatívne opatrenia a zmeny v praxi, tvoriť projekty, získať projektové krytie

a úspešne ich realizovať v praxiVždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia  na magisterské študijné programy:

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.

Súčasťou prihlášky je životopis a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Ďalšou súčasťou je vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov alebo doklad o vykonaných skúškach a zápočtoch u absolventov študijných odborov v bakalárskom štúdiu (overené kópie alebo originály).

Pri prijímaní do magisterského študijného programu sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia. V prípade absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch môže  prijímacia komisia FPV  požadovať vykonanie prijímacích skúšok.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

RNDr. Beata Vranovičová, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program (poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku). • Deň otvorených dverí

  16.02.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 30.04.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  16.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Povinné prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • Potvrdenie o zaplatení PK (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka:                       Štátna pokladnica

Účet:                          7000071919/8180

Variabilný symbol:   11907

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Daniela Šimková – daniela.simkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 13.03.2019 13:29

Upozorniť na neaktuálne údaje