Učiteľstvo výchovy k občianstvu

Podrobné informácie o študijných programoch (učebné plány, informačné listy predmetov) nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.phpUplatnenie absolventov

Absolventi magisterských študijných odborov učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov získavajú kompetencie na pôsobenie na základných, stredných a vysokých školách ako plne kvalifikovaní učiteliaVždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Prijímacia komisia, na základe výsledkov prijímacej skúšky, určí bodovú hranicu s minimálnym počtom bodov (z celkového počtu bodov) potrebných pre prijatie uchádzača.Doplňujúce informácie

http://fhv.uniza.sk/web/Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium sa prijímajú na základe príslušných medzištátnych dohôd alebo ak študujú v inom ako štátnom jazyku uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou ŽU v Žiline a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Uchádzači, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, musia úspešne absolvovať jazykovú prípravu (možnosť absolvovať aj na ŽU v Žiline). Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia je ukončenie 1. stupňa štúdia v rovnakom  alebo príbuznom študijnom programe. Absolventi FHV ŽU v Žiline so študijným priemerom do 1.75, budú prijímaní bez prijímacích skúšok.

 

Ďalší uchádzači o štúdium s horším študijným priemerom alebo uchádzači z iných fakúlt a univerzít vykonajú prijímaciu (kolokviálnu)  skúšku na overenie spôsobilosti absolvovať druhý stupeň štúdia, ktorá  bude mať ústnu formu a bude sa skladať z troch častí: 

 

1. Rozprava o záverečnej bakalárskej práci - 10 bodov,

2. Didaktika výchovy k občianstvu - 20 bodov,

3. Oblasť humanitných a sociálnych vied – 20  bodov,

Spolu: 50 bodov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. et Mgr. Eva Škorvagová, PhD. 

tel.: 041/513 63 79

e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.

Jazykové predpoklady - písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte, vrátane možnosti absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí, si vyžaduje od uchádzačov znalosť aspoň jedného zo svetových jazykov minimálne v rozsahu gymnaziálneho učiva (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).

Zdravotná spôsobilosť - fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania.Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Prijímacia komisia, na základe výsledkov prijímacej skúšky, určí bodovú hranicu s minimálnym počtom bodov (z celkového počtu bodov) potrebných pre prijatie uchádzača.Testy

Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia je ukončenie 1. stupňa štúdia v rovnakom  alebo príbuznom študijnom programe. Absolventi FHV ŽU v Žiline so študijným priemerom do 1.75, budú prijímaní bez prijímacích skúšok.

 

Ďalší uchádzači o štúdium s horším študijným priemerom alebo uchádzači z iných fakúlt a univerzít vykonajú prijímaciu (kolokviálnu)  skúšku na overenie spôsobilosti absolvovať druhý stupeň štúdia, ktorá  bude mať ústnu formu a bude sa skladať z troch častí: 

 

1. Rozprava o záverečnej bakalárskej práci - 10 bodov,

2. Didaktika výchovy k občianstvu - 20 bodov,

3. Oblasť humanitných a sociálnych vied – 20  bodov,

Spolu: 50 bodov. • Deň otvorených dverí

  08.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  15.08.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  09.09.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
35


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • overená kópia diplomu (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN:     SK52 8180 0000 0070 0026 9925 

konštantný symbol:           0308

variabilný symbol:             10832 - magisterské štúdium

Spôsob úhrady:  platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade:   doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou

Poplatky za štúdium - podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská

univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Poláčková – katarina.polackova@fhv.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 05.06.2019 09:07

Upozorniť na neaktuálne údaje