Učiteľstvo výchovy k občianstvu

Podrobné informácie o študijných programoch:

 • ·      učebné plány
 • ·      informačné listy predmetov

 nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.Uplatnenie absolventov

Absolventi získajú kompetencie na pôsobenie na základných, stredných a vysokých školách ako plne kvalifikovaní učitelia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na druhý stupeň vysokoškolského štúdia najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR.

 

Ďalšie podmienky prijatia

1. Bez prijímacích skúšok

V prípade, že počet uchádzačov nepresiahne plánovaný počet na prijatie, na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacích skúšok, ak spĺňajú zákonné podmienky na magisterské štúdium (pozri Základná podmienka prijatia), sú absolventmi bakalárskeho štúdia rovnakého študijného programu alebo sú absolventmi iných vysokých škôl toho istého študijného programu. V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie sa uskutoční bez osobnej účasti uchádzačov.

 

Absolventi príbuzného študijného odboru vykonajú prijímaciu skúšku (ústny pohovor) na overenie spôsobilosti absolvovať druhý stupeň štúdia a na overenie jeho vedomostí z oblasti daného študijného odboru a daného študijného programu.

 

2. Výberové konanie

V prípade, že počet záujemcov o štúdium presiahne plánovaný počet pre prijatie, budú uchádzači, ktorí sú absolventmi bakalárskeho štúdia daného študijného odboru alebo sú absolventmi iných vysokých škôl toho istého študijného odboru, prijímaní na základe výberového konania, pri ktorom sa budú posudzovať výsledky dosiahnuté počas štátnych záverečných skúšok pri dosiahnutí bakalárskeho stupňa štúdia. Poradie uchádzačov sa zostaví na základe dosiahnutých študijných výsledkov na štátnych záverečných skúškach*.

V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie sa uskutoční bez osobnej účasti uchádzačov.

 

Absolventi príbuzného študijného odboru vykonajú prijímaciu skúšku (ústny pohovor) na overenie spôsobilosti absolvovať druhý stupeň štúdia a na overenie jeho vedomostí z oblasti daného študijného odboru a daného študijného programu.

 

3. Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenského jazyka alebo českého jazyka.

 

* v prípade rovnosti bodov sa poradie dotknutých uchádzačov stanoví ako delené miesto.

 Doplňujúce informácie

Podrobné informácie o študijných programoch:

• učebné plány,

• informačné listy predmetov

nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

viď podmienky prijatiaKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Eva Škorvagová, PhD.

tel.: 041/513 63 79

e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na druhý stupeň vysokoškolského štúdia najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR.

 

Ďalšie podmienky prijatia

1. Bez prijímacích skúšok

V prípade, že počet uchádzačov nepresiahne plánovaný počet na prijatie, na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacích skúšok, ak spĺňajú zákonné podmienky na magisterské štúdium (pozri Základná podmienka prijatia), sú absolventmi bakalárskeho štúdia rovnakého študijného programu alebo sú absolventmi iných vysokých škôl toho istého študijného programu. V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie sa uskutoční bez osobnej účasti uchádzačov.

 

Absolventi príbuzného študijného odboru vykonajú prijímaciu skúšku (ústny pohovor) na overenie spôsobilosti absolvovať druhý stupeň štúdia a na overenie jeho vedomostí z oblasti daného študijného odboru a daného študijného programu.

 

2. Výberové konanie

V prípade, že počet záujemcov o štúdium presiahne plánovaný počet pre prijatie, budú uchádzači, ktorí sú absolventmi bakalárskeho štúdia daného študijného odboru alebo sú absolventmi iných vysokých škôl toho istého študijného odboru, prijímaní na základe výberového konania, pri ktorom sa budú posudzovať výsledky dosiahnuté počas štátnych záverečných skúšok pri dosiahnutí bakalárskeho stupňa štúdia. Poradie uchádzačov sa zostaví na základe dosiahnutých študijných výsledkov na štátnych záverečných skúškach*.

V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie sa uskutoční bez osobnej účasti uchádzačov.

 

Absolventi príbuzného študijného odboru vykonajú prijímaciu skúšku (ústny pohovor) na overenie spôsobilosti absolvovať druhý stupeň štúdia a na overenie jeho vedomostí z oblasti daného študijného odboru a daného študijného programu.

 

3. Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenského jazyka alebo českého jazyka.

 

* v prípade rovnosti bodov sa poradie dotknutých uchádzačov stanoví ako delené miesto.

 Forma prijímacej skúšky

viď podmienky prijatiaTesty

Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia je ukončenie 1. stupňa štúdia v rovnakom  alebo príbuznom študijnom programe. Absolventi FHV ŽU v Žiline so študijným priemerom do 1.75, budú prijímaní bez prijímacích skúšok.

 

Ďalší uchádzači o štúdium s horším študijným priemerom alebo uchádzači z iných fakúlt a univerzít vykonajú prijímaciu (kolokviálnu)  skúšku na overenie spôsobilosti absolvovať druhý stupeň štúdia, ktorá  bude mať ústnu formu a bude sa skladať z troch častí: 

 

1. Rozprava o záverečnej bakalárskej práci - 10 bodov,

2. Didaktika výchovy k občianstvu - 20 bodov,

3. Oblasť humanitných a sociálnych vied – 20  bodov,

Spolu: 50 bodov. • Deň otvorených dverí

  07.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  18.06.2020 - 19.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN:     SK52 8180 0000 0070 0026 9925 

konštantný symbol:           0308

variabilný symbol:             10832 - magisterské štúdium

Spôsob úhrady:  platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade:   doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou

Poplatky za štúdium - podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská

univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Poláčková – katarina.polackova@fhv.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 17.09.2019 13:59

Upozorniť na neaktuálne údaje