Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Fakulta humanitných vied - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

Podrobné informácie o študijných programoch (učebné plány, informačné listy predmetov) nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.phpUplatnenie absolventov

V jednopredmetovom bakalárskom štúdiu študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov a v dvojpredmetovom bakalárskom štúdiu študijného odboru učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ktoré je zamerané na prípravu pre učiteľského povolania, sú jeho absolventi pripravovaní predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni. V ojedinelých prípadoch môžu pracovať ako  pomocní učitelia. Absolventi študijného programu učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii predmetov sú zároveň pripravovaní tak, aby sa mohli kvalifikovane uplatniť aj ako animátori voľného času alebo kultúrni pracovníci.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 1.      Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).
 2.      Jazykové predpoklady - písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte, vrátane možnosti absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí, si vyžaduje od uchádzačov znalosť aspoň jedného zo svetových jazykov minimálne v rozsahu gymnaziálneho učiva (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).
 3.      Zdravotná spôsobilosť - fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania.
 4.      Pri počte uchádzačov o štúdium menšom ako 10 si fakulta vyhradzuje právo študijný program neotvoriť.


Doplňujúce informácie

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium sa prijímajú na základe príslušných medzištátnych dohôd alebo ak študujú v inom ako štátnom jazyku uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou ŽU v Žiline a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Uchádzači, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, musia úspešne absolvovať jazykovú prípravu (možnosť absolvovať aj na ŽU v Žiline). Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

v kombinácii s výchovou k občianstvu, jednoodborovíé štúdium výchovy k občianstvu:

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok, na základe nasledovných kritérií:

 • ·      študijné výsledky na strednej škole s dôrazom na predmety, ktoré chce uchádzač študovať (náuka o spoločnosti, resp. občianska náuka),
 • ·      výsledky z predmetov, ktoré tvoria základ zvolených študijných programov,
 • ·      výsledky maturitnej skúšky.

 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium:

 • ·      účasť a výsledky študentov stredných škôl na SOČ,
 • ·      účasť, resp. výsledky z národných a medzinárodných kôl olympiád, súvisiace s programom, na ktorý si uchádzač podal prihlášku.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. et Mgr. Eva Škorvagová, PhD. 

tel.: 041/513 63 79

e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.).Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači  s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Prijímacia komisia na základe výsledkov prijímacej skúšky určí bodovú  hranicu s minimálnym počtom bodov (z celkového počtu bodov) potrebných pre prijatie uchádzača. • Deň otvorených dverí

  08.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  15.08.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  09.09.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

banka:  Štátna pokladnica 

číslo účtu v tvare IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925

konštantný symbol:            0308

variabilný symbol:              10831 - bakalárske štúdium

                                                                                                                        

Spôsob úhrady:  platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu, alebo poštovou poukážkou 

na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade:  doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou

 

Poplatky za štúdium - podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská

univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.

 

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925.

 

Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.

 

Nekompletná prihláška na štúdium, resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

 

V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Poláčková – katarina.polackova@fhv.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 05.06.2019 09:07

Upozorniť na neaktuálne údaje