Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Evanjelická bohoslovecká fakulta - učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Prírodovedecká fakulta - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Prírodovedecká fakulta - učiteľstvo geografie (v kombinácii)

Absolvent štúdia ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho poznatkovej a činnostnej štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie poznatkov odboru a s jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami.

Teoretické vedomosti

Absolvent programu

-          ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka,

-          pozná základný obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie,

-          pozná spôsoby využívania informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent získa schopnosť

-          samostatne projektovať výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania,

-          účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov,

-          efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent štúdia dokáže

 • Pracovať efektívne ako jednotlivec i ako člen pedagogického kolektívu.
 • Sa sústavne profesijne rozvíjať a celoživotne sa vzdelávať.
 • Udržiavať kontakt s najnovšími vývojovými trendmi v odbore.
 • Používať vhodné praktiky v súlade s profesijným, etickým a právnym rámcom platným v edukačnom systéme SR.

Absolvent bakalárskeho stupňa je v prvom rade pripravený na pokračovanie štúdia v magisterskom stupni vysokoškolského vzdelávania. Vo vzťahu k praktickému uplatneniu absolventa bakalárskeho stupňa študijného programu je možnosť jeho uplatnenia v školskej praxi ako asistenta učiteľa telesnej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy a integrovanej telesnej výchovy na základných, stredných školách a vysokých školách, inštruktora voľnočasových aktivít s telovýchovným a športovým zameraním v školskom mimovyučovacom čase alebo v mimoškolských zariadeniach, cvičiteľa, trénera resp. asistenta trénera rekreačného a výkonnostného športu,  pracovníka samosprávy v oblasti telesnej výchovy a športu. Ako asistent učiteľa sa podieľa na utváraní podmienok nevyhnutných na odstraňovaní bariér pre dieťa pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu v telesnej výchove z hľadiska špeciálnych potrieb daného dieťaťa príp. detí (deti so zdravotným oslabením, deti po dlhotrvajúcej chorobe).

Absolvent bakalárskeho stupňa ovláda základ obsahu predmetov svojho študijného zamerania, čo mu spolu s odborovo-didaktickým vzdelaním vytvára odbornú a pedagogickú spôsobilosť plánovať, riadiť, diagnostikovať a vyhodnocovať edukačný proces telesnej a zdravotnej telesnej výchovy na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania a tiež na vysokých školách.Uplatnenie absolventov

Uplatnenie vo funkciách asistent učiteľa telesnej výchovy a zdravotnej telesnej výchovy, inštruktor voľnočasových pohybových aktivít mládeže i dospelých, cvičiteľ, tréner, resp. asistent trénera rekreačného a mládežníckeho výkonnostného športu, pracovník samosprávy v oblasti telesnej výchovy a športu. Ďalej ako asistent učiteľa ďalšieho predmetu. Možnosť pokračovať v 2. stupni vysokoškolského štúdia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
 • lekárske potvrdenie od telovýchovného lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať na FTVŠ UK (nie staršie ako 3 mesiace),
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
 • absolvovanie všetkých disciplín pohybovej časti prijímacej skúšky. Každý uchádzač musí v pohybovej časti prijímacej skúšky absolvovať všetky uvedené disciplíny: beh na 50 m, Cooperov test, plávanie, gymnastiku a športovú hru!

Absolvovanie disciplíny znamená:

 • Beh na 50 m prebehnúť celú vzdialenosť 50 m medzi dvojicami fotobuniek,
 • Cooperov test – absolvovať test celých 12 min.,
 • Plávanie - súvislo preplávať 100 m ľubovoľným spôsobom,
 • Gymnastika – absolvovať predpísanú gymnastickú zostavu (stojka –  kotúľ, skok s obratom o 180° kotúľ vzad do stojky, premet bokom),
 • Športová hra absolvovať výkonový štandard zvolenej športovej hry.

Uchádzač musí:

 • v pohybovej časti splniť všetkých 5 štandardov,
 • v pohybovej časti získať minimálne 15 bodov z maximálneho počtu 50 bodov.

Po splnení všetkých uvedených podmienok uchádzač postupuje do druhej časti prijímacej skúšky. Podmienky prijatia na štúdium stanoví kooperujúca fakulta (PRIF UK).Všeobecné informácie k prijímacej skúške

V termíne 24. - 27. apríla 2018 bude prvá časť prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z:

 • pohybovej časti.

Pohybová časť prijímacej skúšky pozostáva z nasledovných disciplín, resp. testov:

 • Beh na 50 m z polovysokého štartu,
 • Cooperov test (12-minútový beh),
 • Plávanie na 100 m ľubovoľným spôsobom,
 • Gymnastika,
 • Športová hra - uchádzač si podľa vlastného uváženia vyberie a na prijímacej skúške bude hodnotený z jednej z nasledovných športových hier: basketbal, futbal, hádzaná, volejbal.

Termín konania druhej časti prijímacej skúšky je máj, jún 2018.

Náhradný termín prijímacích skúšok na FTVŠ UK nebude!!! • Podanie prihlášky na štúdium

  28.02.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.04.2018 - 27.04.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie
 • životopis
 • potvrdenie od lekára


Ročné školné
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

IBAN:                   SK 96 8180 000000 7000 150211

Variabilný symbol:       120152016

Do „Správy pre prijímateľa“ treba uviesť priezvisko uchádzača.

Poplatok za prijímacie konanie:

o 50,- € za prvý študijný program uvedený v prihláške,
o 20,- € za každý ďalší študijný program uvedený v prihláške.

Keď uchádzač uvedie v prihláške dva študijné programy, uhradí 70,- €, v prípade keď uvedie v prihláške
tri študijné programy, uhradí 90,- €.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Iveta Cihová, PhD. – cihova@fsport.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 31.01.2018 20:37

Upozorniť na neaktuálne údaje