Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2014)

Uplatnenie absolventov

Študenti učiteľských študijných programov získajú v rámci štúdia odborné a pedagogické vzdelanie pre profesiu asistenta učiteľa, pedagogického pracovníka pre mimoškolské aktivity v oblasti svojho odboru a administratívno-metodického pracovníka v štátnej správe. Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia sú pripravení tak, aby mohli úspešne pokračovať v štúdiu tohto istého študijného alebo príbuzného študijného programu na 2. stupni vysokoškolského štúdia. Teoretické poznatky z odborných disciplín im však umožnia uplatniť sa aj v spoločenských, kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacieho konania sa zúčastňujú všetci uchádzači o štúdium.

Uchádzači môžu do každej prihlášky uviesť len jeden študijný program.

Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, musí zaslať na fakultu prihlášku aj v tlačenej podobe. Papierová prihláška musí byť riadne vyplnená, vlastnoručne podpísaná a doložená všetkými prílohami. Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie je neplatná.

Prihláška musí obsahovať:

-                     životopis uchádzača,

-                     kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (bezhotovostným prevodom, nie poštovou poukážkou),

-                     overenú kópiu maturitného vysvedčenia (platí pre uchádzačov o bakalárske štúdium, ktorí už maturovali),

-                     potvrdenie od lekára = "Schopný štúdia telesnej výchovy na vysokej škole". Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 budeme akceptovať dodatočné doručenie potvrdenia od lekára.

Uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí maturujú v roku podania prihlášky a hlásia sa na študijný program bez prijímacej skúšky, doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia na študijné oddelenie fakulty do 13. 6. 2020.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, bude na štúdium prijatý podmienečne. Uchádzač je povinný doručiť overenú kópiu maturitného vysvedčenia (uchádzač o bakalárske štúdium) najneskôr v deň určený na zápis na štúdium, inak nemôže byť na štúdium prijatý.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Tézy na prijímacie skúšky, v ktorých sa uvádza obsah požadovaných schopností a zručností, zašle študijné oddelenie fakulty uchádzačom spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky.

Vyhodnocovanie výsledkov prijímacej skúšky bude realizované klasickou formou. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na internetovej stránke fakulty.

V prípade, že sa uchádzač nedostaví na prijímaciu skúšku zo závažných zdravotných dôvodov, vráti sa mu polovica príspevku na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť doručená na študijné oddelenie fakulty do termínu konania prijímacích skúšok (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Iné dôvody na vrátenie poplatku za prijímacie konanie sa nezohľadňujú, preto nebude možné vymáhať vrátenie alikvotnej časti poplatku.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jana Daubnerová, PhD.

Katedra telesnej výchovy a športu

jana.daubnerova@umb.sk

048/446 7558Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium budú prijatí na základe absolvovania talentovej skúšky, ktorá bude vyhodnotená klasickou formou, a pri splnení kritérií na výber do jednotlivých špecializácií.

Talentová prijímacia skúška:

‒        testy schopností:

            1. vytrvalosť                                       – beh na 1500 m;

2. dynamická sila                          – opakované výmyky na doskočnej hrazde (muži);

                                                       – opakované výmyky na hrazde po čelo (ženy);

‒        testy zručností:

1. atletika                                                 – beh na 50 m;

2. športová gymnastika    – voľná akrobatická zostava s povinnými prvkami

    (stojka – kotúľ vpred, kotúľ letmo z miesta, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom);

3. športové hry (podľa voľby basketbal alebo volejbal) – hodnotenie herného prejavu;

4. plávanie – 100 m podľa voľby kraul alebo prsia, štartový skok (každý iný plavecký

    spôsob sa hodnotí podľa kraulových výkonových tabuliek).

Kritériá na výber jednotlivých športových špecializácií (športovú špecializáciu uviesť priamo do prihlášky):

Atletika

–      registrované členstvo v Slovenskom atletickom zväze (SAZ),

–      umiestnenie do 3. miesta na majstrovstvách oblasti alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa.

Basketbal

–      registrované členstvo v Slovenskej basketbalovej asociácii (SBA),

–      aktívny hráč minimálne v krajskej súťaži alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa.

Biatlon 

–      registrované členstvo v Slovenskom zväze biatlonu,

–      člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 3. stupňa;

Futbal (realizuje sa len v bakalárskom stupni štúdia)

–      registrované členstvo v Slovenskom futbalovom zväze (SFZ),

–      aktívny hráč minimálne oblastnej súťaže, alebo držiteľ futbalovej licencie Grassroots C.

Judo

–      registrované členstvo v Slovenskom zväze juda,

–      aktívny pretekár, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa.

Karate

–      registrované členstvo v Slovenskom zväze karate (SZK),

–      súťažná činnosť na národnej úrovni za posledné 2 roky a stupeň technickej vyspelosti v karate 3. kyu alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa.

Kickbox

–      registrované členstvo v Slovenskom zväze kickboxu (SZKB),

–      súťažná činnosť na národnej úrovni a medailové umiestnenie na M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa.

Kondičný tréner

–      výkonnostná úroveň potvrdená minimálne účasťou na M SR v individuálnych športoch alebo celoštátnou súťažou v kolektívnych športoch, v športe inom ako ponúkané špecializácie (uvedené v tomto zozname), alebo držiteľ kvalifikácie kondičného trénera 1. stupňa.

Ľadový hokej (realizuje sa len v bakalárskom stupni štúdia)

–      registrované členstvo v Slovenskom zväze ľadového hokeja (SZĽH),

–      bývalý alebo aktívny hráč minimálne 1. ligy dorastu alebo juniorov alebo 2. ligy dospelých, alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa (tréner licencie D podľa SZĽH).

Nordic walking

–      registrované členstvo v Slovenskej asociácii Nordic walkingu (SANW),

–      minimálne dvojročná aktívna činnosť v adekvátnej organizácii alebo držiteľ kvalifikácie inštruktora 1. stupňa.

Plávanie

–      registrované členstvo v Slovenskej plaveckej federácii (SPF),

–      aktívny pretekár min. s účasťou na oblastných majstrovstvách alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. kvalifikačného stupňa.

Snowboarding

–      registrované členstvo v Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) – SÚ,

–      člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 2. stupňa.

Športová gymnastika

–      registrované členstvo v Slovenskej gymnastickej federácii (SGF),

–      súťažná činnosť minimálne na oblastnej úrovni alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa.

Turistika

–      registrované členstvo v Klube slovenských turistov,

–      minimálne dvojročná aktívna činnosť v adekvátnej organizácii alebo držiteľ kvalifikácie inštruktora 1. stupňa.

Volejbal

–      registrované členstvo v Slovenskej volejbalovej federácii,

–      aktívny hráč minimálne II. ligy alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa.

Vzpieranie

–      registrované členstvo v Slovenskom zväze vzpierania,

–      aktívny pretekár, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa.

Zápasenie

–      registrované členstvo v Slovenskom zápasníckom zväze,

–      aktívny pretekár, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa.

Zjazdové lyžovanie

–      registrované členstvo v Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) – UAD,

–      člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 2. stupňa.

 

U zahraničných študentov je akceptované členstvo v adekvátnom národnom zväze, adekvátna výkonnosť na národnej úrovni.

Splnenie uvedených kritérií je podmienkou prijatia na štúdium. Uchádzač zasiela spolu s prihláškou na štúdium vyplnené Potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti uchádzača o štúdium trénerstva na KTVŠ FF UMB.

1)     Uchádzač, ktorý predloží požadované potvrdenie z inej športovej špecializácie, ako je v ponuke, bude automaticky zaradený na špecializáciu kondičný tréner (viac v časti Kondičný tréner).

2)     Ak uchádzač nesplní vyššie uvedené kritériá z ponuky, jeho prihláška bude automaticky zaradená na študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.

3)     Ak uchádzač nezašle toto potvrdenie spolu s prihláškou, jeho prihláška bude automaticky zaradená na študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.

 

Bonusové zvýhodnenie:

‒        bonusové zvýhodnenie 60 % z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať iba študenti, ktorí boli účastníkmi OH (potvrdenie zo SOV);

‒        bonusové zvýhodnenie 30 % z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať iba študenti, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v olympijských športoch podľa kategorizácie MŠVVŠ SR, umiestnili sa do 10. miesta a predložia o tom potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na štúdium alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacích pohovorov;

‒        bonusové zvýhodnenie 10 % z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať iba študenti, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v neolympijských športoch podľa kategorizácie MŠVVŠ SR, umiestnili sa do 3. miesta a predložia o tom potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na štúdium alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacích pohovorov.

 

Bonusové zvýhodnenie bude pripočítané uchádzačom po kompletnom absolvovaní prijímacích talentových skúšok do maximálnej výšky 100 bodov. • Deň otvorených dverí

  11.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  28.02.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2020 - 30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma, elektronická forma)
 • Potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti uchádzača o štúdium trénerstva na KTVŠ FF UMB (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o platbe za prijímacie konanie


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 550 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:

Názov účtu:                                     Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:                   Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu/IBAN:                             SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC:                                      SPSRSKBA

VS (variabilný symbol):                  3031

KS (konštantný symbol):               0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):                 rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

                                                          dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:                     meno a priezvisko uchádzača

 

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:

Názov účtu:                                    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:                  Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Číslo účtu/IBAN:                             SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC:                                     SUBASKBXXXX

VS (variabilný symbol):                 3031

 KS (konštantný symbol):              0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):                 rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

                                                          dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:                     meno a priezvisko uchádzača

 

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity. 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Barbora Podobová – barbora.podobova@umb.sk
Posledná aktualizácia: 30.03.2020 13:32

Upozorniť na neaktuálne údaje