Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) získa poznatky o jazyku a o jazykovede vo všeobecnosti a o zákonitostiach všetkých rovín systému súčasného spisovného slovenského jazyka. V literárnej zložke spoznáva teóriu literatúry, metodológiu interpretácie umeleckého textu a dejiny slovenskej literatúry od raného stredoveku po literatúru prvej polovice 20. storočia v kontexte európskej literatúry. V priebehu štúdia sa absolvent oboznámi s najdôležitejšími vedomosťami potrebnými pre výučbu akademických predmetov. Ovláda odborný obsah disciplíny slovenský jazyk a literatúra ako špecifickú oblasť ľudského poznania. S týmito vedomosťami dokáže aktívne pracovať a využívať ich. Je spôsobilý celoživotne si rozširovať vedomosti a zručnosti vo svojej špecializácii. Má primerané poznatky z metód pedagogického výskumu a všeobecnej didaktiky.Uplatnenie absolventov

Absolvent štúdia je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. V pedagogickej praxi a pri inštitucionálnom vzdelávaní sa môže uplatniť iba ako pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa slovenského jazyka a literatúry na všetkých stupňoch škôl, ďalej ako asistent pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí v škole a v centrách voľného času detí a mládeže, napr. v literárnych, dramatických, interpretačno-recitačných záujmových útvaroch a pod., tiež ako asistent učiteľa v rôznych školách umeleckého zamerania (ZUŠ, konzervatóriá, a to v odboroch literárnej tvorivosti, recitácií, tvorivej dramatiky, inscenačného umenia a pod.). Na trhu práce je priestor pre jeho uplatnenie i pri riadení školstva v reláciách s pomocnými funkciami pri administratívno-metodickom pôsobení. Napokon môže byť užitočným pracovníkom pri spravovaní školských knižníc, v redakčnej, editorskej a vydavateľskej práci i v širokej sfére masmediálnej komunikácie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy:

ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA, FILOZOFIA, HISTÓRIA, SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII a MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM

–       získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,

–       úspešné absolvovanie motivačného pohovoru, ktorého cieľom je identifikovať osobnostné a motivačné predpoklady pre štúdium. Počas pohovoru uchádzač predstaví svoje dôvody pre výber konkrétneho študijného programu a overia sa jeho/jej schopnosti komunikovať a vecne argumentovať. Maximálny počet bodov je 30. Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie pohovoru je 15. 

–       záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty,

–       v prípade uchádzačov o štúdium v študijných programoch SLOVENSKÝ  JAZYK A LITERATÚRA (jednoodborové a medziodborové štúdium) a UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII, ktorí získali stredoškolské vzdelanie mimo SR, je potrebné dokladovať úroveň ovládania slovenského jazyka (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca) – minimálne na úrovni B2,

--       motivačný pohovor sa uskutoční v dňoch 22. - 23. augusta 2019,

–       pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa zohľadňujú výsledky motivačného pohovoru.

 

Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, ako je plánovaný počet, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Doplňujúce informácie

Filozofická fakulta KU ponúka aj možnosť medzifakultných učiteľských kombinácií, t. j. uchádzač si môže vybrať jeden predmet z ponuky Filozofickej fakulty KU a jeden predmet z ponuky Pedagogickej fakulty KU.

Viac na stránke ff.ku.sk časť prijímacie konanie.Podmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Katarína Markovičová PhD., Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, katarina.markovicova@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

K prihláške je potrebné pripojiť:

–       štruktúrovaný životopis,

–       overenú kópiu maturitného vysvedčenia,

-        potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné nalepiť na 3.stranu prihlášky (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná),

–       v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí, aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy pre akademické účely (pokračovanie v štúdiu v SR)

-       v prípade študijných programov vyžadujúcich dokladovanie úrovne ovládania slovenského jazyka  podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (minimálne B2) predloženie certifikátu.

Prihláška (či už klasická alebo vytlačená elektronická) sa zasiela na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku

Filozofická fakulta, Študijné oddelenie

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo klasickou poštou.

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 30.augusta 2019.

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk.

Základné pravidlá prijímacieho konania na študijné programy FF KU pre akademický rok 2019/2020 sú zverejnené na internetovej stránke fakulty (http://ff.ku.sk).Forma prijímacej skúšky

motivačný pohovor • Deň otvorených dverí

  06.02.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  09.08.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  22.08.2019 - 23.08.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  09.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 31.05.2019 12:53

Upozorniť na neaktuálne údaje