Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

Ciele vzdelávania študijného programu 

 1. Disponovať rozsiahlymi znalosťami súčasnej slovenčiny, osvojiť si jej systém a používanie v komunikácii s potrebnou orientáciou v jej historickom vývine. 

 1. Profilovať kompetentného znalca literatúry so širokým kontextom jej pôsobenia vsocio-kultúrnom živote spoločnosti. Klásť dôraz na kreatívny prístup k interpretácii a hodnoteniu literárnych textov v korelácii s inými druhmi umenia a na rozvíjanie schopnosti komunikovať o literatúre s odbornou i laickou verejnosťou. 

 1. Profiláciu absolventa zamerať na získanie očakávaných kompetencií pre potenciálne uplatnenie v praxi z hľadiska požadovaných štandardov kvality a pre nadväzujúce pôsobenie učiteľa jazyka a literatúry v sekundárnom vzdelávaní.    

 1. Umožniť študentovi získať vedecké poznatky zo špecializácie slovenský jazyk a literatúra v úzkom prepojení spedagogicko-psychologickým, sociálno-vedným a odborovo-didaktickým základom učiteľstva. 

 1. Orientovať odborovo-didaktickú zložku napropedeutikuučiteľskej prípravy v oblasti všeobecných otázok výučby slovenského jazyka a literatúry, a to v úzkom prepojení s reflexiou vlastnej učebnej skúsenosti s vyučovaním slovenčiny a s integračno-aplikačným zužitkovaním znalostí z učiteľského základu v prepojení na profilovú aprobáciu.  

 

Výstupy vzdelávania študijného programu  

vedomosti 

V1študentzíska vedomosti z oblasti slovenského jazyka v časovej a obsahovej postupnosti a nadväznosti v rozsahu a na úrovni vedúcich k syntéze 

V2disponuje vzťahovo-argumentačnými vedomosťami o jazyku a jeho zákonitostiach, o spôsobe a podmienkach jeho fungovania v príslušných jazykových rovinách s reflexiouokomunikácii 

V3pozná základný obsah, metodológiu aepistemológiudisciplín predmetovej špecializácie v súlade s potrebami vzdelávania na nižšom a vyššom sekundárnom stupni 

V4rozumiesocio-pragmatickým kontextom a komunikačným súvislostiam slovenského jazyka 

V5získa vedomosti z teórie literatúry, z dejín literatúry a z interpretácie literárneho textu v rozsahu a na úrovni vedúcich k syntéze 

V6nadobudne vedomosti o zásadných poetikách, ich realizácii a premenách v jednotlivých literárnych obdobiach a autorských textoch 

V7poznásocio-kultúrne reálie a kontexty v umení 

V8osvojí sipropedeutikudidaktiky slovenčiny na báze širších znalostí učiteľského základu v relácii s reflexiou školskej praxe 

 

zručnosti 

Z1študentaplikuje získané poznatky z hľadiska ich komunikačného a pedagogického využitia 

Z2analyzuje konkrétne jazykovo-komunikačné situácie v ústnom aj písomnom prejave 

Z3dokáže urobiť syntézu získaných poznatkov z analýzy jazyka v komunikačných činnostiach a zručnostiach 

Z4aplikuje a rozvíja základné postupy, analýzy a interpretácie prozaického, dramatického a básnického textu 

Z5rozvíja tvorivé, pružné a kritické myslenie 

Z6aplikuje jazykovedné a literárnovedné poznatky pri rozmanitých kultúrno-umeleckých aktivitách 

Z7cielene reflektuje vybrané aspekty výučby slovenského jazyka a literatúry na báze  širšieho učiteľského základu (vrátane absolvovanej pedagogickej praxe) so zreteľom na rôznorodosť pedagogických situácií 

 

kompetentnosti 

K1študentefektívne komunikačne uplatňuje slovenský jazyk v jeho ústnej i písomnej podobe v širšomsocio-kultúrnom kontexte 

K2flexibilne adaptuje svoje odborné znalosti na meniace sa podmienky praxe 

K3vyjadruje sa odbornou terminológiou vlastnou danému odboru 

K4zapája sa do práce v umelecko-kreatívnych odvetviach 

K5reflektuje, hodnotí a prezentuje text zrozumiteľnou formou pre žiakov i laickú verejnosť 

K6formuluje hypotézy a závery v oblasti jazykovo-komunikačnéhoa literárno-komunikačného vzdelávania Uplatnenie absolventov

Profil absolventa 

Absolventbakalárskeho študijného programu učiteľstvoslovenského jazyka a literatúry v kombináciizíska úplné vysokoškolské vzdelanieprvéhostupňa v študijnom odboreučiteľstvo a pedagogické vedy.Absolvent učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii získa kvalitné fundamentálne vzdelanie v slovakistickej lingvistike a v literárnovednej oblasti so zameraním na vzdelávanie spropedeutickýmischopnosťami reflexie pôsobenia učiteľa slovenského jazyka a literatúry v školskej praxi. Možnosti jeho uplatnenia sa ponúkajú najmä v školskej asocio-kultúrnej praxi na pozíciách pedagogického asistenta na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania, pracovníka, metodika práce s mládežou, ďalej ako pomocného pedagóga voľného času, pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. Ako absolvent učiteľstva chápe socializačný a výchovný proces v širších sociálno-vedných súvislostiach. Pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia príslušných vekových kategórií, ako aj aktuálnu školskú legislatívu.  Je spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z oblasti sociálno-vedného základu a pedagogicko-psychologického základu. 

 

 1. Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov: 

Povolania, kde sa môžu uplatniť absolventibakalárskeho študijného programu učiteľstvoslovenskéhojazyka a literatúry v kombináciipodľaštatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08_2020):2359001 pedagogický asistent,5312001 pracovník s mládežou,2359010 lektor v práci s mládežou,2359011 metodik práce s mládežou,2359012 koordinátor práce s mládežou 

 

 1. Relevantné externé zainteresovanéstrany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladuzískanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania: 

Nie je to prípad regulovaných povolaní. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy:

FILOZOFIA, HISTÓRIA, UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII (okrem UČITEĽSTVA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII) a MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM

 

 • získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania;  
 • záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
 • v prípade uchádzačov o štúdium v študijnom programe UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII, ktorí získali stredoškolské vzdelanie mimo SR a zároveň neabsolvovali vysokoškolské štúdium aspoň prvého (bakalárskeho) stupňa v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry, je potrebné dokladovať úroveň ovládania slovenského jazyka (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca) - minimálne na úrovni B2.

 

Uchádzači budú do výsledného poradia zaradení na základe výsledkov maturitnej skúšky.Doplňujúce informácie

Filozofická fakulta KU ponúka aj možnosť medzifakultných učiteľských kombinácií, t. j. uchádzač si môže vybrať jeden predmet z ponuky Filozofickej fakulty KU a jeden predmet z ponuky Pedagogickej fakulty KU (akreditované študijné programy PF nájdete na http://pf.ku.sk). Uchádzači o štúdium medzifakultných programov musia splniť podmienky prijatia z oboch učiteľských predmetových špecializácií.

Pre učiteľské študijné programy hudobná výchova, výtvarná výchova a telesná výchova je potrebné úspešné absolvovanie talentovej skúšky.

Zdravotne znevýhodnení uchádzači môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

Viac na stránke http://ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

K prihláške je potrebné pripojiť:

a)       overenú kópiu maturitného vysvedčenia

b)      potvrdenie o zaplatení poplatku, ktoré je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky, v prípade elektronickej prihlášky priložiť ako prílohu (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná),

 

v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí je taktiež potrebné najneskôr do dňa zápisu doložiť: 

 

c)       rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy za účelom pokračovania v štúdiu v SR,

d)      certifikát dokladujúci úroveň ovládania slovenského jazyka na úrovni minimálne B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (platí pre uchádzačov o študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii, ktorí získali stredoškolské vzdelanie mimo SR a zároveň neabsolvovali vysokoškolské štúdium aspoň prvého (bakalárskeho) stupňa v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry).

 

Podpísaná klasická prihláška sa posiela na adresu:

 

Katolícka univerzita v Ružomberku,

Filozofická fakulta, Študijné oddelenie,

Hrabovská cesta 1B,

034 01 Ružomberok

 

Uchádzači o štúdium môžu taktiež podať len elektronickú prihlášku bez nutnosti vytlačiť ju, podpísať ju a poslať ju na poštovú adresu fakulty.

Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo klasickou poštou.

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 16. júna 2024.

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk. • Podanie prihlášky na štúdium

  21.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
90


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1080 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 08.04.2024 07:33

Upozorniť na neaktuálne údaje