Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • - učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Fakulta športu - učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo estetiky (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

Absolvent bakalárskeho učiteľského študijného programu Rusínsky jazyk a  literatúra (v kombinácii) ovláda študovaný jazyk slovom a písmom, disponuje poznatkami o najdôležitejších javoch rusínskeho jazykového a kultúrneho areálu, je schopný implementovať získané  vedomosti a praktické zručnosti v ďalšom  nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu alebo v spoločenskej praxi. Je schopný analyzovať a reflektovať všeobecno-pedagogické a všeobecno-didaktické vlastnosti výučby v školskej triede; vie sa dobre orientovať v školskej legislatíve a v školských predpisoch a dokumentoch; vie plánovať a organizovať činnosť skupín žiakov príslušných vekových kategórií; je schopný asistovať pri riešení odborných úloh v disciplínach rusínskeho jazyka, literatúry a kultúry; vie využívať informačné a komunikačné technológie pre osobné profesijné potreby ako aj pre pedagogické účely. Vo svojej práci je schopný aplikovať základné poznatky z jazyka ako systému, diferencovať medzi spisovnou normou a hovorovým jazykom, medzi spisovným rusínskym jazykom a jednotlivými nárečiami, vie diferencovať rusínske nárečia a získal schopnosť samostatného využívania nadobudnutých poznatkov. Má osvojené zručnosti na udržiavanie kontaktov s vývojom v rusinistike a na vlastný profesijný rast; orientuje sa v spisovnej norme jazyka Rusínov karpatského areálu a aj v ich literatúrach, t. j. Rusínov žijúcich nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku, Maďarsku, na Ukrajine, v Srbsku, Rumunsku, Chorvátsku, USA. Získal základný prehľad o stave rozvoja kultúry, školstva, vedy Rusínov doma aj vo svete. Nadobudol základné zručnosti z vedenia kultúrno-osvetovej práce ako aj z práce v jednotlivých rusínskych masmédiách a inštitúciách na Slovensku – Redakcia Rusyn a Narodny novynky, Info Rusín, rusínske národnostné vysielanie v Slovenskom rozhlase a v Slovenskej televízii, Divadlo Alexandra Duchnoviča a pod.

Absolventi sa môžu  zapájať ako členovia  výskumných tímov do výskumných prác v oblasti rusinistiky, ktoré sa realizujú na Slovensku, v Európe a Amerike a môžu pokračovať v 2.  stupni vysokoškolského štúdia.

 Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry 1. stupňa môžu pracovať ako pedagogickí asistenti, resp. vychovávatelia v školských zariadeniach v primárnej a sekundárnej edukácii  (konverzácia v rusínskom jazyku a pod.),   v kultúrno-spoločenských   organizáciách   ako kultúrno-osvetoví a metodickí zamestnanci (Rusínska obroda na Slovensku), v masmédiách  (redakcie periodickej tlače Rusyn a Narodny novynky, Info Rusín, rusínske vysielanie Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie), v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na všetky uvedené medziodborové študijné programy na 1. stupni v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov budú prijímaní uchádzači bez prijímacej skúšky na základe získania úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Poznámka: Pre študijné programy, ktoré je možné študovať v kombinácii so študijným programom Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry zároveň platia požiadavky a termíny konania prijímacích skúšok fakulty PU resp. celouniverzitných pracovísk PU, ktoré zabezpečujú príslušný akreditovaný program.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých uchádzačov, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom.

 Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Metodika spracovávania prijímacieho konania:

 

Výsledky štúdia za 3,5 alebo 4,5 roka                                                         
max. 12 bodov

Výsledky štúdia z požadovaného predmetu za 3,5 alebo 4,5 roka              
max. 20 bodov

Absolvovanie typu strednej školy                                                                
max.   8 bodov

Nešpecifický prospech                                                                                 
max. 10 bodov

 

Spolu                                                                                                            
max. 50 bodov

 

Celkové výsledky stredoškolského štúdia sa vyhodnocujú za obdobie 3,5 roka (štvorročné stredoškolské štúdium), resp. za obdobie 4,5 roka (päťročné stredoškolské štúdium). Pri absolventoch 8-ročných gymnázií sa vyhodnocujú posledné štyri ročníky (5. – 8. ročník, kvinta – oktáva). V končiacom ročníku sa berie do úvahy polročné vysvedčenie.

 

prospech

body

1,00 – 1,1

12

1,11 – 1,2

11

1,21 – 1,3

10

1,31 – 1,4

9

1,41 – 1,5

8

1,51 – 1,6

7

1,61 – 1,7

6

1,71 – 1,8

5

1,81 – 1,9

4

1,91 – 2,0

3

2,01 – 2,1

2

2,11 – 2,2

1

2,21 – 5,0

0

 

 

Výsledky štúdia z požadovaného predmetu sa vyhodnocujú za obdobie 3,5 roka (štvorročné stredoškolské štúdium), resp. za obdobie 4,5 roka (päťročné stredoškolské štúdium). Pri absolventoch 8-ročných gymnázií sa vyhodnocujú posledné štyri ročníky (5. – 8. ročník, kvinta – oktáva). V končiacom ročníku sa berie do úvahy polročné vysvedčenie.

 

 

prospech

body

1,00 – 1,1

20

1,11 – 1,2

19

1,21 – 1,3

18

1,31 – 1,4

17

1,41 – 1,5

16

1,51 – 1,6

14

1,61 – 1,7

12

1,71 – 1,8

10

1,81 – 1,9

8

1,91 – 2,0

6

2,01 – 2,1

4

2,11 – 2,2

2

2,21 – 5,0

0

 

Absolvovanie typu strednej školy - body sa prideľujú za typ absolvovanej strednej školy.

 

typ strednej školy

body

gymnázium, konzervatórium

8

stredná odborná škola

0

 

Nešpecifický prospech - body sa prideľujú za aktivity relevantné vo vzťahu k danému študijnému programu: napr. účasť a výsledky na olympiádach, stredoškolská odborná činnosť, štátne skúšky a certifikáty z cudzích jazykov, ukončenie min. 1. stupňa ZUŠ, publikačná činnosť a umelecká činnosť v odbore, príp. iné relevantné doklady. Za nešpecifický prospech môže uchádzač získať max. 10 bodov.

 

Absolvovanie – neabsolvovanie požadovaných predmetov sa hodnotí mínusovými bodmi vo vzťahu k danému študijnému programu a to za 1. – 3. ročník (štvorročné štúdium), resp. za 1. – 4. ročník (päťročné štúdium).

 

Počet neabsolvovaných predmetov

body

Absolvované všetky požadované predmety

0

Neabsolvovaný 1 rok z požadovaných predmetov

-3

Neabsolvované 2 roky z požadovaných predmetov

-6

Neabsolvované 3 roky z požadovaných predmetov

-9

Neabsolvované 4 roky z požadovaných predmetov

-12

 

 

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

a)      na jednu prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program;

b)      uchádzači o štúdium dôkladne vyplnia prvé 3 strany prihlášky, prihlášku podpíšu a ako súčasť prihlášky priložia aj životopis;

c)      uchádzači so špecifickými potrebami doložia k prihláške posudok vydaný posudkovou komisiou;

d)      poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom U, ústrižok o zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky alebo bankovým prevodom. Pri bankovom prevode je potrebné zaslať študentom podpísaný (s uvedeným mena, priezviska) prevodný príkaz, príkaz na úhradu alebo vytlačený doklad o zaplatení prostredníctvom internet bankingu;

e)      uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku v termíne po uzávierke prihlášok na štúdium na VŠ, doručí spolu s prihláškou na štúdium overené kópie koncoročných vysvedčení z 1., 2. a 3. ročníka a polročné vysvedčenie zo 4. ročníka (v prípade 4-ročného štúdia), resp. kópie koncoročných vysvedčení z 1., 2., 3. a 4. ročníka a polročné vysvedčenie z 5. ročníka (v prípade 5-ročného štúdia) a po absolvovaní maturitnej skúšky pošle ústavu overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške;

f)       uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcom období, doručí spolu s prihláškou na štúdium úradne overené kópie všetkých koncoročných vysvedčení, overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške a životopis; 

g)      uchádzači so získanou maturitnou skúškou na zahraničnej strednej škole zároveň doložia úradne overené kópie vysvedčení a nostrifikované maturitné vysvedčenia zo zahraničných stredných škôl;

Bez zaslania maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka strednej školy nemôže byť prijímacie konanie vyhodnotené, preto upozorňujeme uchádzačov, aby overené kópie dokladov zaslali ihneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 5. júna, inak nebudú zaradení do prijímacieho konania!

Adresa na zaslanie prihlášky: 
Prešovská univerzita v Prešove
Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín                                                  
Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov

  • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  05.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Fakturačné údaje

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
Variabilný symbol:    184203 
Konštantný symbol:   0308

Cudzinci:                 
Platobná inštitúcia:  
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava 

 

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA

 

Adresa na zaslanie poplatku: 
Prešovská univerzita v Prešove
Ekonomický útvar
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Čulková – culkova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 19.03.2020 13:17

Upozorniť na neaktuálne údaje