Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Prírodovedecká fakulta - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Prírodovedecká fakulta - učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Prírodovedecká fakulta - učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
Uplatnenie absolventov

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý byť učiteľom  na úrovni základného a stredného vzdelávania. Ovláda obsah základných disciplín svojej špecializácie, princípy ich štruktúry a dokáže s nimi aktívne pracovať a využívať ich. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný vytvárať metodické materiály pre výučbu. Má schopnosť vykonávať špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách. Absolvent ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka, pozná teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky. Ovláda základné poznatky o právnych, ekonomických a etických aspektoch práce vo svojej oblasti. Ovláda informačno-komunikačné technológie a vie ich uplatniť vo vyučovacom proceseVždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

a.)      Uchádzači o magisterské študijné programy sú prijímaní na štúdium buď na základe výsledkov prijímacej skúšky alebo bez prijímacej skúšky, na základe posúdenia váženého študijného priemeru (VŠP), vhodnosti resp. príbuznosti absolvovaného bakalárskeho štúdia a odborných aktivít (OA) uchádzača.

b.)      O spôsobe prijatia rozhoduje prijímacia komisia, ktorá má minimálne troch členov a spravidla pozostáva z riaditeľa a garantov študijných programov realizovaných na ústave PF UPJŠ, ktorý je hlavným poskytovateľom daného študijného programu.

c.)      Prijímacia komisia posúdi u uchádzača kompatibilitu absolvovaného bakalárskeho študijného programu a študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, dosiahnuté študijné výsledky predchádzajúceho bakalárskeho štúdia, počet uchádzačov a kapacitu študijného programu. Pre daný študijný program komisia odporučí dekanovi fakulty prijímanie buď na základe výsledkov prijímacej skúšky, alebo na základe posúdenia výsledkov predchádzajúceho bakalárskeho štúdia.Doplňujúce informácie

Záujemca o štúdium sa môže uchádzať o dva študijné programy, pričom v prihláške určí ich poradie. Program, ktorý je uvedený ako prvý v poradí, je považovaný za jeho prvú (preferovanú) voľbu. V prípade, ak uchádzač nebude prijatý na štúdium preferovaného programu, môže byť prijatý na druhý v poradí uvedený program, ak v ňom spĺňa podmienky na prijatie. Ak je uchádzač prijatý na preferovaný program, druhý študijný program sa považuje za bezpredmetný. Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania sa uvedením druhého študijného programu nezvyšuje.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti, ktorí budú študovať v slovenskom jazyku sú prijímaní za rovnakých podmienok ako slovenskí uchádzači. V prípade štúdia v anglickom jazyku, sú prijímaní a študujú na základe zmluvy o štúdiu, ktorá sa uzatvára s každým uchádzačom individuálne.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

a.)      Prijímanie bez prijímacej skúšky je možné, ak má uchádzač ukončené bakalárske štúdium kompatibilné s bakalárskym štúdiom realizovaným na PF UPJŠ, na ktoré nadväzuje magisterské štúdium, na ktoré sa hlási. Kompatibilita študijných programov sa posudzuje na základe absolvovania štúdia v profilujúcich predmetoch a oblastiach uvedených v Prílohe 1. Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorých vážený študijný priemer (VŠP) počas bakalárskeho štúdia nie je horší ako 2,5.

b.)      Pri prijímaní bez prijímacej skúšky prijímacia komisia posudzuje:

 • vážený študijný priemer (VŠP) a výsledky štúdia z profilujúcich predmetov podľa zvoleného programu štúdia uvedených v Prílohe 1.
 • odborné aktivity uchádzača (OA).

Profilujúce predmety pre jednotlivé študijné programy sú uvedené v Prílohe 1.

c.)      Pri prijímaní uchádzačov podľa bodu b.) prijímacia komisia zoradí uchádzačov do poradovníka vzostupne podľa hodnoty koeficientu , kde:

OA=1,    ak uchádzač preukázateľne doložil odborné aktivity vykonávané počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia na fakultnej úrovni (napr. umiestnenie na jednom z prvých troch miest na fakultnom kole ŠVK, práca v prospech ústavu/katedry, pomoc pri organizovaní súťaží s regionálnou pôsobnosťou...),

OA=1,5, ak uchádzač preukázateľne doložil odborné aktivity vykonávané počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia na celoštátnej úrovni (napr. úspešná reprezentácia na celoštátnom kole ŠVK, pomoc pri organizovaní súťaží s celoslovenskou pôsobnosťou, spoluautorstvo odborných publikácií vydaných na Slovensku...),

OA=2,    ak uchádzač preukázateľne doložil odborné aktivity vykonávané počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia na medzinárodnej úrovni (napr. úspešná reprezentácia na medzinárodnom kole ŠVK, spoluautorstvo odborných publikácií vydaných v zahraničí...).

V prípade, že uchádzač nedoložil odborné aktivity vykonávané počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia, OA = 0.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

http://www.upjs.sk/studenti/info-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Fakulta si vyhradzuje právo rozhodnúť o neotvorení študijného programu v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí splnia podmienky na prijatie. V takomto prípade bude rozhodnutie oznámené uchádzačom a tí budú vyzvaní k zmene študijného programu. Ak uchádzač ponuku neakceptuje, fakulta mu vráti poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania v plnej výške. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2024 - 31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  15.08.2024 - 31.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne bankovým prevodom

číslo účtu: 7000078491, kód banky: 8180

IBAN: SK2881800000007000078491

variabilný symbol: 2997

špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

konštantný symbol: 0308

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 26.10.2023 10:55

Upozorniť na neaktuálne údaje