Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Deň otvorených dverí sa bude konať 27. januára 2024.Uplatnenie absolventov

Fakulta pripravuje odborníkov pre oblasť predškolskej výchovy, pre I. stupeň ZŠ (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) a učiteľov akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov na základných školách, základných umeleckých školách a na stredných školách. Ako jedna z mála fakúlt v SR vytvára výchovno-vzdelávaciu bázu pre celú oblasť špeciálnej pedagogiky, ktorá umožňuje zabezpečiť prípravu učiteľov a vychovávateľov pre všetky druhy špeciálnych škôl a zariadení pre deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem toho fakulta vychováva odborníkov v oblasti cudzích jazykov a kultúr. V oblasti logopédie sú absolventi spôsobilí vykonávať profesiu logopéda v rezorte zdravotníctva, školstva a v rezorte práce a sociálnych vecí ako aj v neštátnych zariadeniach. V oblasti liečebnej pedagogiky fakulta pripravuje odborníkov na vykonávanie liečebnopedagogickej odbornej činnosti v rezorte školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí. Absolventi štúdia sociálnej pedagogiky získavajú odbornú spôsobilosť ako sociálni pedagógovia, pestúni, výchovní pracovníci aj ako pracovníci štátnej správy a samosprávy v oblasti starostlivosti o dieťa a mládež. Katedra sociálnej práce vychováva odborníkov – sociálnych pracovníkov pre rôzne oblasti sociálnej práce.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Podmienky prijatia sú:
  • ukončené bakalárske štúdium v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika, učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie, prípadne učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školské kluby.
  • V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých uchádzačov na daný študijný program sa realizuje výber uchádzačov.

  Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti.Doplňujúce informácie

Možnosti ubytovania Základnými kritériami pre poskytnutie ubytovania v študentských domovoch sú sociálna situácia študenta, časová dostupnosť miesta trvalého bydliska od Bratislavy, študenti so zdravotným postihnutím sú uprednostňovaní.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači*, ktorí absolvujú bakalárske štúdium na zahraničnej vysokej škole sú povinní predložiť úradný preklad Bc. diplomu a dodatku k diplomu a doklad o uznaní vzdelania nadobudnutého na zahraničnej vysokej škole. Zahraničný uchádzač** je povinný preukázať znalosť slovenského jazyka min. na úrovni B2 podľa SERR formou štandardizovaného certifikátu/štátnej skúšky. Akceptujeme iba úradne overené kópie dokladov.

*Doklady z uznaných českých škôl vydané na území Českej republiky sú na účely akademického uznávania rovnocenné v Slovenskej republike bez uznania.

** Neplatí pre uchádzačov z Českej republikyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Upozorňujeme uchádzačov so zdravotným postihnutím, aby v súlade so smernicou rektora UK, vnútorný predpis č. 23/2014 v predstihu kontaktovali koordinátorov pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi (alebo poslali požiadavku na vytvorenie podmienok na prijímacie skúšky spolu s prihláškou), čím vznikne dostatočný priestor na ich  prípravu.

Študenti so sluchovým postihnutím:

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc., tel.: 02/9015 9128

e-mail: darina.tarcsiova@fedu.uniba.sk

 

Študenti s telesným postihnutím:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.,  tel.: 02/9015 9121

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.sk

 

Študenti so zrakovým postihnutím:

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., tel.: 02/9015 9123

e-mail: Jana.Lopuchova@fedu.uniba.sk

 

Študenti  s poruchami učenia:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.,  tel.: 02/9015 9121

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač  vypisuje výhradne elektronicky cez univerzitný akademický informačný systém AiS2. El. prihlášku a podrobný popis na jej vyplnenie nájdete na webovej stránke www.fedu.uniba.sk. V prihláške uchádzač uvedie všetky kontaktné údaje, vrátane mailovej adresy a telefónneho čísla. Prihlášku nie je potrebné zasielať aj poštou. 

Poplatok za prijímacie konanie, uchádzač uhradí najneskôr do 31. 3. 2024 formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, ktorý je súčasťou elektronickej prihlášky. Bez preukázateľného pripísania platby na účet fakulty do 31. 3. 2024 nebude prihláška zaevidovaná.

Podrobné informácie o obsahovej náplni prijímacích skúšok k jednotlivým študijným programom sú zverejnené na internetovej stránke fakulty http://www.fedu.uniba.skForma prijímacej skúšky

 

Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z dvoch častí:

 • Písomnú časť tvorí krátky diktát zo slovenského jazyka a jednoduché úlohy na overenie úrovne kritického a logického myslenia. Cieľom diktátu je preveriť u uchádzačov znalosť gramatických a pravopisných princípov slovenského jazyka. Cieľom ďalších úloh bude overiť schopnosti používať elementárnu matematiku pri riešení jednoduchých praktických situácií. 
 • Ústnu časť tvorí rozhovor s členmi komisie, ktorá posúdi úroveň komunikácie obsahovo zameranú na všeobecný prehľad uchádzača v oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania, vážnosť  a hĺbku záujmu o štúdium učiteľstva primárneho vzdelávania, ktoré budú posúdené na základe motivačného listu uchádzača. Uchádzač si motivačný list prinesie so sebou v deň konania ústneho pohovoru.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.02.2024 - 31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2024 - 14.06.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  18.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
90


Prílohy
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

50  EUR za jednu  prihlášku 

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK 9281800000007000083741

Variabilný symbol: 20242025

(úhrada je možná len bankovým prevodom)

Poplatok za prijímacie konanie, uchádzač uhradí formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, ktorý je súčasťou  elektronickej prihlášky a uchádzač si ho vygeneruje v AiS. Uchádzač je povinný uviesť všetky požadované údaje (aj špecifický symbol) a do správy pre prijímateľa zadá svoje meno a priezvisko, kópia dokladu o úhrade (potvrdenie banky o realizácii prevodu) je povinnou prílohou prihlášky.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Michaela Hroncová – hroncova@fedu.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 30.11.2023 13:05

Upozorniť na neaktuálne údaje