Učiteľstvo praktickej prípravy

Uplatnenie absolventov

Absolvent získa vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré mu umožnia široké uplatnenie na trhu práce. Absolventi študijného odboru Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v študijnom programe Učiteľstvo praktickej prípravy prvý stupeň vysokoškolského vzdelania (bakalár) sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania túto profesiu: Majster odbornej výchovy, ktorý ovláda teoretické základy a  profesijné činnosti a úkony,  ktoré súvisia s odborným praktickým výcvikom profesijných predmetov na bývalých SOU a SOŠ ako:

 • administratívno – technický pracovník pre zabezpečenie praktickej výučby v odbornom vzdelaní;
  • ovláda teoretické základy a  profesijné činnosti a úkony, ktoré súvisia s odborným praktickým výcvikom  na osvojenie zručnosti a spôsobilosti v príslušnom profesijnom odbore
 • inštruktor predmetnej odbornej oblasti v mimoškolskej činnosti s mládežou vo voľnom čase a v zariadeniach a organizáciách pre výchovu mimo vyučovania;
 • vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu;

na stredných odborných školách;

 • je pripravený viesť odborný, praktický výcvik v konkrétnej oblasti profesijného zamerania;
 • je schopný integrovať teoretickú výučbu s praktickou výučbou;
 • je pripravený permanentne sa vzdelávať a má získané návyky profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať;

je pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

 

Mimoriadnu možnosť istoty skoršieho prijatia získa:

a)   Uchádzač, ktorého priemer za (1.-3. ročník strednej školy) neprekročí hranicu 1,40 na odborných stredných školách (bez vynásobenia koeficientom za strednú školu). Tento uchádzač bude prijatý po zaslaní a spracovaní prihlášky, čo mu fakulta oznámi najneskôr do 18. marca. Uvedený uchádzač bude na štúdium zapísaný až po predložení maturitného vysvedčenia.

Ak počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení
uchádzači s lepším študijným priemerom. Pri stanovení poradia na prijatie bude výsledný priemer vynásobený koeficientom 0,8 za odbornú strednú školu.

 Tento študijný program je určený pre absloventov stredných odborných  škol.Bez prijímacích skúšok
áno

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

 

 • Uchádzač si môže podať na denné štúdium a externé štúdium  len  jednu  prihlášku.
 • Súčasťou prihlášky je: životopis,  overené vysvedčenia zo strednej školy za 1. – 4. ročník   a maturitné vysvedčenie (netýka sa to uchádzačov, ktorí maturujú v školskom roku 2020/2021; títo uchádzači si dajú potvrdiť študijné výsledky  za 1. – 3. ročník na strednej škole, ktorú navštevujú). 

  Bez zaslania maturitného vysvedčenia  a vysvedčenia zo 4. ročníka SŠ nemôže byť prijímacie konanie vyhodnotené, preto upozorňujeme uchádzačov, aby overené kópie dokladov zaslali ihneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 10. júna, inak nebudú zaradení do prijímacieho konania. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  10.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 630 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok za prijímacie konanie: ● papierová (tlačená) prihláška: 30 €
● elektronická prihláška: 20 €


Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK68 8180 0000 0070 0007 8256
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 103003
Konštantný symbol: 0308


Poplatok je potrebné uhradiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na uvedený účet. Originál poštovej poukážky, alebo
vytlačený prevodný príkaz na úhradu nalepiť na 3. stranu prihlášky, v opačnom prípade prihláška nebude akceptovaná. Pri podaní
elektronickej prihlášky je potrebné poslať aj vytlačenú prihlášku s príslušnými dokladmi na adresu fakulty (viď hlavička).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Kleščová – jana.klescova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 01.03.2021 08:03

Upozorniť na neaktuálne údaje