Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Fakulta prírodných vied - učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
 • Fakulta prírodných vied - učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Fakulta prírodných vied - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Fakulta prírodných vied - učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Fakulta prírodných vied - učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Fakulta prírodných vied - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo techniky (v kombinácii)

Najdôležitejšou úlohou tohto študijného programu je skĺbiť ekonomické štúdium so štúdiom pedagogiky a zabezpečiť tak kvalitnú prípravu budúcich učiteľov odborných ekonomických predmetov. Vyučovanie ekonomických disciplín má nezastupiteľné miesto predovšetkým na obchodných akadémiách, ale aj ďalších stredných, či dokonca vysokých školách. Absolvent tohto študijného programu disponuje poznatkami z národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych vied a okrem toho má vedomosti aj z oblasti pedagogických a psychologických disciplín. Má tak všetky potrebné predpoklady na nadväzujúce magisterské štúdium, ktorým získa úplnú učiteľskú spôsobilosť pre vyučovanie odborných ekonomických predmetov.Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii je v prvom rade odborne pripravený na úspešné pokračovanie v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Až po absolvovaní magisterského stupňa totiž získa plnú kvalifikáciu učiteľstva odborných ekonomických predmetov. V prípade, že sa absolvent bakalárskeho študijného programu rozhodne nepokračovať v štúdiu na druhom stupni, môže sa v školstve uplatniť napríklad ako pedagogický asistent. Vzhľadom na absolvovanie kvalitnej prípravy v oblasti ekonomiky a účtovníctva, má spolu so získanou dobrou úrovňou počítačovej gramotnosti, veľmi dobré vyhliadky pre uplatnenie sa na trhu práce aj mimo rezortu školstva.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Informácie sú dostupné na

https://www.fpv.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie/podmienky-prijatiaBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Základným kritériom hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole je aritmetický priemer z koncoročných priemerov známok vo vysvedčení za 2. a 3. ročník štúdia. Výsledky štúdia a aktivity uchádzač dokladuje príslušnými vysvedčeniami, certifikátmi, diplomami a pod.. ktoré priloží k prihláške.

Hodnotenie umožní výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností tak, aby sa na štúdium dostali uchádzači s najlepšími predpokladmi na štúdiumKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Katedra pedagogiky

Dražovská cesta 4

949 74 Nitra

Slovensko

E-mail: pseidler@ukf.sk

Tel: +421 37 6408 255Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium v bakalárskych študijných programoch v danom akademickom roku budú na Fakultu prírodných vied prijímaní nasledovne:

 • na študijné programy Aplikované ekológia a environmentalistika, Aplikovaná informatika, Biológia, Environmentalistika, Fyzika, Geografia v regionálnom rozvoji, Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve, Technická mineralógia - gemológia budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole a aktivít počas stredoškolského štúdia,
 • na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetov akreditovaných na Fakulte prírodných vied - biológia, chémia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole a aktivít počas stredoškolského štúdia,
 • na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetu akreditovaného na Fakulte prírodných vied s predmetom z ponuky ostatných fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre budú uchádzači prijímaní na základe úspešne vykonanej prijímacej skúšky z predmetu druhej fakulty, ak je prijímacia skúška fakultou predpísaná alebo bez prijímacích skúšok – na základe hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole a aktivít počas stredoškolského štúdia.


 • Deň otvorených dverí

  16.02.2017

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2019 - 14.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 664 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Informácie na 

https://www.fpv.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie1/poplatky-za-prijimacie-konanie

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Dušan Vallo, PhD. – dvallo@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 18.09.2018 13:46

Upozorniť na neaktuálne údaje