Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Fakulta telesnej výchovy a športu - učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Prírodovedecká fakulta - učiteľstvo geografie (v kombinácii)

Študijný program Učiteľstvo náboženskej výchovy ponúkame v kombinácii s viacerými programami:

 • - so slovenským jazykom a literatúrou
 • - s nemeckým jazykom a literatúrou
 • - s anglickým jazykom a literatúrou
 • - s maďarským jazykom a literatúrou
 • - s učiteľstvom filozofie
 • - s učiteľstvom histórie
 • - s učiteľstvom geografie
 • - s učiteľstvom telesnej výchovy

Všetky uvedené kombinácie sa vyučujú dennou formou a sú organizované v spolupráci s Filozofickou fakultou UK, resp. Prirodovedeckou fakultou UK (učiteľstvo geografie). Na každú kombináciu je predpokladaný počet prijatých študentov: 5.Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii je predovšetkým pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Môže sa však uplatniť aj ako pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa, ako pomocný učiteľ na detských besiedkach, kresťanských kluboch, či iných misijných a katechetických aktivitách cirkvi, animátor voľného času, alebo pracovník štátnej a verejnej správe.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske a spojené magisterské štúdium je úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Požadovaným dokladom o nadobudnutí vzdelania je notársky overená kópia maturitného vysvedčenia. Zahraniční uchádzači (okrem absolventov stredných škôl v Českej republike) sú povinní predložiť rozhodnutie o uznaní vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike. Viac informácií na: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-ovzdelani-a-stupna-vzdelania/ Akceptujeme iba notársky overené kópie dokladov. • Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na EBF UK v Bratislave. Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač podáva elektronicky prostredníctvom portálu ePrihlas. Prihlášku ako aj podrobný popis na jej vyplnenie nájdete na webovej stránke fakulty (www.fevth.uniba.sk). Po nahratí elektronickej prihlášky do systému ju uchádzač vytlačí, podpíše a s požadovanými prílohami (doklad o ukončenom vzdelaní, doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie), doručí na adresu študijného oddelenia EBF UK v Bratislave.Doplňujúce informácie

Študijný odbor je plánovaný ako párový odbor učiteľského magisterského štúdia v dĺžke 5 rokov k predmetovým kombináciám. Cieľom štúdia je získanie učiteľskej aprobácie na vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy a ďalšieho predmetu (nemecký jazyk, slovenský jazyk) na základných a stredných cirkevných a štátnych školách. Predmety potrebné na získanie aprobácie na vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy sa študujú na EBF UK, predmety potrebné na získanie aprobácie v druhom predmete a na získanie pedagogickej spôsobilosti sa študujú na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Študenti absolvujú  určený výber kurzov z programu „evanjelická teológia,“ ktoré sú však vzhľadom na budúcu pedagogicko-katechetickú činnosť učiteľ náboženstva primerane redukované.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou cudzincov – samoplatcov a štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho pohovoru.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

V prípade, že počet prihlásených na niektorý študijný program presiahne kapacitné možnosti fakulty, výber uchádzačov sa uskutoční na základe výsledkov prijímacej skúšky.
• Prijímacia skúška na všetky otvárané študijné programy na fakulte má jednotnú podobu, zameranú na overenie študijných predpokladov uchádzača pre vysokoškolské štúdium. V niektorých študijných programoch je doplnená skúškou zo špecifických predpokladov pre štúdium daného študijného programu.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
 • Študenti so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na funkčnom obmedzení z dôvodu zdravotného postihnutia. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať tieto skutočnosti s fakultným koordinátorom pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Mgr. Milan Jurík, PhD.

e-mail: jurik@fevth.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie na EBF UK v Bratislave začína podaním elektronickej prihlášky na vysokoškolské štúdium. Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky budú zverejnené na webovej stránke fakulty začiatkom nového kalendárneho roku.
Vyplnenú elektronickú prihlášku je nutné potvrdiť, vytlačiť a následne podpísanú odoslať spolu s požadovanými prílohami na študijné oddelenie fakulty.
Poplatok za prijímacie konanie uhrádzajú uchádzači poukážkou typu U na adresu fakulty alebo formou bankového prevodu. Potvrdením o úhrade je kópia ústrižku o zaplatení poplatku, alebo potvrdenie banky o realizácii prevodu (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe). Potvrdenie o úhrade poplatku je povinnou prílohou prihlášky. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za prijímacie konanie nebude prihláška uchádzača zaevidovaná. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach sa poplatok nevracia.Forma prijímacej skúšky

Podmienky prijatia sú: ➢ úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. V prípade, že počet prihlásených na študijný program presiahne kapacitné možnosti fakulty, výber uchádzačov na štúdium sa uskutoční na základe výsledkov prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z: 4 ➢ písomného testu z evanjelického náboženstva, ➢ prijímacej skúšky vykonanej na partnerskej fakulte Univerzity Komenského (bližšie informácie je nutné si pozrieť na webovom portáli príslušnej partnerskej fakulty). • Podanie prihlášky na štúdium

  20.12.2021 - 31.03.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  13.06.2022 - 13.06.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.03.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.06.2022 - 29.07.2022

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  22.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • kópia o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 660 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK2281800000007000084613
Variabilný symbol: 005
Ďalšie údaje: (Pri platbe je potrebné uviesť účel platby – „prijímačky“ a meno uchádzača)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Vlastislav Svoboda – svoboda@fevth.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 31.03.2022 15:06

Upozorniť na neaktuálne údaje