Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Fakulta telesnej výchovy a športu - učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Prírodovedecká fakulta - učiteľstvo geografie (v kombinácii)

Študijný program Učiteľstvo náboženskej výchovy ponúkame v kombinácii s viacerými programami:

 • - so slovenským jazykom a literatúrou
 • - s nemeckým jazykom a literatúrou
 • - s anglickým jazykom a literatúrou
 • - s maďarským jazykom a literatúrou
 • - s učiteľstvom filozofie
 • - s učiteľstvom histórie
 • - s učiteľstvom geografie
 • - s učiteľstvom telesnej výchovy

Všetky uvedené kombinácie sa vyučujú dennou formou a sú organizované v spolupráci s Filozofickou fakultou UK, resp. Prirodovedeckou fakultou UK (učiteľstvo geografie). Na každú kombináciu je predpokladaný počet prijatých študentov: 5.Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii je predovšetkým pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Môže sa však uplatniť aj ako pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa, ako pomocný učiteľ na detských besiedkach, kresťanských kluboch, či iných misijných a katechetických aktivitách cirkvi, animátor voľného času, alebo pracovník štátnej a verejnej správe.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia sú:
 úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
V prípade, že počet prihlásených na študijný program presiahne kapacitné možnosti fakulty, výber uchádzačov na štúdium sa uskutoční na základe výsledkov prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z:
 písomného testu z evanjelického náboženstva,
 predmetov prijímacej skúšky vykonanej na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského.Doplňujúce informácie

Študijný odbor je plánovaný ako párový odbor učiteľského magisterského štúdia v dĺžke 5 rokov k predmetovým kombináciám s nemeckým a slovenským jazykom. Cieľom štúdia je získanie učiteľskej aprobácie na vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy a ďalšieho predmetu (nemecký jazyk, slovenský jazyk) na základných a stredných cirkevných a štátnych školách. Predmety potrebné na získanie aprobácie na vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy sa študujú na EBF UK, predmety potrebné na získanie aprobácie v druhom predmete a na získanie pedagogickej spôsobilosti sa študujú na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (na základe vzájomnej dohody s PdF UK). Študenti absolvujú  určený výber kurzov z programu „evanjelická teológia,“ ktoré sú však vzhľadom na budúcu pedagogicko-katechetickú činnosť učiteľ náboženstva primerane redukované.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou cudzincov – samoplatcov a štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho pohovoru.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na všetky študijné programy EBF UK v Bratislave v bakalárskom a spojenom magisterskom štúdiu budú prihlásení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok, ak počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu.
 Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie stredoškolského vzdelania ukončeného vykonaním maturitnej skúšky.
2
 V prípade, že počet prihlásených na niektorý študijný program presiahne kapacitné možnosti fakulty, výber uchádzačov na štúdium sa uskutoční na základe výsledkov vykonanej prijímacej skúšky.
 Na štúdium na EBF UK v Bratislave nemôže byť prijatý uchádzač, ktorý bol počas predchádzajúceho štúdia na EBF UK v Bratislave vylúčený zo štúdia z disciplinárnych dôvodov.1
 Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou cudzincov – samoplatcov a štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho pohovoru.
 V prípade, že sa na niektorý študijný program prihlási menej ako 5 záujemcov, dekan fakulty môže rozhodnúť o neotvorení študijného programu pre daný akademický rok. Dekan túto skutočnosť oznámi uchádzačom a vyzve ich k zmene študijného programu.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
 • Študenti so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na funkčnom obmedzení z dôvodu zdravotného postihnutia. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať tieto skutočnosti s fakultným koordinátorom pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Mgr. Milan Jurík, PhD.

tel.: 02/206 671 82, e-mail: jurik@fevth.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť iba uchádzači, ktorí majú k riadnemu termínu konania prijímacej skúšky úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Požadovaným dokladom o nadobudnutí vzdelania je notársky overená kópia maturitného vysvedčenia. Zahraniční uchádzači (okrem absolventov stredných škôl v Českej republike) sú povinní predložiť nostrifikovanú kópiu maturitného vysvedčenia. Akceptujeme iba notársky overené kópie dokladov.
 Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na EBF UK v Bratislave.
 Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na EBF UK v Bratislave. Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač podáva elektronicky cez akademický informačný systém AIS2. Prihlášku ako aj podrobný popis na jej vyplnenie nájdete na webovej stránke fakulty (www.fevth.uniba.sk). Po nahratí elektronickej prihlášky do systému AIS2 ju uchádzač vytlačí, podpíše a s požadovanými prílohami (životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie), doručí na adresu študijného oddelenia EBF UK v Bratislave.
 Poplatok za prijímacie konanie, uchádzač uhradí poštovou poukážkou typu U alebo formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, ktorý je súčasťou elektronickej prihlášky a uchádzač si ho vygeneruje v AIS2. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za prijímacie konanie nebude prihláška zaevidovaná.
 Študenti so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na funkčnom obmedzení z dôvodu zdravotného postihnutia. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať tieto skutočnosti s fakultným koordinátorom pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami.


Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Mgr. Milan Jurík, PhD.
tel.: 02/206 671 82, e-mail: jurik@fevth.uniba.skForma prijímacej skúšky

písomnáTesty

písomný test z evanjelického náboženstva

+ predmety prij. skúšky na PdF UK • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2019 - 29.03.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  17.06.2019 - 17.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.06.2019 - 26.07.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  28.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • kópia o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 660 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 55 €
elektronická prihláška: 55 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK2281800000007000084613
Variabilný symbol: 005
Ďalšie údaje: (Pri platbe je potrebné uviesť účel platby –
„prijímačky“ a meno uchádzača)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Vlastislav Svoboda – svoboda@fevth.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 06.09.2018 09:26

Upozorniť na neaktuálne údaje