Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Fakulta telesnej výchovy a športu - učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Prírodovedecká fakulta - učiteľstvo geografie (v kombinácii)

Študijný program Učiteľstvo náboženskej výchovy ponúkame v kombinácii s viacerými jazykmi a zameraním:

 • - s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry
 • - s učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry
 • - s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry
 • - s učiteľstvom maďarského jazyka a literatúry
 • - s učiteľstvom histórie
 • - s učiteľstvom filozofie
 • - s učiteľstvom geografie 
 • - s učiteľstvom telesnej výchovy

Všetky uvedené kombinácie sa vyučujú dennou formou a sú organizované v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK.Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov sa môže uplatniť ako učiteľ náboženskej výchovy v predprimárnom, primárnom a sekundárnom vzdelávaní, v cirkevných vzdelávacích programoch, ako metodik predmetu náboženská výchova, animátor voľného času, či špecializovaný pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania.   Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (štúdium II. stupňa) je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia (štúdium I. stupňa) v danom alebo príbuznom študijnom programe. Požadovaným dokladom o nadobudnutí vzdelania je notársky overená kópia diplomu vysokoškolského vzdelania I. stupňa s dodatkom k diplomu. Zahraniční uchádzači (okrem absolventov vysokých škôl v Českej republike) sú povinní predložiť nostrifikovanú kópiu diplomu s dodatkom. Notársky neoverené kópie nebudú akceptované.
• Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na EBF UK v Bratislave. Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač podáva elektronicky cez akademický informačný systém AIS2. Prihlášku ako aj podrobný popis na jej vyplnenie nájdete na webovej stránke fakulty (www.fevth.uniba.sk). Po nahratí elektronickej prihlášky do systému AIS2 ju uchádzač vytlačí, podpíše a s požadovanými prílohami (životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie), doručí na adresu študijného oddelenia EBF UK v Bratislave.
• Poplatok za prijímacie konanie, uchádzač uhradí poštovou poukážkou typu U alebo formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, ktorý je súčasťou elektronickej prihlášky. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za prijímacie konanie nebude prihláška zaevidovaná.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou cudzincov – samoplatcov a štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho pohovoru.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

V prípade, že počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu, budú na magisterské študijné programy v odbore evanjelická teológia prijatí bez prijímacích skúšok všetci uchádzači, ktorí absolvovali bakalársky stupeň štúdia v danom alebo príbuznom študijnom odbore.

V prípade, že počet prihlásených na niektorý zo študijných programov presiahne kapacitné možnosti študijného programu a prihlásení uchádzači spĺňajú podmienky prijatia, bude jediným kritériom prijatia bez prijímacích skúšok hodnota váženého študijného priemeru (VŠP).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
 • Študenti so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na funkčnom obmedzení z dôvodu zdravotného postihnutia. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať tieto skutočnosti s fakultným koordinátorom pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Mgr. Milan Jurík, PhD.

e-mail: jurik@fevth.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie na EBF UK v Bratislave začína podaním elektronickej prihlášky na vysokoškolské štúdium. Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky budú zverejnené na webovej stránke fakulty začiatkom nového kalendárneho roku.
Vyplnenú elektronickú prihlášku je nutné potvrdiť, vytlačiť a následne podpísanú odoslať spolu s požadovanými prílohami na študijné oddelenie fakulty.
Poplatok za prijímacie konanie uhrádzajú uchádzači poukážkou typu U na adresu fakulty alebo formou bankového prevodu. Potvrdením o úhrade je kópia ústrižku o zaplatení poplatku, alebo potvrdenie banky o realizácii prevodu (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe). Potvrdenie o úhrade poplatku je povinnou prílohou prihlášky. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za prijímacie konanie nebude prihláška uchádzača zaevidovaná. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach sa poplatok nevracia.Forma prijímacej skúšky

Transparentnosť a objektívnosť hodnotenia prijímacieho konania zabezpečuje 3-členná komisia.
• O prijatí uchádzačov, ktorí prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana podľa výsledkov prijímacej skúšky.
• Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na internetovej stránke fakulty do 24 hodín po ukončení prijímacieho konania, t.j. po zasadnutí prijímacej komisie dekana vo forme zoznamu prijatých uchádzačov. Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o prijatí doručené uchádzačovi poštou do 30 dní od ukončenia prijímacieho konania.
• Uchádzač má právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania, a to najneskôr do 10 dní od doručenia rozhodnutia dekana. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2019 - 30.04.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  17.06.2020 - 17.06.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2020 - 31.07.2020

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  21.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
24


Prílohy
 • bakalársky diplom (elektronická forma)
 • kópia o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 660 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK2281800000007000084613
Variabilný symbol: 005
Ďalšie údaje: (Pri platbe je potrebné uviesť účel platby – „prijímačky“ a meno uchádzača)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Vlastislav Svoboda – svoboda@fevth.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 30.03.2020 11:36

Upozorniť na neaktuálne údaje