Učiteľstvo informatiky

Všeobecná charakteristika

Obsah študijného programu vyplýva zo študijných odborov 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a 9.2.1 Informatika.

Absolvent v priebehu štúdia získa najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre výučbu akademických predmetov. Je spôsobilý celoživotne si rozširovať vedomosti a zručnosti vo svojej špecializácii a je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach informatiky. Má primerané poznatky z metód výskumu a vývoja didaktiky informatiky. Absolvent je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach informatiky. Ovláda odborný obsah disciplín informatiky ako špecifickú oblasť ľudského poznania, s týmito vedomosťami dokáže aktívne pracovať a využívať ich vo svojej pedagogickej praxi. Získané vedomosti dokáže vhodne aplikovať do svojej činnosti.

Teoretické poznatky

Ťažisko vzdelávacieho procesu v teoretickej rovine spočíva na prednáškach a čiastočne seminároch. Absolvent má vedomosti z aplikovaných disciplín informatiky, ktoré rozširujú jeho oblasť poznania. Ovláda súčasné teoretické modely kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka. Poskytujú sa mu primerané teoretické znalosti, potrebné na pôsobenie v školskom prostredí. V priebehu štúdia by mali poslucháči získať základné poznatky z teoretických disciplín informatiky a prehľad o jej súčasných trendoch a schopnosť orientovať sa v odbornej informatickej literatúre. Absolvent má mať v primeranom rozsahu poznatky z pokročilej matematiky pre informatikov, teoreticko-metodologických základov informatiky, informačnej bezpečnosti, počítačovej grafiky, informačných systémov a umelej inteligencie. Je schopný základnej orientácie v ekonomických, spoločenských, morálnych a právnych súvislostiach informatiky.

Praktické zručnosti

Praktické zručnosti získa absolvent odboru na seminároch a cvičeniach. Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia vie získané základné teoreticko-metodologické poznatky z kľúčových oblastí informatiky použiť pri navrhovaní konfigurácií systémov z hotových modulov, ktorých základom je počítač, takým spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní, vie použiť primeranú teóriu, praktické postupy a nástroje na inštalovanie, implementovanie, prevádzkovanie a hodnotenie systémov informačných a komunikačných technológií. V priebehu tvorby magisterskej práce sa má stať špecialistom na tematickú problematiku a pripraviť sa tak na profesiu učiteľa informatiky. Dôležitým doplnkom vzdelávacieho procesu je i pedagogická prax. Semináre by mali preukázať praktickú aplikáciu teoretických vedomostí, pričom zadávaním seminárnych prác sa sleduje schopnosť poslucháča pre samostatnú tvorivú prácu a narábanie s dostupnou, pokiaľ možno najnovšou literatúrou a prameňmi.

Dôležité je viesť študentov k analytickému a syntetickému uvažovaniu, k osvojovaniu si nových poznatkov a ich kritickému hodnoteniu, naučia sa kriticky argumentovať a vedia zaujať a obhájiť vlastný názor na problém. Študent získa schopnosť analyzovať systémy z hľadiska ich zložitosti a efektívnosti a navrhovať vhodné algoritmické riešenia pre kritické komponenty, špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať moderné softvérové systémy, analyzovať a modifikovať existujúce softvérové systémy. Študenti odboru vedia výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti publikovať v podobe vedeckých a odborných prác.Uplatnenie absolventov

UČITEĽSTVO INFORMATIKY (jednopredmetové)
V jednopredmetovej špecializácii je absolvent pripravený vyučovať informatiku na úrovni primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Absolvent je pripravený uplatniť sa ako kvalifikovaný programátor a správca webových stránok a počítačovej siete v školskej a prípadne administratívnej sfére, ako kvalifikovaný tvorca webových a elektronických prezentácií a študijných a učebných pomôcok.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Počet prijímaných študentov sa môže pre akademický rok 2023/2024 upraviť podľa záujmu o štúdium a podľa možností PF KU.
PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM:
– pre študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie je základnou podmienkou prijatia absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika;
– pre študijný program Učiteľstvo telesnej výchovy (jednopredmetové/v kombinácii) je základnou podmienkou prijatia absolvovanie rovnakého bakalárskeho/magisterského študijného programu;
– ostatné študijné programy absolvovanie rovnakého alebo príbuzného bakalárskeho/magisterského študijného programu (vymedzenie príbuzných študijných odborov: www.akredkom.sk);
– záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
– pre učiteľské študijné programy výtvarná výchova, hudobná výchova a hudobné umenie (zameranie klavír, organ alebo sólový spev), je podmienkou aj úspešné absolvovanie talentovej skúšky (pozri časť talentové skúšky);
– ostatné študijné programy – bez talentovej skúšky;
– na štúdium budú prijatí tí uchádzači, ktorí najlepšie splnia stanovené podmienky pre prijímanie na štúdium;
– na prijímacej skúške sa musia zúčastniť všetci uchádzači, ktorí počas bakalárskeho štúdia na štátnej záverečnej skúške dosiahli horšie hodnotenie ako D v danom odbore.
Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel:
▪ Poradie uchádzačov o štúdium bude zostavené podľa dosiahnutých študijných výsledkov v bakalárskom štúdiu (priemer štátnej skúšky).
▪ V prípade talentových skúšok sa vypočítava hodnotenie nasledovne: 50% za výsledky v bakalárskom štúdiu a 50% za talentovú skúšku.
▪ Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Doplňujúce informácie

Akreditované magisterské študijné programy:
Štandardná dĺžka štúdia:
- v dennej forme 2 roky
Udeľovaný titul: magister (Mgr.)Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Janka Hofmanová, Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.
Koordinátorka pre prácu so študentmi PF KU s výchovno-vzdelávacími potrebami
Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; katarina.kohutova@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ
V prípade, že si uchádzač chce podať prihlášku na viac študijných programov, musí si podať prihlášku na každý študijný program zvlášť.
K prihláške je potrebné pripojiť:
– životopis;
– overenú kópiu diplomu a vysvedčenia z bakalárskeho štúdia;
– doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia!;
– uchádzač o študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie predloží lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať telesnú výchovu bez obmedzenia a potvrdenie od odborného zamestnanca - logopéda, že uchádzač nemá narušenú komunikačnú schopnosť;
– uchádzač o študijný program Učiteľstvo telesnej výchovy predloží aj lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti https://www.ku.sk/app/cmsSiteBoxAttachment.php?ID=6946&cmsDataID=0 ;
– uchádzač o študijný program Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých predloží potvrdenie od odborného zamestnanca – logopéda, že uchádzač nemá narušenú komunikačnú schopnosť;
– uchádzači, ktorí zo zdravotných dôvodov požadujú špecifické podmienky, informujú o tom fakultu pri podaní prihlášky;
– v prípade uchádzačov, ktorí vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získali v zahraničí, aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely (viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://minedu.sk v časti uznávanie dokladov o vzdelaní).
Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom písomnou formou. V prípade nízkeho počtu záujemcov o štúdium učiteľstva v niektorej z kombinácií predmetov fakulta navrhne uchádzačom štúdium v iných kombináciách.Forma prijímacej skúšky

TALENTOVÉ SKÚŠKY:
Talentové skúšky sa konajú v týchto termínoch:

▪ Hudobná výchova 25.8.2023
▪ Hudobné umenie 25.8.2023
▪ Výtvarná výchova 22.8.2023
▪ Telesná výchova 23.8.2023


Talentová skúška z hudobnej výchovy sa skladá z praktickej časti, písomného testu a pohovoru s uchádzačom. Požadujú sa schopnosti a znalosti minimálne na úrovni bakalárskeho štúdia. Viac informácií na: https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky
https://docs.wixstatic.com/ugd/62c3b3_812562707df4487c86a1bd56e1d5d353.pdf
Talentová skúška z hudobného umenia sa skladá z praktickej časti a pohovoru s uchádzačom. Požadujú sa schopnosti a znalosti minimálne na úrovni bakalárskeho štúdia. Viac informácií na: https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky
https://docs.wixstatic.com/ugd/62c3b3_09b63fe4528a4100870041a14f796baf.pdf
3
Talentová skúška z výtvarnej výchovy pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Teoretické poznatky uchádzači preukazujú na skúške z dejín umenia, ktorá je zameraná na historickú alebo súčasnú problematiku výtvarného umenia. Praktická skúška pozostáva z aktívnej tvorivej práce, ktorá je realizovaná v každom ateliéri, t.j. ateliéri intermediálnej tvorby, dizajnu a remesla, plošných výtvarných disciplín, priestorových výtvarných disciplín. Uchádzač realizuje praktickú skúšku na tému, ktorá je vyhlásená v čase konania prijímacích skúšok. Súčasťou praktickej skúšky je aj prezentácia portfólia z každého výtvarného ateliéru.  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
  • životopis (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 39 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Ročné školné podľa platnej Smernice smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so
štúdiom na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Domáci platobný styk: Banka: Štátna pokladnica
Účet: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol:
Var. symbol denná forma: 1300501904
Var. symbol externá forma: 1300501904
Zahraničný platobný styk:
Názov sprostredkujúcej banky: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
BIC: SPSRSKBA
Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
Variabilný symbol:
Študent pri uhradení poplatku spojeného s prijímacím konaním uvedie k uvedenému číslu účtu
variabilný symbol podľa toho, na akú formu štúdia (dennú/externú) sa hlási. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Čisarik – jozef.cisarik@ku.sk
Posledná aktualizácia: 15.05.2023 12:14

Upozorniť na neaktuálne údaje