Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)

Obsah študijného programu vyplýva zo študijných odborov 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a 9.2.1 Informatika.

Študent je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach informatiky. V priebehu štúdia získa najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre výučbu akademických predmetov. Ovláda odborný obsah disciplín informatiky ako špecifickú oblasť ľudského poznania, s týmito vedomosťami dokáže aktívne pracovať a využívať ich. Je spôsobilý celoživotne si rozširovať vedomosti              a zručnosti vo svojej špecializácii. Má primerané poznatky z metód výskumu a vývoja didaktiky informatiky.Uplatnenie absolventov

Profil absolventa a ostatné informácie o študijnom programe sú dostupné na:

https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/pedagogicka-fakulta/studium/magisterske-studijne-programy.htmlVždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM:


– pre študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie je základnou podmienkou prijatia absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika;
– pre študijný program Učiteľstvo telesnej výchovy (jednopredmetové/v kombinácii) je základnou podmienkou prijatia absolvovanie rovnakého bakalárskeho/magisterského študijného programu;
– na študijný program Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých si môžu podať prihlášky absolventi bakalárskeho štúdia v študijných programoch Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, Špeciálna pedagogika v kombinácii s poradenstvom, Špeciálna pedagogika v kombinácii so špecializáciou;
– ostatné študijné programy absolvovanie rovnakého alebo príbuzného bakalárskeho/magisterského študijného programu (vymedzenie príbuzných študijných programov: https://www.minedu.sk/ );
– záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
– pre učiteľské študijné programy výtvarná výchova, hudobná výchova a hudobné umenie (zameranie klavír, organ alebo sólový spev), je podmienkou aj úspešné absolvovanie talentovej skúšky (pozri časť talentové skúšky);
– ostatné študijné programy – bez talentovej skúšky;
– na štúdium budú prijatí tí uchádzači, ktorí najlepšie splnia stanovené podmienky pre prijímanie na štúdium;
– na prijímacej skúške sa musia zúčastniť všetci uchádzači, ktorí počas bakalárskeho štúdia mali celkové hodnotenie na štátnej záverečnej skúške na bakalárskom stupni štúdia (Bc.) "E - dostatočne", obsah prijímacích skúšok pre jednotlivé študijné programy:
▪ Ekonomika a manažment podniku - ústny prijímací pohovor z vybraných oblastí ekonómie a manažmentu,
▪ Učiteľstvo geografie (v kombinácii) – písomný test, ktorý bude obsahovať otázky z fyzickej a humánnej geografie,
▪ Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - písomný test zameraný na zistenie úrovne vedomostí uchádzača: zo slovenského jazyka a literatúry (jazyková a literárna gramotnosť - v rozsahu bakalárskeho štúdia PEP) a z matematiky (základy aritmetiky, geometrie a logiky - v rozsahu bakalárskeho štúdia PEP),
▪ Učiteľstvo informatiky - ústny prijímací pohovor pozostávajúci z vybraných oblastí informatiky v rozsahu téz na BC. štátnu skúšku z informatiky a zostavenie programu v jazyku Python,
▪ Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) - prijímacia skúška sa koná v ústnej forme v ruskom jazyku. Uchádzač odpovedá na dve otázky: z teórie ruského jazyka (fonetika, gramatika, lexikológia), z dejín ruskej literatúry (do konca 19. storočia).
▪Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) - prijímacia skúška sa koná v ústnej forme v talianskom jazyku. Uchádzač odpovedá na dve otázky: z teórie talianskeho jazyka (fonetika, gramatika), z dejín talianskej literatúry (do konca 19. storočia).
▪Učiteľstvo biológie (v kombinácii) – prijímací pohovor v ktorom budú overené predpoklady pre magisterské štúdium, zamerané na odborný všeobecný prehľad z Biológie v rozsahu I. stupňa učiteľstva Biológie v kombinácii a pedagogické predpoklady pre výkon povolania učiteľ.
▪ Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) - písomný test v rozsahu téz na bakalársku štátnu skúšku z učiteľstva Náboženskej výchovy (v kombinácii) z oblastí Biblickej teológie, Dejín Cirkvi, Morálnej teológie a Systematickej teológie. Podmienkou úspešného absolvovania prijímacieho konania je úspešné zodpovedanie na otázky v teste minimálne na úrovni 60 %.
▪ Učiteľstvo telesnej výchovy – ústna skúška z teórie didaktiky telesnej výchovy a gymnastická zostava (kotúľ vpred, kotúľ vzad, kotúľ letmo, stoj na rukách, stoj na lopatkách)
▪ Sociálna práca - predmetom preskúšania je obsah predmetov Sociálna politika, Teórie sociálnej práce, Klientske skupiny v sociálnej práci a Základy metodológie a štatistiky v sociálnej práci.
▪ Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých - absolvovať ústne preverenie vedomostí z dvoch okruhov: špeciálnopedagogický základ a história špeciálnej pedagogiky a pedagogika mentálne postihnutých (podrobné okruhy na stránke katedry).
▪ Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) - ústny prijímací pohovor zameraný na prehľad z matematiky v rozsahu téz bakalárskeho stupňa štúdia matematiky v kombinácii, počas ktorého budú overené predpoklady pre magisterské štúdium.
Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel:
▪ Poradie uchádzačov o štúdium bude zostavené podľa dosiahnutých študijných výsledkov v bakalárskom štúdiu (priemer štátnej skúšky).
▪ V prípade talentových skúšok sa vypočítava hodnotenie nasledovne: 50% za výsledky v bakalárskom štúdiu a 50% za talentovú skúšku.
▪ Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Doplňujúce informácie

Akreditované magisterské študijné programy:

Štandardná dĺžka štúdia:
- v dennej forme 2 roky
- v externej forme 2 roky
Udeľovaný titul: magister (Mgr.)Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

V prípade, že si uchádzač chce podať prihlášku na viac študijných programov, musí si podať prihlášku na každý študijný program zvlášť.
K prihláške je potrebné pripojiť:

– životopis;
– overenú kópiu diplomu a vysvedčenia z bakalárskeho štúdia;
– doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia!;
– uchádzač o študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie predloží lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať telesnú výchovu bez obmedzenia a potvrdenie od odborného zamestnanca - logopéda, že uchádzač nemá narušenú komunikačnú schopnosť ;
– uchádzač o študijný program Učiteľstvo telesnej výchovy predloží aj lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti;
– uchádzač o študijný program Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých doloží k prihláške na štúdium potvrdenie z logopedického vyšetrenia o správnej výslovnosti a neprítomnosti akéhokoľvek druhu narušenej komunikačnej schopnosti;
– vzory lekárskych potvrdení o zdravotnej/rečovej spôsobilosti dostupné na: https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/pedagogicka-fakulta/uchadzac/prijimacie-konanie.html
– uchádzači, ktorí zo zdravotných dôvodov požadujú špecifické podmienky, informujú o tom fakultu pri podaní prihlášky;
– v prípade uchádzačov, ktorí vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získali v zahraničí, aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely (viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/ v časti uznávanie dokladov o vzdelaní).
Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom písomnou formou. V prípade nízkeho počtu záujemcov o štúdium učiteľstva v niektorej z kombinácií predmetov fakulta navrhne uchádzačom štúdium v iných kombináciách.Forma prijímacej skúšky

Talentové skúšky:

Talentové skúšky sa konajú v týchto termínoch:

 • Hudobná výchova                          20.8.2024                                            
 • Hudobné umenie                             20.8.2024                                            
 • Výtvarná výchova                           20.8.2024

 

Talentová skúška z hudobnej výchovy sa skladá z praktickej časti a pohovoru s uchádzačom. Požadujú sa schopnosti a znalosti minimálne na úrovni bakalárskeho štúdia. Viac informácií na: https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky

 

Talentová skúška z hudobného umenia sa skladá z praktickej časti a pohovoru s uchádzačom. Požadujú sa schopnosti a znalosti minimálne na úrovni bakalárskeho štúdia. Viac informácií na: https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky

 

Talentová skúška z výtvarnej výchovy pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Teoretické poznatky uchádzači preukazujú na skúške z dejín umenia, ktorá je zameraná na historickú alebo súčasnú problematiku výtvarného umenia. Praktická skúška pozostáva z aktívnej tvorivej práce, ktorá je realizovaná v každom ateliéri, t.j. ateliéri intermediálnej tvorby, dizajnu a remesla, plošných výtvarných disciplín, priestorových výtvarných disciplín. Uchádzač realizuje praktickú skúšku na tému, ktorá je vyhlásená v čase konania prijímacích skúšok. Súčasťou praktickej skúšky je aj prezentácia portfólia z každého výtvarného ateliéru. • Podanie prihlášky na štúdium

  15.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

Papierová forma prihlášky

Suma: 40,– €
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
variabilný symbol: 1300501904
špecifický symbol:
Pre občanov Slovenskej republiky a Českej republiky predstavuje
rodné číslo bez lomky.
Ostatní štátni príslušníci nevypĺňajú špecifický symbol, ale do poznámky pre
príjemcu uvedú meno, priezvisko, študijný program.
poznámka pre
príjemcu:
meno, priezvisko, študijný program;
[Nepovinný údaj pre občanov Slovenskej republiky a Českej republiky.]

Elektronická forma prihlášky*

Suma: 40,– €
IBAN, variabilný a
špecifický symbol:
Príkaz na úhradu Vám vygeneruje elektronická prihláška KU:
https://e-prihlaska.ku.sk/
*Elektronická prihláška nadobudne platnosť až po zaslaní vygenerovanej el. prihlášky
v papierovej forme spolu so všetkými podkladmi v zmysle pokynov na prijímacie
konanie.

Zahraničný platobný styk:
Názov sprostredkujúcej banky: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
BIC: SPSRSKBA
Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok

Ročné školné podľa platnej Smernice rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Počet prijímaných študentov sa môže pre akademický rok 2024/2025 upraviť podľa záujmu o štúdium a podľa možností PF KU.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Čisarik – jozef.cisarik@ku.sk
Posledná aktualizácia: 19.04.2024 11:08

Upozorniť na neaktuálne údaje