Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - výtvarná edukácia (v kombinácii)

Všetky dôležité a aktuálne  informácie ohľadne prijímacieho konania najdete na web stránke fakulty

https://www.fedu.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-o-studium/casto-kladene-otazky/

a

https://www.fedu.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-o-studium/Uplatnenie absolventov

Fakulta pripravuje odborníkov pre oblasť predškolskej výchovy, pre I. stupeň ZŠ (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) a učiteľov akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov na základných školách, základných umeleckých školách a na stredných školách. Ako jedna z mála fakúlt v SR vytvára výchovno-vzdelávaciu bázu pre celú oblasť špeciálnej pedagogiky, ktorá umožňuje zabezpečiť prípravu učiteľov a vychovávateľov pre všetky druhy špeciálnych škôl a zariadení pre deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem toho fakulta vychováva odborníkov v oblasti cudzích jazykov a kultúr. V oblasti logopédie sú absolventi spôsobilí vykonávať profesiu logopéda v rezorte zdravotníctva, školstva a v rezorte práce a sociálnych vecí ako aj v neštátnych zariadeniach. V oblasti liečebnej pedagogiky fakulta pripravuje odborníkov na vykonávanie liečebnopedagogickej odbornej činnosti v rezorte školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí. Absolventi štúdia sociálnej pedagogiky získavajú odbornú spôsobilosť ako sociálni pedagógovia, pestúni, výchovní pracovníci aj ako pracovníci štátnej správy a samosprávy v oblasti starostlivosti o dieťa a mládež. Katedra sociálnej práce vychováva odborníkov – sociálnych pracovníkov pre rôzne oblasti sociálnej práce.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o magisterské štúdium musí mať úspešne ukončený bakalársky stupeň vzdelania so zameraním na hudobné umenie.

Termín doručenia dokladu o ukončení Bc. štúdia: najneskôr do 22.júna 2020.

Podmienkou prijatia je preukázanie spôsobilosti úspešne zvládnuť ako systematicko-historické, tak aj praktické požiadavky, ktoré vyžaduje magisterský stupeň štúdia. Vzhľadom na špecifické požiadavky hudobnej kreativity v profile absolventa magisterského štúdia je podmienkou prijatia vykonanie talentovej a odbornej skúšky.

Podrobné informácie o obsahovej náplni prijímacích skúšok k jednotlivým študijným programom sú zverejnené na internetovej stránke fakulty http://www.fedu.uniba.skDoplňujúce informácie

Základnými kritériami pre poskytnutie ubytovania v študentských domovoch sú vzdialenosť miesta trvalého bydliska od Bratislavy, sociálna situácia študenta, študenti so zdravotným postihnutím sú uprednostňovaní.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači*, ktorí absolvujú bakalárske štúdium na zahraničnej vysokej škole sú povinní predložiť úradný preklad Bc. diplomu a dodatku k diplomu a doklad o uznaní vzdelania nadobudnutého na zahraničnej vysokej škole. Zahraničný uchádzač** je povinný preukázať znalosť slovenského jazyka min. na úrovni B2 podľa ESFR formou štandardizovaného certifikátu/štátnej skúšky. Akceptujeme iba úradne overené kópie dokladov.

*Doklady z uznaných českých škôl vydané na území Českej republiky sú na účely akademického uznávania rovnocenné v Slovenskej republike bez uznania.

** Neplatí pre uchádzačov z Českej republikyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Upozorňujeme uchádzačov so zdravotným postihnutím, aby v súlade so smernicou rektora UK, vnútorný predpis č. 23/2014 v predstihu kontaktovali koordinátorov pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi (alebo poslali požiadavku na vytvorenie podmienok na prijímacie skúšky spolu s prihláškou), čím vznikne dostatočný priestor na ich  prípravu.

Študenti so sluchovým postihnutím:

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc., tel.: 02/9015 9128

e-mail: darina.tarcsiova@fedu.uniba.sk

 

Študenti s telesným postihnutím:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.,  tel.: 02/9015 9121

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.sk

 

Študenti so zrakovým postihnutím:

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., tel.: 02/9015 9123

e-mail: Jana.Lopuchova@fedu.uniba.sk

 

Študenti  s poruchami učenia:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.,  tel.: 02/9015 9121

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.sk

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač  vypisuje výhradne elektronicky cez univerzitný akademický informačný systém AiS2. El. prihlášku a podrobný popis na jej vyplnenie nájdete na webovej stránke www.fedu.uniba.sk. V prihláške uchádzač uvedie všetky kontaktné údaje, vrátane mailovej adresy a telefónneho čísla. Prihlášku nie je potrebné zasielať aj poštou. 

Poplatok za prijímacie konanie, uchádzač uhradí najneskôr do 31. 3. 2021 formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, ktorý je súčasťou elektronickej prihlášky. Bez preukázateľného pripísania platby na účet fakulty do 31. 3. 2021 nebude prihláška zaevidovaná.

Podrobné informácie o obsahovej náplni prijímacích skúšok k jednotlivým študijným programom sú zverejnené na internetovej stránke fakulty http://www.fedu.uniba.skForma prijímacej skúšky

Bližšie informácie o prijímacej skúške nájdete na webovej stránke fakulty v časti podrobné kritériá prijímacieho konania http://www.fedu.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-o-studium/ • Podanie prihlášky na štúdium

  01.02.2021 - 31.03.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  11.05.2020 - 15.05.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

60  EUR za jednu  prihlášku (max. 1. študijný program)

Banka: Štátna pokladňa

Číslo účtu: SK 9281800000007000083741

Variabilný symbol: 20212022

(úhrada je možná len bankovým prevodom)

Poplatok za prijímacie konanie, uchádzač uhradí formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, ktorý je súčasťou  elektronickej prihlášky a uchádzač si ho vygeneruje v AiS. Uchádzač je povinný uviesť všetky požadované údaje (aj špecifický symbol) a do správy pre prijímateľa zadá svoje meno a priezvisko, kópia dokladu o úhrade (ústrižok poukážky alebo potvrdenie banky o realizácii prevodu) je povinnou prílohou prihlášky. Bez požadovaného potvrdenia o úhrade poplatku nebude prihláška zaevidovaná.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. – hamranova@fedu.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 26.01.2021 18:35

Upozorniť na neaktuálne údaje