Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Prírodovedecká fakulta - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
Uplatnenie absolventov

Informácie o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov sú uvedené v ich charakteristike na

https://fns.uniba.sk/bc-studijne-programy/Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Sú zverejnené na https://fns.uniba.sk/studium/informacie-pre-uchadzacov/Doplňujúce informácie

Kontakt:
Oddelenie bakalárskeho a magisterského štúdia a sociálnych záležitostí študentov
E-mail: prif.so@uniba.sk
Web: https://fns.uniba.sk/studium/kontakty/Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienkou na prijatie zahraničných uchádzačov na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku, je znalosť slovenského jazyka na úrovni umožňujúcej štúdium v slovenskom jazyku. Zahraničný uchádzač je povinný absolvovať vstupný test zo znalosti slovenského jazyka a v prípade nedostatočnej znalosti absolvovať intenzívny kurz slovenského jazyka pred začatím semestra. 

Podmienkou na prijatie uchádzačov na študijný program uskutočňovaný v anglickom jazyku, je znalosť anglického jazyka na úrovni umožňujúcej štúdium v anglickom jazyku, vrátane maturity z anglického jazyka alebo medzinárodne uznávaného certifikátu z anglického jazyka.

Úspešní uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia v deň zápisu na štúdium (prvý týždeň v septembri) predložiť na študijnom oddelení doklad o rovnocennosti stredoškolského štúdia (tzv. nostrifikáciu). Upozorňujeme, že proces nostrifikácie trvá obvykle 1-2 mesiace. Odporúčame preto podať si žiadosť o nostrifikáciu hneď po získaní maturitného vysvedčenia zo strednej školy.

Viac informácií na: https://fns.uniba.sk/studium/informacie-pre-uchadzacov/uchadzaci-o-bakalarske-studium/Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na všetky študijné programy Bc. štúdia na PriF UK budú prihlásení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok ak počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu (viď tabuľka 1 v dokumente na vyššie uvedenom linku Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v AR 2023/2024). 

Základnou podmienkou prijatia je úspešné ukončenie strednej školy s maturitou.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PaedDr. Zuzana Haláková, PhD.
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
telefón + 421 2 9014 9311
mail  zuzana.halakova@uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Na všetky študijné programy bakalárskeho štúdia na PriF UK budú prihlásení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok ak počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu (viď tabuľka 1 v dokumente na vyššie uvedenom linku Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v AR 2023/2024). 

Základnou podmienkou prijatia je úspešné ukončenie strednej školy s maturitou.

Na jednej prihláške je možné uviesť maximálne 3 študijné programy. Vzhľadom na veľký počet prihlášok fakulta nepotvrdzuje prijatie prihlášky. Informáciu o tom, či uchádzač splnil podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok, alebo bude pozvaný na prijímacie skúšky, zašleme každému uchádzačovi do konca apríla 2023.

Náhradný termín prijímacej skúšky môže byť udelený len z vážnych zdravotných dôvodov, náhradný termín z dôvodu časovej kolízie prijímacích skúšok na viacerých vysokých školách sa neudeľuje. Poplatok za podanie prihlášky elektronicky je 15€, ak uchádzač pošle iba papierovú verziu prihlášky je poplatok za podanie prihlášky 50€. Doklad o zaplatení poplatku prosím priložte k prihláške. 

 Forma prijímacej skúšky

písomná • Podanie prihlášky na štúdium

  15.01.2023 - 15.03.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  15.06.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 15 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: SK 34 8180 0000 0070 00082845

Variabilný symbol: 223242

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD. – vojtech.przybyla@uniba.sk
Posledná aktualizácia: 23.03.2023 13:44

Upozorniť na neaktuálne údaje