Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Prírodovedecká fakulta - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
Uplatnenie absolventov

Informácie o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov sú uvedené v ich charakteristike na

www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/moznosti-uplatnenia-absolventov/Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Sú zverejnené na

www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzač musí doložiť nostrifikované doklady o stredoškolskom  vzdelaní.

Proces uznávania dokladov – nostrifikácia – má dve etapy:

1. Žiadosť  o ekvivalenciu štúdia na Ministerstve školstva SR - všetky informácie sú na

https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

Po doručení dokladu o ekvivalencii  štúdia

2. Žiadosť  o nostrifikáciu na Okresnom úrade Bratislava – odbor školstva, Tomášikova 46,

05 Bratislava

http://www.minv.sk/?info_OBUBA_skolstvoKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PaedDr. Zuzana Haláková, PhD.
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
pavilón CH 2, miestnosť č. 217
telefón 02/60296311
mail  zuzana.halakova@uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Na jednej prihláške je možné uviesť aj viac študijných programov. Vzhľadom na veľký počet prihlášok fakulta nepotvrdzuje prijatie prihlášky. Informáciu o tom, či uchádzač splnil podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok, alebo bude pozvaný na prijímacie skúšky, zašleme každému uchádzačovi najneskôr do 15.04.2019. Doklad o zaplatení poplatku (podací lístok, kópiu prevodného príkazu) nalepte na 3. stranu prihlášky. Náhradný termín prijímacej skúšky môže byť udelený len z vážnych zdravotných dôvodov. Náhradný termín prijímacích skúšok z dôvodu časovej kolízie prijímacích skúšok na viacerých vysokých školách sa neudeľuje. Poplatok za podanie prihlášky elektronicky je 15€,  ak uchádzač pošle iba papierovú verziu prihlášky je poplatok za podanie prihlášky 50€.

podanie prihlášky

www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/podanie-prihlasky/

Sú zverejnené na

www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/Forma prijímacej skúšky

písomná • Deň otvorených dverí

  25.01.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  15.01.2019 - 15.03.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  13.06.2019 - 13.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  13.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.04.2019 - 13.06.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  03.07.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 15 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: SK 34 8180 0000 0070 00082845

Variabilný symbol: 223242

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Eva Gregorova – gregorova@fns.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 02.10.2018 14:19

Upozorniť na neaktuálne údaje