Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Teologická fakulta v Košiciach - učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Teologická fakulta v Košiciach - učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo filozofie má základný rozhľad v oblasti filozofického myslenia a jeho špecifických oblastiach. Rovnako sa vie orientovať v hlavných pedagogických a psychologických disciplínach a pozná organizačné podmienky inštitucionalizovaného vzdelávania. Absolvent je však predovšetkým pripravený na pokračovanie v danom študijnom programe na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.Uplatnenie absolventov

Absolvent sa vie orientovať v dejinách filozofie a charakterizovať jednotlivé filozofické smery s ich hlavnými predstaviteľmi. Pozná základný filozofický pojmový a kategoriálny aparát. Má základné poznatky z teoretickej a praktickej filozofie. Vie charakterizovať základný pohľad na svet a človeka z pohľadu rôznych filozofických koncepcií a kriticky ich analyzovať. Absolvovaním pedagogicko-psychologického základu vie charakterizovať jednotlivé etapy vývinu človeka a pozná základné procesy prebiehajúce v ľudskej psychike. Vie charakterizovať jednotlivé zložky edukačného procesu a má základné poznatky o školskom systéme a jeho organizácii.

Absolvent dokáže filozoficky pristupovať k riešeniu praktických problémov a na základe filozofických princípov navrhovať možné riešenia. Získané poznatky dokáže prispôsobiť vývinovým schopnostiam žiaka. V edukačnom procese vie využívať moderné digitálne technológie. Dokáže sa tiež orientovať v školskej legislatíve a predpisoch. Vie organizovať vlastné učenie a permanentné vzdelávanie.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • úplné stredné vzdelanie
 • prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohami


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Emil Ragan, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijatie bez prijímacej skúšky na základe maturitného prospechu. • Deň otvorených dverí

  04.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.03.2020 - 30.04.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • overená kópia rodného listu (elektronická forma)
 • čestné prehlásenie o rešpektovaní ducha Katolíckej univerzity (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Posledná aktualizácia: 30.03.2020 14:09

Upozorniť na neaktuálne údaje