Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)

Absolvent je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni druhého stupňa základnej školy a strednej školy. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti a dokáže ho projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.

Učiteľstvo filozofie je možné na FF KU študovať v kombinácii s: slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, história, anglický jazyk a literatúra, náboženská výchova.Uplatnenie absolventov

Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu učiteľa príslušných predmetov na úrovni druhého stupňa základnej školy a strednej školy, metodika pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín, špecializovaného pracovníka štátnej a verejnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania regionálneho školstva.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy: FILOZOFIA, HISTÓRIA, ŽURNALISTIKA, UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII a MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM

 • absolvovanie študijného programu prvého (bakalársky študijný program) alebo druhého stupňa (magisterský študijný program);
 • pre štúdium študijného programu učiteľstvo predmetov v kombinácii  absolvovanie študijného programu prvého (bakalársky študijný program) alebo druhého stupňa (magisterský študijný program) v študijnom odbore 38. učiteľstvo a pedagogické vedy*;
 • záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
 • v prípade uchádzačov o štúdium v študijnom programe UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII, ktorí získali stredoškolské vzdelanie a/alebo vzdelanie prvého stupňa (Bc.) mimo SR, je potrebné dokladovať úroveň ovládania slovenského jazyka (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca) - minimálne na úrovni B2;

 

Výsledné poradie uchádzačov sa vytvorí na základe priemeru vypočítaného z výsledku štátnej skúšky a váženého študijného priemeru počas bakalárskeho štúdia. Pri vytváraní poradia uchádzačov pri medziodborovom štúdiu a učiteľských študijných programoch sa výsledné poradie uchádzačov vytvára pre každú predmetovú kombináciu osobitne.Doplňujúce informácie

Filozofická fakulta KU ponúka aj možnosť medzifakultných učiteľských kombinácií, t. j. uchádzač si môže vybrať jeden predmet z ponuky Filozofickej fakulty KU a jeden predmet z ponuky Pedagogickej fakulty KU (akreditované študijné programy PF nájdete na http://pf.ku.sk). Uchádzači o štúdium medzifakultných programov musia splniť podmienky prijatia z oboch učiteľských predmetových špecializácií.

Pre učiteľský študijný program hudobná výchova a výtvarná výchova je potrebné úspešné absolvovanie talentovej skúšky.

 

Fakulta si zároveň vyhradzuje právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade budú prihlášky na štúdium so všetkými prílohami, ako aj poplatok za prijímacie konanie vrátené uchádzačovi o štúdium.

 

Zdravotne znevýhodnení uchádzači môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

Viac na stránke http://ff.ku.sk časť prijímacie konanie

V zmysle platnej sústavy študijných odborov, v ktorých môžu vysoké školy v SR poskytovať vysokoškolské vzdelanie študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy nahrádza nasledujúce študijné odbory:

učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov, pedagogika, predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika, andragogika, odborová didaktikaPodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

K prihláške je potrebné pripojiť:

a)      overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (bakalársky diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške), ak ide o uchádzačov, ktorí bakalársky študijný program neabsolvovali na FF KU v Ružomberku,

b)      v prípade uchádzačov, ktorí vysokoškolské vzdelanie získali v zahraničí (mimo ČR), je  potrebné najneskôr do dňa zápisu predložiť rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní,

c)       potvrdenie o zaplatení poplatku, pri klasickej papierovej prihláške nalepiť na 3. stranu prihlášky, pri elektronickej prihláške poslať ako elektronickú prílohu. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná.

 

Podpísaná klasická prihláška sa posiela na adresu:

 Katolícka univerzita v Ružomberku,

Filozofická fakulta, Študijné oddelenie,

Hrabovská cesta 1B,

034 01 Ružomberok

 

Uchádzači o štúdium môžu taktiež podať len elektronickú prihlášku bez nutnosti vytlačiť ju, podpísať ju a poslať ju na poštovú adresu fakulty.

 

Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo klasickou poštou.

 

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 30. júna 2023.

 

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk. • Podanie prihlášky na štúdium

  19.05.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Variabilný symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 17.04.2023 10:29

Upozorniť na neaktuálne údaje