Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

Ciele vzdelávania študijného programu 

 1. Nadobudnúť základné vedomosti a porozumenie z vybraných oblastí filozofie a spoločenských vied s prihliadnutím na učiteľský charakter študijného programu. 

 1. Získať bazálne schopnosti interpretovať odborné texty a robiť zodpovedné rozhodnutia. 

 1. Osvojiť si schopnostiprezentovaťkľúčové poznatky, formulovať problémy do formy otázok a ponúkať zdôvodnené a argumentačne podložené riešenia s ohľadom na rozličné vekové a intelektuálne schopnosti cieľových skupín. 

 1. Pripraviťsana pôsobenie v školách avškolských zariadeniach, a všeobecnejšienaedukáciudetí, mladých, ale aj dospelých. 

 

Výstupy vzdelávania študijného programu  

vedomosti 

V1študentpozná terminológiu odboru a vie vysvetliť základný kategoriálny, pojmový a metodologický aparát v kľúčových disciplínach filozofie a odboroch vyučovaných v rámci občianskej náuky 

V2rozumie podstatným poznatkom a problémom v jednotlivých filozofických disciplínach a v odboroch vyučovanýchvrámci občianskej náuky 

V3disponuje poznatkami o hlavných myšlienkových prúdoch v dejinách filozofie, vrátane kresťanskej myšlienkovej tradície, pozná ich najznámejších predstaviteľov 

V4ovláda základy didaktiky vyučovania filozofie a občianskej náuky a je vybavený základným poznaním školskej praxe 

 

zručnosti 

Z1analytické myslenie–študentrozloží získané informácie na základné pojmy a princípy a formuluje možný záver 

Z2interpretuje filozofický text a dokáže v ňom identifikovať dôležité informácie, problémy, tézy a argumenty 

Z3kritické myslenie–vyhodnotí informácie a dospeje k správnemu úsudku, dokáže urobiť rozbor predpokladov a dať rôzne poznatky do vzájomného súvisu, identifikuje nesprávne odvodenia a argumentačné fauly a skreslenia 

Z4aplikuje postupy pojmovej analýzy na riešenie vybraných spoločenských problémov, hľadá vhodné riešenia problémov a je schopný ich domyslieť do dôsledkov 

Z5logické uvažovanie - vytvorí platný argument 

Z6reflektuje základné aspekty vyučovacieho procesu 

 

kompetentnosti 

K1študentsamostatne rieši vybrané teoretické a praktické problémy odboru a spoločenskej praxe 

K2kultivovaným spôsobom písomne formuluje a ústne komunikuje odborný i spoločenský problém 

K3zodpovedne zváži a zaujme stanovisko ohľadom diskutovaných problémov Uplatnenie absolventov

Profil absolventa 

Absolventbakalárskehoštudijného programuučiteľstvo filozofie v kombináciizíska úplné vysokoškolské vzdelanieprvéhostupňa v študijnom odboreučiteľstvo a pedagogické vedy.Absolvent nadobudol základné dejinné a systematické filozofické vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre učiteľa filozofie v zmysle predmetov Náuka o spoločnosti, Občianska náuka, Občianska výchova. Má primerané poznatky z metód argumentácie, ako aj metód najvýznamnejších filozofických disciplín, škôl a smerov. V súvislosti s konkrétnymi problémami je schopný identifikovať im zodpovedajúcu špecifickú oblasť; uviesť a objasniť štandardne používané spôsoby ich riešenia; adaptovať a aplikovať ich v konkrétnych praktických podmienkach problému. Absolvent študoval filozofiu v kontexte úsilia o dialóg rozumu a viery v duchu katolíckej intelektuálnej tradície.Ako absolvent učiteľstva chápe socializačný a výchovný proces v širších sociálno-vedných súvislostiach. Pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia príslušných vekových kategórií, ako aj aktuálnu školskú legislatívu.  Je spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania. Absolvent získal vedomosti a zručnosti z oblasti sociálno-vedného základu a pedagogicko-psychologického základu.Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia učiteľstva je schopný uplatniť sa ako asistent učiteľa na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Ďalej ako pomocný pedagóg voľného času, pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. 

 

 1. Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov: 

Povolania, kde sa môžu uplatniť absolventibakalárskehoštudijného programuučiteľstvo filozofie v kombináciipodľaštatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08_2020):2359001 pedagogický asistent,5312001 pracovník s mládežou,2359010 lektor v práci s mládežou,2359011 metodik práce s mládežou,2359012 koordinátor práce s mládežou 

 

 1. Relevantné externé zainteresovanéstrany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladuzískanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania: 

Nie je to prípad regulovaných povolaní. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy:

FILOZOFIA, HISTÓRIA, UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII (okrem UČITEĽSTVA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII) a MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM

 

 • získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania;  
 • záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
 • v prípade uchádzačov o štúdium v študijnom programe UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII, ktorí získali stredoškolské vzdelanie mimo SR a zároveň neabsolvovali vysokoškolské štúdium aspoň prvého (bakalárskeho) stupňa v študijnom programe učiteľstvo slovneského jazyka a literatúry, je potrebné dokladovať úroveň ovládania slovenského jazyka (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca) - minimálne na úrovni B2.

 

Uchádzači budú do výsledného poradia zaradení na základe výsledkov maturitnej skúšky.Doplňujúce informácie

Filozofická fakulta KU ponúka aj možnosť medzifakultných učiteľských kombinácií, t. j. uchádzač si môže vybrať jeden predmet z ponuky Filozofickej fakulty KU a jeden predmet z ponuky Pedagogickej fakulty KU (akreditované študijné programy PF nájdete na http://pf.ku.sk). Uchádzači o štúdium medzifakultných programov musia splniť podmienky prijatia z oboch učiteľských predmetových špecializácií.

Pre učiteľské študijné programy hudobná výchova, výtvarná výchova a telesná výchova je potrebné úspešné absolvovanie talentovej skúšky.

Zdravotne znevýhodnení uchádzači môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

Viac na stránke http://ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

K prihláške je potrebné pripojiť:

a)       overenú kópiu maturitného vysvedčenia

b)      potvrdenie o zaplatení poplatku, ktoré je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky, v prípade elektronickej prihlášky priložiť ako prílohu (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná),

 

v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí je taktiež potrebné najneskôr do dňa zápisu doložiť: 

 

c)       rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy za účelom pokračovania v štúdiu v SR,

d)      certifikát dokladujúci úroveň ovládania slovenského jazyka na úrovni minimálne B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (platí pre uchádzačov o študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii, ktorí získali stredoškolské vzdelanie mimo SR a zároveň neabsolvovali vysokoškolské štúdium aspoň prvého (bakalárskeho) stupňa v študijnom programe učiteľstvo slovesného jazyka a literatúry).

 

Podpísaná klasická prihláška sa posiela na adresu:

 

Katolícka univerzita v Ružomberku,

Filozofická fakulta, Študijné oddelenie,

Hrabovská cesta 1B,

034 01 Ružomberok

 

Uchádzači o štúdium môžu taktiež podať len elektronickú prihlášku bez nutnosti vytlačiť ju, podpísať ju a poslať ju na poštovú adresu fakulty.

Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo klasickou poštou.

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 16.júna 2024.

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk. • Podanie prihlášky na štúdium

  21.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
90


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1080 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 08.04.2024 07:33

Upozorniť na neaktuálne údaje