Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Teologická fakulta v Košiciach - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Teologická fakulta v Košiciach - učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

Absolvent je schopný zaujať miesto učiteľa etickej výchovy na základných a stredných školách.Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstvo etickej výchovy má hlbšie poznatky v jednotlivých oblastiach etického myslenia a špecifické vedomosti v oblasti teoretickej, aplikovanej a filozofickej etiky. Svoje poznatky je schopný didakticky projektovať do edukačného procesu na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania.

Absolvent dokáže kriticky analyzovať aktuálne spoločensko-kultúrne problémy a navrhovať primerané riešenia. V rámci pedagogického procesu vie prakticky viesť a usmerňovať osoby, ktoré mu boli zverené a pomáhať im pri etickom rozhodovaní. Je schopný realizovať výučbu etickej výchovy na základných a stredných školách. Vie sa orientovať v školskej legislatíve, v školských predpisoch a dokumentoch. Dokáže projektovať výučbu etickej výchovy a vytvoriť súbor aktivít na dosiahnutie požadovaných cieľov s využitím vhodných edukačných stratégií. Dokáže spájať pedagogickú teóriu so školskou praxou.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • bakalárske vzdelanie v danom alebo príbuznom odbore

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky doterajšieho vysokoškolského štúdia:

 •  výsledky bakalárskej štátnej skúšky uchádzača
 •  vážený študijný priemer bakalárskeho štúdia uchádzača

 Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijatie na základe výsledkov bakalárskeho štúdia.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Emil Ragan, PhD.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.03.2020 - 30.04.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • overená kópia rodného listu (elektronická forma)
 • čestné prehlásenie o rešpektovaní ducha Katolíckej univerzity (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Posledná aktualizácia: 30.03.2020 14:09

Upozorniť na neaktuálne údaje