Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Teologická fakulta; Košice - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Teologická fakulta; Košice - učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

Absolvent je schopný zaujať miesto učiteľa etickej výchovy na základných a stredných školách.Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstvo etickej výchovy má hlbšie poznatky v jednotlivých oblastiach etického myslenia a špecifické vedomosti v oblasti teoretickej, aplikovanej a filozofickej etiky. Svoje poznatky je schopný didakticky projektovať do edukačného procesu na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania.

Absolvent dokáže kriticky analyzovať aktuálne spoločensko-kultúrne problémy a navrhovať primerané riešenia. V rámci pedagogického procesu vie prakticky viesť a usmerňovať osoby, ktoré mu boli zverené a pomáhať im pri etickom rozhodovaní. Je schopný realizovať výučbu etickej výchovy na základných a stredných školách. Vie sa orientovať v školskej legislatíve, v školských predpisoch a dokumentoch. Dokáže projektovať výučbu etickej výchovy a vytvoriť súbor aktivít na dosiahnutie požadovaných cieľov s využitím vhodných edukačných stratégií. Dokáže spájať pedagogickú teóriu so školskou praxou.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • bakalárske vzdelanie v danom alebo príbuznom odbore

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky doterajšieho vysokoškolského štúdia:

 •  výsledky bakalárskej štátnej skúšky uchádzača
 •  vážený študijný priemer bakalárskeho štúdia uchádzača

 Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijatie na základe výsledkov bakalárskeho štúdia.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

sr. Mgr. Ľudmila Surmajová, e-mail:ludmila.surmajova@ku.sk, 055/6836 100Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Deň otvorených dverí

  05.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.06.2019 - 14.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2019 - 31.07.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  20.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Povinné prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • overená kópia rodného listu (papierová forma)
 • Prehlásenie o rešpektovaní ducha KU


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Posledná aktualizácia: 22.11.2018 11:11

Upozorniť na neaktuálne údaje