Učiteľstvo biológie (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Prírodovedecká fakulta - učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii)
 • Prírodovedecká fakulta - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Prírodovedecká fakulta - učiteľstvo chémie (v kombinácii)
Uplatnenie absolventov

Informácie o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov sú uvedené v ich charakteristike na

www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/moznosti-uplatnenia-absolventov/Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Budú zverejnené do 31.03.2017 na

www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

RNDr. Marta Cvíčelová, CSc., tel: 02/60296475. e-mail: cvicelova@fns.uniba.sk

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Na jednej prihláške je možné uviesť aj viac študijných programov. Vzhľadom na veľký počet prihlášok fakulta nepotvrdzuje prijatie prihlášky. Informáciu o tom, či uchádzač splnil podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok, alebo bude pozvaný na prijímacie skúšky, zašleme každému uchádzačovi. Doklad o zaplatení poplatku (podací lístok, kópiu prevodného príkazu) nalepte na 3. stranu prihlášky. Náhradný termín prijímacej skúšky môže byť udelený len z vážnych zdravotných dôvodov. Náhradný termín prijímacích skúšok z dôvodu časovej kolízie prijímacích skúšok na viacerých vysokých školách sa neudeľuje. Poplatok za podanie prihlášky elektronicky je 30€,  ak uchádzač pošle iba papierovú verziu prihlášky je poplatok za podanie prihlášky 50€.

podanie prihlášky

www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/podanie-prihlasky/ • Podanie prihlášky na štúdium

  12.04.2017 - 31.05.2017

 • Konanie prijímacej skúšky

  30.06.2015 - 30.06.2015

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

číslo účtu IBAN: SK3481800000007000082845 (Štátna pokladnica)

variabilný symbol 223242

konštantný symbol 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Eva Gregorova – gregorova@fns.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 28.09.2016 15:56

Upozorniť na neaktuálne údaje