Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Fakulta humanitných vied - učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

Podrobné informácie o študijných programoch:

 • ·      učebné plány
 • ·      informačné listy predmetov

 nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.Uplatnenie absolventov

Absolventi sú pripravovaní predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni. V ojedinelých prípadoch môžu pracovať ako  pomocní učitelia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 1. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).
 2. Jazykové predpoklady - písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte, vrátane možnosti absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí, si vyžaduje od uchádzačov znalosť aspoň jedného zo svetových jazykov minimálne v rozsahu gymnaziálneho učiva (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).
 3. Zdravotná spôsobilosť - fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania.
 4. Pri počte uchádzačov o štúdium menšom ako 10 si fakulta vyhradzuje právo študijný program neotvoriť.


Doplňujúce informácie

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium sa prijímajú na základe príslušných medzištátnych dohôd alebo ak študujú v inom ako štátnom jazyku uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA  a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, vyžaduje sa úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania aj na UNIZA). Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

v kombinácii s anglickým jazykom

Uchádzači o štúdium sú prijímaní bez prijímacej skúšky na základe kritérií:

V kombináciách s anglickým jazykom budú uprednostnení uchádzači, ktorí pri štátnej maturitnej skúške preukázali zvládnutie externej časti v stupni B2 minimálne na 60 % a v stupni B1 minimálne na 75 %, ďalej sú dôležité študijné výsledky na strednej škole s dôrazom na predmety, ktoré chce uchádzač študovať, výsledky z predmetov, ktoré tvoria základ zvolených študijných programov, účasť, resp. výsledky z národných a medzinárodných kôl olympiád, SOČ, štátnych skúšok a certifikáty z cudzích jazykov. Pri rovnosti bodov rozhoduje aj celkový študijný priemer.

Výsledok z externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka bude vynásobený koeficientom nasledovne: úroveň B2: 2x %, ktoré študent dosiahol na skúške; úroveň B1: 1x %, ktoré študent dosiahol na skúške.

 

v kombinácii s výchovou k občianstvu, jednoodborovíé štúdium výchovy k občianstvu:

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok, na základe nasledovných kritérií:

 • ·      študijné výsledky na strednej škole s dôrazom na predmety, ktoré chce uchádzač študovať (náuka o spoločnosti, resp. občianska náuka),
 • ·      výsledky z predmetov, ktoré tvoria základ zvolených študijných programov,
 • ·      výsledky maturitnej skúšky.

 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium:

 • ·      účasť a výsledky študentov stredných škôl na SOČ,
 • ·      účasť, resp. výsledky z národných a medzinárodných kôl olympiád, súvisiace s programom, na ktorý si uchádzač podal prihlášku.

 

v kombinácii s náboženskou výchovou

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok, na základe nasledovných kritérií:

 • ·      komplexné výsledky štúdia na strednej škole a výsledky maturitnej skúšky,
 • ·      uprednostnení budú uchádzači, ktorí maturovali z náuky o spoločnosti/občianskej náuky,
 • ·      účasť, resp. výsledky na olympiáde, SOČ – národné a medzinárodné kolá,

pri rovnosti bodov celkový študijný priemer.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. et Mgr. Eva Škorvagová, PhD. 

tel.: 041/513 63 79

e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

PODMIENKY PRIJATIA

 1. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).
 2.  Jazykové predpoklady - písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte, vrátane možnosti absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí, si vyžaduje od uchádzačov znalosť aspoň jedného zo svetových jazykov minimálne v rozsahu gymnaziálneho učiva (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).
 3. Zdravotná spôsobilosť - fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania.
 4. Pri počte uchádzačov o štúdium menšom ako 10 si fakulta vyhradzuje právo študijný program neotvoriť.


Forma prijímacej skúšky

Uchádzači o štúdium sú prijímaní bez prijímacej skúšky na základe stanovených kritérií. • Deň otvorených dverí

  08.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  15.08.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  09.09.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • fotokópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy, resp. potvrdenie výsledkov štúdia na prihláške strednou školou (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

číslo účtu v tvare IBAN:     SK52 8180 0000 0070 0026 9925 

konštantný symbol:  0308

variabilný symbol: 10831

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Poláčková – katarina.polackova@fhv.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 05.06.2019 09:07

Upozorniť na neaktuálne údaje