Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)

Ciele vzdelávania študijného programu 

 1. Nadobudnúť jazykové zručnosti (receptívne, produktívne, interaktívne) a komunikačné jazykové kompetencie (pragmatické asocio-lingválne) v anglickom jazyku na úrovni C2 podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky ako štandardu pre pôsobenie učiteľa anglického jazyka v nižšom a vyššom sekundárnom vzdelávaní. 

 1. Osvojiť si a systematicky ďalej rozširovať systematické a ucelené teoretické vedomosti a praktické zručnosti z anglickej jazykovedy (štylistika, sémantika, historický vývin jazyka) s dôrazom na ich komunikačné použitie a uplatnenie v edukačnom procese. 

 1. Rozšíriť a systematizovať vedomosti o dejinách anglicky písanejliteratúryv širšom historickom, kultúrnom a spoločenskom kontexte. Prehĺbiť odborné znalosti z metodológie literárnej vedy, literárnej komparatistiky a ovládanie interpretačných techník a postupov, ktorých jadro si absolvent osvojil na bakalárskom stupni.  

 1. Získať hlboké systematické vedomosti o metodológii vyučovania anglického jazyka a literatúry na základných a stredných školách. Naučiť sa odborne modelovať, plánovať, organizovať, riadiť, kontrolovať a diagnostikovať výchovno-vzdelávací proces. Nadobudnúť a systematizovať zručnosti potrebné pre úspešné zvládnutie vyučovacieho procesu a v úzkom prepojení s profesijnou etikou a morálkou sa naučiť hodnotiť seba samého v intenciách rozvíjaniasebareflexívnejkompetencie, a to v perspektíve celoživotného vzdelávania a získavania vlastnej autentickej učiteľskej profilácie. 

 1. Prehĺbiť odborné i metodologické vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné pre samostatné formulovanie vedeckého problému a analytické uvažovanie o vymedzenej problematike s následným výstupom v podobe záverov, návrhov a odporúčaní pre optimálne riešenie daného problému v oblasti výučby anglického jazyka a literatúry v teórii i v školskej praxi. 

 

Výstupy vzdelávania študijného programu  

vedomosti 

V1študentpozná a dokonale ovláda štruktúru anglického jazyka, má komplexný prehľad o komunikácii, jazykovej recepcii a interakcii v cieľovom jazyku so zreteľom na školskú prax 

V2disponuje systematickými vedomosťami o jazykovedných disciplínach s dôrazom na historický vývin anglického jazyka, štylistiku a sémantiku anglického jazyka 

V3disponuje systematickými vedomosťami v oblasti literárnej vedy, literárnej komparatistiky, interpretačných techník a dejín po anglicky písanejliteratúry 

V4orientuje sa v organizácii inštitucionálneho vzdelávania, je schopný zhromažďovať a interpretovať fakty, rozvíjať myšlienkové procesy a aktivity, ktoré sú príznačné pre vedecky koncipované vyučovanie a učenie sa 

V5má systematické teoretické vedomosti týkajúce sa výskumu v jazykovede, literárnej vede a didaktike vyučovania anglického jazyka a práce s odbornou literatúrou pri tvorbe originálneho odborného textu 

 

zručnosti 

Z1študentovláda anglický jazyk na vysokej praktickej úrovni; disponuje komunikačnými zručnosťami v anglickom jazyku na vysokej úrovni a dokáže ich adekvátnou formou sprostredkovať žiakom 

Z2dokáže analyzovať jazykové roviny anglického jazyka 

Z3dokáže aplikovať literárno-vedné poznatky v procese analýzy a kritickej interpretácie literárnych textov v anglickom jazyku 

Z4je spôsobilý realizovať a analyzovať vzdelávací proces;dokáže formulovať ciele a realizovať ich vo výučbe anglického jazyka; vie využiť nové informačné a komunikačné technológie pre potreby vlastnej profesie 

Z5dokáže kvalifikovane prezentovať výsledky vlastných empiricko-vedeckých pozorovaní, analýz, interpretácií či zovšeobecnení a efektívne komunikovať a kooperovať 

 

kompetentnosti 

K1študentuplatňuje anglický jazyk na aplikačno-komunikačnej úrovni v ústnom i písomnom dorozumievaní; dokáže udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom anglického jazyka a pokračuje vo vlastnom jazykovom rozvoji 

K2má osvojené sémantické a štylistické kompetencie v anglickom jazyku; dokáže čítať, analyzovať, kriticky hodnotiť odborné texty v anglickom jazyku  

K3je vybavený interkultúrnymi kompetenciami a metodologickými poznatkami z oblasti dejín po anglicky písanejliteratúry 

K4dokáže efektívne plánovať, organizovať a riadiť výučbu anglického jazyka v nižšom a vyššom sekundárnom vzdelávaní;dokáže vyhodnocovať rôznorodé pedagogické situácie vo vyučovaní a flexibilne ich riešiť 

K5dokáže vytvoriť originálny text, ktorý má vedecký charakter, samostatne pracovať s odbornou literatúrou, využiť osvojené vedecko-výskumné metódy a postupy Uplatnenie absolventov

Profil absolventa 

Absolventmagisterskéhoštudijného programuučiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombináciizíska úplné vysokoškolské vzdelaniedruhéhostupňa v študijnom odboreučiteľstvo a pedagogické vedy.Absolvent študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii disponuje rozsiahlym vedeckým poznaním v profilových vzdelávacích oblastiach (jazykoveda, literárna veda, kultúra, didaktika vyučovania anglického jazyka).  Ovláda anglický jazyk na vysokej praktickej úrovni, tak v ústnej ako aj v písomnej interakcii. Má hlboké  systematické poznatky z dejín literatúry, metodológieliterárnej vedy a z literárnej komparatistiky.  Do hĺbky ovláda východiskáa trendy teoretickej a metodologickej perspektívy vyučovania anglického jazyka a literatúry. Absolvent študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii je erudovaný a didakticko-metodicky i prakticky pripravený pre výkon učiteľského povolania, ako aj zamestnaniapoužívajúceho anglický jazyk slovom a písmom v kultúrnej a ekonomickej oblasti. Absolvent je kompetentný odborne modelovať, plánovať, organizovať, riadiť, kontrolovať a diagnostikovať výchovno-vzdelávací proces a tiež kvalifikovane prezentovať výsledky vlastných empiricko-vedeckých pozorovaní, analýz, interpretácií či zovšeobecnení pred odbornou komunitou. Je schopný efektívne komunikovať a kooperovať s externým prostredím. Ako absolvent magisterského študijného programu učiteľstvo má hlboké teoretické vedomosti o procese socializácie a výchovy. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie. Okrem učiteľskej spôsobilosti dokáže participovať na tvorbe metodických materiálov pre výučbu. Absolvent je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať  a reflektovať  edukačné  činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií. Absolvent magisterského stupňa štúdia učiteľstva je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcich jeho špecializácii. Absolvent môže pôsobiť ako učiteľ príslušných predmetov na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ako metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín. 

 

 1. Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov: 

Povolania, kde sa môžu uplatniť absolventimagisterskéhoštudijného programuučiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombináciipodľaštatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08_2020):2330 učitelia v stredných školách, 2330003 učiteľ gymnázia, 2341002 učiteľ druhého stupňa základnej školy, 2353001 učiteľ jazykovej školy, 2353002 lektor jazyka 

 

 1. Relevantné externé zainteresovanéstrany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladuzískanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania: 

Nie je to prípad regulovaných povolaní. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

FILOZOFIA
HISTÓRIA
FILOZOFIA – HISTÓRIA (medziodborové štúdium)
UČITEĽSTVO ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY v kombinácii
UČITEĽSTVO FILOZOFIE v kombinácii
UČITEĽSTVO HISTÓRIE v kombinácii
ŽURNALISTIKA
• získanie vysokoškolského vzdelania prvého (bakalárskeho) stupňa alebo druhého (magisterského/inžinierskeho/doktorského) stupňa;
• záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
• v prípade učiteľského študijného programu splniť podmienky aj z druhej predmetovej kombinácie (v prípade predmetov z ponuky PF KU sú podmienky zverejnené na pf.ku.sk);
• v prípade učiteľského študijného programu získanie takého vzdelania, ktorým môže dokladovať vedomosti, zručnosti a kompetencie vymedzené bakalárskym stupňom vzdelania v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy (spravidla ide o absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, do ktorého patrí aj bakalárske štúdium učiteľstva predmetov v kombinácií).

Výsledné poradie uchádzačov sa vytvorí na základe výsledku štátnej skúšky.Doplňujúce informácie

Filozofická fakulta KU ponúka aj možnosť medzifakultných učiteľských kombinácií, t. j. uchádzač si môže vybrať jeden predmet z ponuky Filozofickej fakulty KU a jeden predmet z ponuky Pedagogickej fakulty KU (akreditované študijné programy PF nájdete na http://pf.ku.sk). Uchádzači o štúdium medzifakultných programov musia splniť podmienky prijatia z oboch učiteľských predmetových špecializácií.

Pre učiteľský študijný program hudobná výchova a výtvarná výchova je potrebné úspešné absolvovanie talentovej skúšky.

 

Fakulta si zároveň vyhradzuje právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade budú prihlášky na štúdium so všetkými prílohami, ako aj poplatok za prijímacie konanie vrátené uchádzačovi o štúdium.

 

Zdravotne znevýhodnení uchádzači môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

Viac na stránke http://ff.ku.sk časť prijímacie konanie

Záujemcom o štúdium učiteľstva v kombinácii s hudobnou výchovou alebo výtvarnou výchovou odporúčame prihlásiť sa do 11. augusta 2024, aby sa stihla zabezpečiť ich účasť na prijímacej talentovej prijímacej skúške 20. augusta 2024Podmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač môže podať:
BUĎ elektronickú prihlášku
- prostredníctvom e-prihlaska.ku.sk;
- takáto elektronická prihláška sa netlačí, nepodpisuje, neposiela na poštovú adresu fakulty.

ALEBO listinnú (nie elektronickú) prihlášku
- takáto listinná (nie elektronická) prihláška najčastejšie na formulári ŠEVT sa posiela na adresu:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta, Študijné oddelenie
Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok
Pozor! Ak uchádzač podáva prihlášku prostredníctvom portálu portalvs.sk, prihlášku je potrebné zaslať aj v listinnej podobe na adresu fakulty. V takomto prípade poplatok je poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konanie 30 €. Odporúčame preto využiť e-prihlaska.ku.sk, nie portalvs.sk.

K prihláške je potrebné priložiť:
a) potvrdenie o zaplatení poplatku;
b) v prípade uchádzačov o študijný program UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY v kombinácii, ktorí získali stredoškolské vzdelanie mimo SR a zároveň neabsolvovali vysokoškolské štúdium aspoň prvého (bakalárskeho) stupňa v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry aj certifikát dokladujúci úroveň ovládania slovenského jazyka na úrovni minimálne B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

Na študijné oddelenie je potrebné doručiť (ak je možné, tak najlepšie v čase podania prihlášky):
a) overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (bakalársky/magisterský/inžiniersky/doktorský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške), pričom uchádzači, ktorým doklady o absolvovaní štúdia vystavila Filozofická fakulta KU (predchádzajúce štúdium absolvovali na Filozofickej fakulte KU) ich predkladať nemusia;
b)v prípade uchádzačov, ktorí požadované vysokoškolské vzdelanie získali v zahraničí aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní za účelom štúdia v SR.

Informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo listinnou poštou.

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 28. augusta 2024.

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk. • Podanie prihlášky na štúdium

  18.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1080 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 21.06.2024 09:04

Upozorniť na neaktuálne údaje