Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

Ciele vzdelávania študijného programu 

 1. Nadobudnúť jazykové zručnosti (receptívne, produktívne, interaktívne) a komunikačné jazykové kompetencie (gramatické, pragmatické asocio-lingválne) v anglickom jazyku na úrovni B2 - C1 podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky ako základ ďalšieho vzdelávania budúceho učiteľa v magisterskom stupni. 

 1. Osvojiť si teoretické vedomosti a praktickézručnosti zo základných disciplín anglickej jazykovedy  (fonetika a fonológia, morfológia, syntax a lexikológia) ako základ ďalšieho jazykovedného vzdelávania  v magisterskom stupni. 

 1. V rámci štúdia histórie a literatúry anglofónnych krajín si osvojiť poznatky o ich kultúrnom a spoločenskom živote v minulosti i súčasnosti. Osvojiť si základné pojmoslovie z oblasti literárnej vedy a zručnosti potrebné pri analýze a interpretácii literárnych textov. Poznať literárne diela po anglicky píšucich autorov, vedieť ich hodnotiť, interpretovať v širšom historickom, spoločenskom a kultúrnom i interkultúrnom kontexte pri komunikácii o literatúre (v školskom prostredí) a v korelácii s inými druhmi umenia.  

 1. Ako prípravu pre vzdelávanie na druhom stupni vysokoškolského štúdia, v rámcipregraduálnehostupňa získať základné odborné poznatky o vyučovaní anglického jazyka a literatúry na základných a stredných školách, v prepojení jednak s reflexiou vlastnej skúsenosti s vyučovaním anglického jazyka a v úzkej nadväznosti na pedagogicko-psychologický, sociálno-vedný, pedagogicko-didaktický a odborovo-didaktický základ učiteľstva a v korelácii s úvodnou pedagogickou praxou. 

 1. Vedieť kriticky hodnotiť informácie, analyzovať a vyhodnocovať primárny a sekundárny text. Pri práci s odbornými textami nadobudnúť skúsenosti a zručnosti pre generovanie odborných textov na základe vedeckého výskumu, v súlade s procedurálnymi, štrukturálnymi a etickými pravidlami akademického písania. 

 

Výstupy vzdelávania študijného programu  

vedomosti 

V1študentdisponuje vedomosťami o štruktúre anglického jazyka, má základný prehľad o komunikácii, jazykovej recepcii a interakcii 

V2orientuje sa v jazykovedných disciplínach, pozná jazykové roviny systému anglického jazyka a komunikačné súvislosti 

V3má základný prehľad o dejinách literatúryanglicky hovoriacich krajín, z teórie literatúry a z interpretácie literárneho textu; orientuje sa v kultúrnej a spoločenskej oblasti anglofónnych krajín 

V4poznápropedeutikudidaktiky vyučovania anglického jazyka v kontexte širších znalostí učiteľského základu a v reláciis reflexiou školskej praxe; je oboznámený s modernými informačnými a komunikačnými technológiami využiteľnými pri výuke anglického jazyka a literatúry 

V5má teoretické vedomosti týkajúce sa práce s odbornou literatúrou pri tvorbe akademického textu; je oboznámený s rozličnými citačnými metódami 

 

zručnosti 

Z1študentdokážev anglickom jazyku komunikovať plynulo, gramaticky presne a pragmaticky vhodne, ovláda techniky učenia sa 

Z2má rozvinuté lingvistické zručnosti potrebné pre analýzu textu v anglickom jazyku, predovšetkým v rovine foneticko-fonologickej,morfo-syntaktickeja lexikálnej 

Z3disponuje interkultúrnymi zručnosťami, ako predpokladom pre kritickú informovanú a nepredpojatú reflexiu rôznych kultúr, ich histórie a produktov v kontexte rôznych literárnych epoch a smerov 

Z4je schopný orientovať sa vo vyučovacom procese a primerane ho analyzovať; dokáže reflektovať vybrané aspekty výučby anglického jazyka na báze širšieho učiteľského základu, vrátane absolvovanej úvodnej/náčuvovej pedagogickej praxe 

Z5dokáže vytvoriť originálny odborný text, pracovať s odbornou literatúrou, využiť vedecko-výskumné metódy a postupy, rešpektujúc procedurálne a etické pravidlá akademického písania 

 

kompetentnosti 

K1študentovláda anglický jazyk na úrovni C1 Európskeho referenčného rámca pre jazyky; dokáže profesionálne prezentovať a obhajovať vlastné stanoviská v anglickom jazyku 

K2dokáže čítať, hodnotiť, kriticky interpretovať literárne, neliterárne a odbornétextyv anglickom jazyku  

K3špecifikuje a usúvzťažňuje vedomosti z histórie anglofónnych krajín, z teórie literatúry a z interpretácie literárneho textu 

K4dokáže anglický jazyk využívať pri komunikácii vo vyučovacom prostredí; vyučovací proces dokáže zhodnotiť objektívne a v kontexte vedecky podložených vedomostí 

K5v kooperácii dokáže formulovať hypotézy a závery v oblasti jazykovo-komunikačného a literárno-komunikačného vzdelávania Uplatnenie absolventov

Profil absolventa 

Absolventbakalárskehoštudijného programuučiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombináciizíska úplné vysokoškolské vzdelanieprvéhostupňa v študijnom odboreučiteľstvo a pedagogické vedy.Absolvent študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii disponuje základným vedeckým poznaním v oblasti jazykovedy, literárnej vedy a kultúry anglofónnych krajín.  Absolvent ovláda anglický jazyk na úrovni C1Európskeho referenčného rámca pre jazyky. Mázákladnépoznatkyojazykových rovinách anglického jazyka, jazykovýchštýloch,kontrastívnejgramatike,socio-pragmatickýchkontextoch a komunikačných súvislostiach anglického jazyka. Špecifikuje a usúvzťažňuje poznatky z teórie literatúry a z dejín literatúry a z interpretácie literárneho textu.  Absolvent je oboznámenýs najdôležitejšími kultúrnymi a spoločenskými reáliami a dejinami anglofónnych krajín. Absolvent ovláda základnéteoretickésúvislosti didaktiky vyučovania anglického jazyka. Ako absolvent učiteľstva chápe socializačný a výchovný proces v širších sociálno-vedných súvislostiach. Pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia príslušných vekových kategórií, ako aj aktuálnu školskú legislatívu. Je spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania. Absolvent získal vedomosti a zručnosti z oblasti sociálno-vedného základu a pedagogicko-psychologického základu.Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia učiteľstva je schopný uplatniť sa ako asistent učiteľa na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Ďalej ako pomocný pedagóg voľného času, pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. 

 

 1. Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov: 

Povolania, kde sa môžu uplatniť absolventibakalárskeho študijného programuučiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombináciipodľaštatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08_2020):2359001 pedagogický asistent,5312001 pracovník s mládežou,2359010 lektor v práci s mládežou,2359011 metodik práce s mládežou,2359012 koordinátor práce s mládežou 

 

 1. Relevantné externé zainteresovanéstrany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladuzískanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania: 

Nie je to prípad regulovaných povolaní. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy:

ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA
ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA – FILOZOFIA (medziodborové štúdium)
ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA – HISTÓRIA (medziodborové štúdium)
UČITEĽSTVO ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY v kombinácii
• získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania;
• záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
• v prípade učiteľského študijného programu splniť podmienky aj z druhej predmetovej kombinácie (v prípade predmetov z ponuky PF KU sú podmienky zverejnené na pf.ku.sk).
• úspešne absolvovať prijímaciu skúšku vo forme ústneho pohovoru, ktorý môže prebehnúť aj on-line. Pohovor prebieha v anglickom jazyku a overuje úroveň uchádzačových poznatkov o kultúrno-spoločenských dejinách a reáliách anglofónnych krajín. Pohovor taktiež identifikuje osobnostné a motivačné predpoklady pre štúdium. Maximálny počet bodov je 10.
Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie prijímacej skúšky je 6 (z 10).

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa zohľadňujú výsledky prijímacej skúšky.

 Doplňujúce informácie

Filozofická fakulta KU ponúka aj možnosť medzifakultných učiteľských kombinácií, t. j. uchádzač si môže vybrať jeden predmet z ponuky Filozofickej fakulty KU a jeden predmet z ponuky Pedagogickej fakulty KU (akreditované študijné programy PF nájdete na http://pf.ku.sk). Uchádzači o štúdium medzifakultných programov musia splniť podmienky prijatia z oboch učiteľských predmetových špecializácií.

Pre učiteľské študijné programy hudobná výchova, výtvarná výchova a telesná výchova je potrebné úspešné absolvovanie talentovej skúšky.

Zdravotne znevýhodnení uchádzači môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

Viac na stránke http://ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač môže podať:
BUĎ elektronickú prihlášku
- prostredníctvom e-prihlaska.ku.sk;
- takáto elektronická prihláška sa netlačí, nepodpisuje, neposiela na poštovú adresu fakulty.

ALEBO listinnú (nie elektronickú) prihlášku
- takáto listinná (nie elektronická) prihláška najčastejšie na formulári ŠEVT sa posiela na adresu:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta, Študijné oddelenie
Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok
Pozor! Ak uchádzač podáva prihlášku prostredníctvom portálu portalvs.sk, prihlášku je potrebné zaslať aj v listinnej podobe na adresu fakulty. V takomto prípade poplatok je poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konanie 30 €. Odporúčame preto využiť e-prihlaska.ku.sk, nie portalvs.sk.

K prihláške je potrebné priložiť:
a) potvrdenie o zaplatení poplatku;
b) v prípade uchádzačov o študijný program UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY v kombinácii, ktorí získali stredoškolské vzdelanie mimo SR a zároveň neabsolvovali vysokoškolské štúdium aspoň prvého (bakalárskeho) stupňa v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry aj certifikát dokladujúci úroveň ovládania slovenského jazyka na úrovni minimálne B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca;
c) v prípade uchádzačov o študijný program ŽURNALISTIKA môže uchádzač priložiť aj dve ukážky autorskej tvorby (môžu to byť buď výsledky žurnalistickej práce (novinový článok, rozhlasový príspevok, televízny príspevok a pod.) publikované v školskom, miestnom alebo inom médiu (môže byť aj online médium), prípadne akékoľvek texty (napr. slohové práce, blogy) s výnimkou poézie.

Na študijné oddelenie je potrebné doručiť (ak je možné, tak najlepšie v čase podania prihlášky):
a) overenú kópiu maturitného vysvedčenia;
b) v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy za účelom štúdia v SR.
Informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo listinnou poštou.

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 28. augusta 2024.

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk.Forma prijímacej skúšky

ústny pohovorTesty • Podanie prihlášky na štúdium

  06.06.2024 - 07.08.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  19.08.2024 - 19.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1080 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 10.06.2024 10:13

Upozorniť na neaktuálne údaje