Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)

Ciele vzdelávania študijného programu 

 1. Nadobudnúť jazykové zručnosti (receptívne, produktívne, interaktívne) a komunikačné jazykové kompetencie (gramatické, pragmatické asocio-lingválne) v anglickom jazyku na úrovni B2 - C1 podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky ako základ ďalšieho vzdelávania budúceho učiteľa v magisterskom stupni. 

 1. Osvojiť si teoretické vedomosti a praktickézručnosti zo základných disciplín anglickej jazykovedy  (fonetika a fonológia, morfológia, syntax a lexikológia) ako základ ďalšieho jazykovedného vzdelávania  v magisterskom stupni. 

 1. V rámci štúdia histórie a literatúry anglofónnych krajín si osvojiť poznatky o ich kultúrnom a spoločenskom živote v minulosti i súčasnosti. Osvojiť si základné pojmoslovie z oblasti literárnej vedy a zručnosti potrebné pri analýze a interpretácii literárnych textov. Poznať literárne diela po anglicky píšucich autorov, vedieť ich hodnotiť, interpretovať v širšom historickom, spoločenskom a kultúrnom i interkultúrnom kontexte pri komunikácii o literatúre (v školskom prostredí) a v korelácii s inými druhmi umenia.  

 1. Ako prípravu pre vzdelávanie na druhom stupni vysokoškolského štúdia, v rámcipregraduálnehostupňa získať základné odborné poznatky o vyučovaní anglického jazyka a literatúry na základných a stredných školách, v prepojení jednak s reflexiou vlastnej skúsenosti s vyučovaním anglického jazyka a v úzkej nadväznosti na pedagogicko-psychologický, sociálno-vedný, pedagogicko-didaktický a odborovo-didaktický základ učiteľstva a v korelácii s úvodnou pedagogickou praxou. 

 1. Vedieť kriticky hodnotiť informácie, analyzovať a vyhodnocovať primárny a sekundárny text. Pri práci s odbornými textami nadobudnúť skúsenosti a zručnosti pre generovanie odborných textov na základe vedeckého výskumu, v súlade s procedurálnymi, štrukturálnymi a etickými pravidlami akademického písania. 

 

Výstupy vzdelávania študijného programu  

vedomosti 

V1študentdisponuje vedomosťami o štruktúre anglického jazyka, má základný prehľad o komunikácii, jazykovej recepcii a interakcii 

V2orientuje sa v jazykovedných disciplínach, pozná jazykové roviny systému anglického jazyka a komunikačné súvislosti 

V3má základný prehľad o dejinách literatúryanglicky hovoriacich krajín, z teórie literatúry a z interpretácie literárneho textu; orientuje sa v kultúrnej a spoločenskej oblasti anglofónnych krajín 

V4poznápropedeutikudidaktiky vyučovania anglického jazyka v kontexte širších znalostí učiteľského základu a v reláciis reflexiou školskej praxe; je oboznámený s modernými informačnými a komunikačnými technológiami využiteľnými pri výuke anglického jazyka a literatúry 

V5má teoretické vedomosti týkajúce sa práce s odbornou literatúrou pri tvorbe akademického textu; je oboznámený s rozličnými citačnými metódami 

 

zručnosti 

Z1študentdokážev anglickom jazyku komunikovať plynulo, gramaticky presne a pragmaticky vhodne, ovláda techniky učenia sa 

Z2má rozvinuté lingvistické zručnosti potrebné pre analýzu textu v anglickom jazyku, predovšetkým v rovine foneticko-fonologickej,morfo-syntaktickeja lexikálnej 

Z3disponuje interkultúrnymi zručnosťami, ako predpokladom pre kritickú informovanú a nepredpojatú reflexiu rôznych kultúr, ich histórie a produktov v kontexte rôznych literárnych epoch a smerov 

Z4je schopný orientovať sa vo vyučovacom procese a primerane ho analyzovať; dokáže reflektovať vybrané aspekty výučby anglického jazyka na báze širšieho učiteľského základu, vrátane absolvovanej úvodnej/náčuvovej pedagogickej praxe 

Z5dokáže vytvoriť originálny odborný text, pracovať s odbornou literatúrou, využiť vedecko-výskumné metódy a postupy, rešpektujúc procedurálne a etické pravidlá akademického písania 

 

kompetentnosti 

K1študentovláda anglický jazyk na úrovni C1 Európskeho referenčného rámca pre jazyky; dokáže profesionálne prezentovať a obhajovať vlastné stanoviská v anglickom jazyku 

K2dokáže čítať, hodnotiť, kriticky interpretovať literárne, neliterárne a odbornétextyv anglickom jazyku  

K3špecifikuje a usúvzťažňuje vedomosti z histórie anglofónnych krajín, z teórie literatúry a z interpretácie literárneho textu 

K4dokáže anglický jazyk využívať pri komunikácii vo vyučovacom prostredí; vyučovací proces dokáže zhodnotiť objektívne a v kontexte vedecky podložených vedomostí 

K5v kooperácii dokáže formulovať hypotézy a závery v oblasti jazykovo-komunikačného a literárno-komunikačného vzdelávania Uplatnenie absolventov

Profil absolventa 

Absolventbakalárskehoštudijného programuučiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombináciizíska úplné vysokoškolské vzdelanieprvéhostupňa v študijnom odboreučiteľstvo a pedagogické vedy.Absolvent študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii disponuje základným vedeckým poznaním v oblasti jazykovedy, literárnej vedy a kultúry anglofónnych krajín.  Absolvent ovláda anglický jazyk na úrovni C1Európskeho referenčného rámca pre jazyky. Mázákladnépoznatkyojazykových rovinách anglického jazyka, jazykovýchštýloch,kontrastívnejgramatike,socio-pragmatickýchkontextoch a komunikačných súvislostiach anglického jazyka. Špecifikuje a usúvzťažňuje poznatky z teórie literatúry a z dejín literatúry a z interpretácie literárneho textu.  Absolvent je oboznámenýs najdôležitejšími kultúrnymi a spoločenskými reáliami a dejinami anglofónnych krajín. Absolvent ovláda základnéteoretickésúvislosti didaktiky vyučovania anglického jazyka. Ako absolvent učiteľstva chápe socializačný a výchovný proces v širších sociálno-vedných súvislostiach. Pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia príslušných vekových kategórií, ako aj aktuálnu školskú legislatívu. Je spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania. Absolvent získal vedomosti a zručnosti z oblasti sociálno-vedného základu a pedagogicko-psychologického základu.Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia učiteľstva je schopný uplatniť sa ako asistent učiteľa na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Ďalej ako pomocný pedagóg voľného času, pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. 

 

 1. Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov: 

Povolania, kde sa môžu uplatniť absolventibakalárskeho študijného programuučiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombináciipodľaštatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08_2020):2359001 pedagogický asistent,5312001 pracovník s mládežou,2359010 lektor v práci s mládežou,2359011 metodik práce s mládežou,2359012 koordinátor práce s mládežou 

 

 1. Relevantné externé zainteresovanéstrany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladuzískanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania: 

Nie je to prípad regulovaných povolaní. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy: ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA, UČITEĽSTVO ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII

 • získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania
 • záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
 • v prípade uchádzačov o štúdium v študijnom programe UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII, ktorí získali stredoškolské vzdelanie mimo SR, je potrebné dokladovať úroveň ovládania slovenského jazyka (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca) - minimálne na úrovni B2.
 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva:

z absolvovania ústneho pohovoru (ktorý môže prebehnúť on-line formou). Ústny pohovor prebieha v anglickom jazyku a overuje úroveň uchádzačových poznatkov o kultúrno-spoločenských dejinách anglofónnych krajín. Pohovor taktiež identifikuje osobnostné a motivačné predpoklady pre štúdium. Maximálny počet bodov 10, minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie ústneho pohovoru 6.

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa zohľadňujú výsledky prijímacej skúšky.Doplňujúce informácie

Filozofická fakulta KU ponúka aj možnosť medzifakultných učiteľských kombinácií, t. j. uchádzač si môže vybrať jeden predmet z ponuky Filozofickej fakulty KU a jeden predmet z ponuky Pedagogickej fakulty KU (akreditované študijné programy PF nájdete na http://pf.ku.sk). Uchádzači o štúdium medzifakultných programov musia splniť podmienky prijatia z oboch učiteľských predmetových špecializácií.

Pre učiteľské študijné programy hudobná výchova, výtvarná výchova a telesná výchova je potrebné úspešné absolvovanie talentovej skúšky.

Zdravotne znevýhodnení uchádzači môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

Viac na stránke http://ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

K prihláške je potrebné pripojiť:

a)       overenú kópiu maturitného vysvedčenia

b)      potvrdenie o zaplatení poplatku, ktoré je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky, v prípade elektronickej prihlášky priložiť ako prílohu (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná),

 

v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí je taktiež potrebné najneskôr do dňa zápisu doložiť: 

 

c)       rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy za účelom pokračovania v štúdiu v SR,

d)      certifikát dokladujúci úroveň ovládania slovenského jazyka (minimálne B2) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (platí pre uchádzačov o študijné programy vyžadujúce predloženie daného dokumentu).

 

Podpísaná klasická prihláška sa posiela na adresu:

 

Katolícka univerzita v Ružomberku,

Filozofická fakulta, Študijné oddelenie,

Hrabovská cesta 1B,

034 01 Ružomberok

 

Uchádzači o štúdium môžu taktiež podať len elektronickú prihlášku bez nutnosti vytlačiť ju, podpísať ju a poslať ju na poštovú adresu fakulty.

Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo klasickou poštou.

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 30.augusta 2023.

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk.Forma prijímacej skúšky

ústny pohovorTesty • Podanie prihlášky na štúdium

  11.08.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  21.08.2023 - 25.08.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  11.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 29.06.2023 11:39

Upozorniť na neaktuálne údaje