Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie bakalárskeho študijného programu v rovnakej kombinácii predmetových špecializácii učiteľstva. Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov bakalárskeho štúdia (podľa váženého študijného priemeru).

 Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterských študijných programov učiteľstva akademických  získavajú plnú pedagogickú spôsobilosť pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie v príslušných predmetových zameraniach.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie / na základe prihlášky a dokladov o ukončení bc. vzdelania/ sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci júl 2021 s podporou modulárneho akademického informačného systému.

 Ak sa prihlási na niektorý z uvedených študijných programov malý počet uchádzačov, fakulta si vyhradzuje právo tento študijný program neotvoriťDoplňujúce informácie

Súčasťou prihlášky je  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, úradne overené kópie diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia a životopis.

Uchádzači, ktorí končia štúdium 1. stupňa v akademickom roku 2020/2021, doložia doklady o ukončení štúdia po obdržaní dokladov a dovtedy je treba poslať

(potvrdenie univerzity o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky) do 9.7.2021.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

úradne overené kópie diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia .

Uchádzači, ktorí končia štúdium 1. stupňa v akademickom roku 2020/2021, doložia doklady o ukončení štúdia po obdržaní dokladov a dovtedy je treba poslať

(potvrdenie univerzity o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky) do 9.7.2021.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

nada.bizova@truni.sk

t.č. 0905/395491Všeobecné informácie k prijímacej skúške

bez PSForma prijímacej skúšky

bez skúšok  • Deň otvorených dverí

    29.01.2020

  • Podanie prihlášky na štúdium

    11.01.2021 - 28.02.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 800 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: štátna pokladnica

Účet: 7000241199/8180

IBAN: SK 42 8180 0000 0070 0024 1199

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = je číslo  uchádzača vygenerované cez elektronickú prihlášku, v pravom hornom rohu prihlášky bez písmena R, /napr. 021900xxx/ resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou/ alebo dátum podania  prihlášky poštou/

 

Špecifický symbol: 20002

Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľubica Cepková – lubica.cepkova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 22.10.2020 10:59

Upozorniť na neaktuálne údaje