Tvorba a konštrukcia nábytku

Profil absolventa

Absolvent študijného programu „Tvorba a konštrukcia nábytku“ v odbore Drevárstvo má poznatky o dreve, výrobe materiálov na báze dreva, technológiách spracovania a opracovania dreva a ich strojno-technologických zariadeniach a o tvorbe a konštrukcii nábytku. Dokáže analyzovať problémy vo výrobe a vhodne aplikovať drevárske technológie. Vie spolupracovať a koordinovať spoluprácu s manažérmi, dizajnérmi, technológmi a špecialistami iných profesií. Ako konštruktér vie vytvárať technickú dokumentáciu výrobkov (vizualizácie a konštrukčné výkresy) aj za pomoci CAD systémov, samostatne tvoriť cenové kalkulácie a ďalšie podklady v rámci prípravy výroby. Ako technológ vie navrhovať technologické postupy pri výrobe nábytku a iných výrobkov na báze dreva, za pomoci aplikácií CAM systémov tvoriť podklady pre programovanie CNC strojov a riadiť produkciu nábytku na nižších stupňoch výroby.

Po ukončení bakalárskeho štúdia je absolvent pripravený pokračovať v druhom stupni štúdia alebo vedomosti a zručnosti uplatniť v podnikateľskom prostredí.

            Absolvent disponuje teoretickými vedomosťami z oblasti prírodovedných, spoločenských a ekonomických vied, potrebných pre zvládnutie odborných predmetov, z oblasti spracovania dreva a výroby materiálov a z oblasti príslušných strojno-technologických zariadení, má a rozumie poznatkom z oblasti tvorby a konštruovania nábytku a jeho výroby.

            Nadobudne praktické  schopnosti a zručnosti: ovláda štandardné metódy zisťovania vlastností a kvality  suroviny a vstupných produktov;  je schopný riešiť základné technologické a technické problémy v procesoch spracovania dreva a výroby nábytku; vie účinne a efektívne  prevádzkovať strojno-technologické zariadenia;  je pripravený podieľať sa na predvýrobnej príprave drevárskych produktov, najmä nábytkových konštrukcií.

Získanými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami dokáže indikovať technické, technologické a ekonomické  problémy vo výrobnom procese, dokáže efektívne pracovať ako člen pracovného tímu a na zodpovedajúcom stupni riadiť pracovný kolektív, dokáže udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore.Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu „Tvorba a konštrukcia nábytku“ v odbore Drevárstvo nájde uplatnenie v oblasti spracovania dreva najmä:

-          vo výrobných prevádzkach nábytku a drevárskych výrobkov ako technológ vo výrobe, technický pracovník v príprave a zabezpečovaní výroby a ako riadiaci pracovník na nižších a stredných stupňoch riadenia,

-          v konštrukčných kanceláriách a interiérových štúdiách  ako tvorca komplexnej technickej dokumentácie nábytku a drevárskych výrobkov, ako kontaktná osoba pri styku s odberateľmi pri tvorbe objednávok na výrobu a pri realizácii dodávok nábytkárskych a drevárskych výrobkov,

-          v skúšobniach nábytku a drevárskych výrobkov a v expertíznej činnosti,

-          v poradenskej činnosti, ale aj ako  špecialista v oblasti obchodu s drevárskymi výrobkami  a  polotovarmi.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Bez prijímacích skúšok, len na základe výberového prijímacieho konania (vyhodnotenie výsledkov štúdia zo strednej školy)Doplňujúce informácie

Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 26. 1. 2021 o 10,00 h v posluchárni B-3.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.10.2021 - 31.03.2022

  • Zaslanie vysvedčenia do

    15.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • Potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 200 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 200 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene         

Banka: Štátna pokladnica

Kód banky: 8180

Účet: 7000271101

IBAN: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

 

Variabilný symbol:   

   elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom univerzity  

   (totožné s evidenčným číslom prihlášky)             

 

Konštantný symbol: 0308

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 29.06.2022 10:42

Upozorniť na neaktuálne údaje