Tvárnenie materiálov

Profesionálne zvládnutie tvorby geometrických tvarov, rozmerov a vlastností materiálov pomocou finalizujúcich technológií valcovania, kovania, lisovania a ťahania s využitím počítačovej podpory pre simulácie a riadenie procesov.

Profesia s vysokým dopytom po absolventoch – technológoch na domácom a zahraničnom trhu práce v hutníckych a strojárskych výrobných a obchodných spoločnostiach (napr. automobilový, energetický a hutnícky priemysel).Uplatnenie absolventov

Absolvent nachádza uplatnenie v inžinierskych pozíciách hutníckeho, strojárskeho a automobilového priemyslu so zameraním na tvárnenie železných a neželezných kovov,

je vysokokvalifikovaný odborník profesionálne zvládajúci tvorbu geometrických tvarov, rozmerov a vlastností materiálov pomocou finalizujúcich technológií valcovania, kovania, lisovania a ťahania s využitím počítačovej podpory pre simulácie a riadenie procesov, môže pracovať vo výrobne – obchodných spoločnostiach, v automatizačných a projekčných organizáciách, vo vedecko-výskumných inštitúciách, ako aj v prevádzkach menších podnikateľských subjektoch, môže zastavať základné pozície: riadiace funkcie na všetkých úrovniach riadenia, technológovia výroby, pracovníci riadenia a kontroly kvality, výskumní a vývojoví pracovníci, pracovníci marketingu, obchodu a logistiky výroby.

Časť štúdia je možné absolvovať na zahraničných univerzitách.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium inžinierskych študijných programov (druhý stupeň vysokoškolského štúdia) je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa. Prijímanie na štúdium sa uskutočňuje formou výberového konania na základe výsledkov v bakalárskom štúdiu.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prijímajú na základe medzinárodných dohôd, alebo ako samoplatcovia. Cudzinci spravidla študujú v anglickom jazyku. Podmienky štúdia sú stanovené zmluvou o štúdiu. Úspešné absolvovanie jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov je podmienkou. Študenti z Českej republiky môžu používať jazyk český.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Fakulta si vyhradzuje právo rozhodnúť o tom, či obsah študijného programu prvého stupňa, ktorý uchádzač absolvoval, zodpovedá požiadavkám pre štúdium príslušného programu druhého stupňa a následne rozhodnúť o predpísaní diferenčných predmetov, resp. o neprijatí uchádzača

 • bez prijímacej skúšky/testov, len na základe výsledkov z predchádzajúceho Bc. štúdia. Prihliada sa k štúdijnému programu Bc. štúdia a výsledkom štúdia.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • prikladá vysvedčenie o štátnej skúške, diplom bakalára a výpis výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského štúdia, resp. dodatok k diplomu (overené kópie), ktoré možno doložiť dodatočne po štátnej skúške, pred termínom prijímacieho konania.
 • uvádza študijný program, doporučuje sa uviesť aj alternatívny študijný program
 • krátky životopis a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Poplatok sa zaplatí na účet: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Letná 9, 042 00 Košice, Banka: Štátna pokladnica, č.ú. 7000151476/8180. Ústrižok poštovej poukážky typu U sa nalepí na 3. stranu prihlášky.
  • Uchádzač o štúdium je s výsledkom prijímacieho konania oboznámený doporučenou listovou zásielkou najneskôr do 30 dní.
  • Prijatý uchádzač má možnosť požiadať o ubytovanie v Študentskom domove TU na Jedlíkovej 5 v Košiciach (ubytovanie sa prideľuje na základe kritérií stanovených Technickou univerzitou v 2 až 3 posteľových izbách so sociálnym zariadením).
  Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language: SK'>uvádza študijný program, doporučuje sa uviesť aj alternatívny študijný program
  • krátky životopis a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Poplatok sa zaplatí na účet: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Letná 9, 042 00 Košice, Banka: Štátna pokladnica, č.ú. 7000151476/8180. Ústrižok poštovej poukážky typu U sa nalepí na 3. stranu prihlášky.


Testy

nie su • Podanie prihlášky na štúdium

  30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • bakalársky diplom (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 30.03.2020 10:08

Upozorniť na neaktuálne údaje