Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

Vysokoškolsky graduovaný, teoreticky a prakticky pripravený špecializovaný odborník s možnosťou praktického uplatnenia v tréningovom procese výkonnostného a vrcholového športu. Je nositeľom druhého najvyššieho trénerského stupňa vo svojej športovej špecializácii.

Absolvent ovláda základy didaktiky telovýchovného procesu, pozná biologickú, psychologickú a sociálnu podstatu ľudského organizmu.  Má základné vedomosti z fyziológie telesných cvičení, adaptačných procesov na tréningové zaťaženie. Pozná biomechanickú štruktúru pohybovej činnosti, antropometrické, historické, metodologické, biochemické základy športového pohybu. Ovláda základné pohybové zručnosti najčastejšie používaných lokomócií a cvičení v tréningu športovcov (pohybové prostriedky atletiky, gymnastických športov, plávania, pohybových hier, športových hier, lyžovania, turistiky a iných športov).

Je oboznámený s problematikou telesne postihnutých športovcov. Pozná základné prostriedky, metódy a formy rozvoja všeobecných a špeciálnych schopností športovcov založených na poznaní štruktúry športového výkonu. Má vedomosti o športovom systéme, o teoretických a didaktických základoch športovej špecializácie, o štruktúre športového výkonu, teórii pohybovej činnosti, osvojovaní si a o zdokonaľovaní techniky pohybu vo vlastnej športovej špecializácii.

Absolvent získava druhú najvyššiu trénersku kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EU a je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerske zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu vo vrcholovom a vo výkonnostnom športe mládeže a dospelých. Je schopný viesť a kontrolovať skupinu trénerov ako starší tréner, riadiť a modelovať tréningový proces na základe najnovších metód športového tréningu. Ovláda základy športovej kinantropológie, edukológie a humanistiky. Pozná princípy tvorby tréningových plánov, diagnostikovania talentovanosti, výkonnosti a zmien trénovanosti. Dokáže aplikovať systém tréningového zaťaženia na základe objektivizovaných vstupných a priebežných informácií. Ovláda metódy zaťažovania, štruktúru podnetov, metódy adaptácie, regenerácie a dlhodobého plánovania, pozná periodizáciu a zložky športového tréningu. Dokáže účinne viesť športovcov v priebehu súťaže a ovplyvniť ich aktuálny prejav. Ovláda teóriu a prax športovej masáže, regenerácie, kineziológie a ďalších aplikovaných odborov vied o športe.

Vo vlastnej športovej špecializácii pozná najnovšie tréningové metódy vedúce k inovácii
a  k optimalizácii zaťaženia. Je pripravený najmä na praktické a metodické rozlišovanie prípravy mládeže a žien. Orientuje sa v problematike výživy, dopingu a dovolených podporných prostriedkov. Orientuje sa v základných právnych a občianskych problémoch svojho športu. Môže pôsobiť ako lektor na nižších stupňoch kvalifikačného a špecializovaného vzdelávania. Ovláda princípy sebahodnotenia, rozvoja motivačných štruktúr, profesionálnej zodpovednosti a celoživotného vzdelávania.

Vo vzťahu k praktickému uplatneniu absolventa bakalárskeho stupňa študijného programu je možnosť jeho uplatnenia v školskej praxi ako asistenta učiteľa telesnej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy a integrovanej telesnej výchovy na základných, stredných školách a vysokých školách, inštruktora voľnočasových aktivít s telovýchovným a športovým zameraním v školskom mimovyučovacom čase alebo v mimoškolských zariadeniach, cvičiteľa, trénera resp. asistenta trénera rekreačného a výkonnostného športu,  pracovníka samosprávy v oblasti telesnej výchovy a športu. Ako asistent učiteľa sa podieľa na utváraní podmienok nevyhnutných na odstraňovaní bariér pre dieťa pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu v telesnej výchove z hľadiska špeciálnych potrieb daného dieťaťa príp. detí (deti so zdravotným oslabením, deti po dlhotrvajúcej chorobe).

Absolvent bakalárskeho stupňa ovláda základ obsahu predmetov svojho študijného zamerania, čo mu spolu s odborovo-didaktickým vzdelaním vytvára odbornú a pedagogickú spôsobilosť plánovať, riadiť, diagnostikovať a vyhodnocovať edukačný proces telesnej a zdravotnej telesnej výchovy na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania a tiež na vysokých školách.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
 • lekárske potvrdenie od telovýchovného lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať na FTVŠ UK (nie staršie ako 3 mesiace),
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
 • absolvovanie všetkých disciplín pohybovej časti prijímacej skúšky. Každý uchádzač musí v pohybovej časti prijímacej skúšky absolvovať všetky uvedené disciplíny: beh na 50 m, Cooperov test, plávanie, gymnastiku a športovú hru!

Absolvovanie disciplíny znamená:

 • Beh na 50 m prebehnúť celú vzdialenosť 50 m medzi dvojicami fotobuniek,
 • Cooperov test – absolvovať test celých 12 min.,
 • Plávanie - súvislo preplávať 100 m ľubovoľným spôsobom,
 • Gymnastika – absolvovať predpísanú gymnastickú zostavu (stojka –  kotúľ, skok s obratom o 180° kotúľ vzad do stojky, premet bokom),
 • Športová hra absolvovať výkonový štandard zvolenej športovej hry.

Uchádzač musí:

 • v pohybovej časti splniť všetkých 5 štandardov,
 • v teoretickom písomnom teste získať minimálne 8 bodov z maximálneho počtu 25 bodov,
 • splniť minimálne podmienky pre zaradenie na športovú špecializáciu (na základe dokladu o úrovni športovej výkonnosti).

Za úroveň športovej výkonnosti v rokoch 2011 až 2015 možno uchádzačovi prideliť navyše 0 – 25 bodov. O počte pridelených bodov rozhoduje komisia FTVŠ UK.Doplňujúce informácie

V rámci študijných programov trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy FTVŠ UK ponúka nasledovné športové špecializácie:

 • akrobatický rock and roll
 • atletika
 • basketbal
 • bežecké lyžovanie
 • biatlon
 • cyklistika
 • džudo
 • futbal
 • hádzaná
 • kanoistika
 • karate
 • kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe
 • kulturistika, fitnes a silový trojboj
 • ľadový hokej
 • moderná gymnastika
 • skoky na trampolíne
 • snowboarding
 • synchronizované plávanie
 • športová gymnastika
 • športová streľba
 • športové plávanie
 • športové potápanie
 • športový aerobik
 • tance (ľudové tance a iné)
 • tanečné disciplíny IDO
 • tanečný šport
 • tenis
 • triatlon
 • veslovanie
 • vodné pólo
 • volejbal
 • vzpieranie
 • zápasenie
 • zjazdové lyžovanie

O zaradení uchádzača na športovú špecializáciu rozhoduje komisia FTVŠ UK.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

V termíne 27. - 30. apríla 2015 bude prijímacia skúška, ktorá pozostáva z:

 • pohybovej časti,
 • teoretického písomného testu.

Náhradný termín prijímacích skúšok na FTVŠ UK nebude!!!

Pohybová časť prijímacej skúšky pozostáva z nasledovných disciplín, resp. testov:

 • Beh na 50 m z polovysokého štartu,
 • Cooperov test (12-minútový beh),
 • Plávanie na 100 m ľubovoľným spôsobom,
 • Gymnastika,
 • Športová hra - uchádzač si podľa vlastného uváženia vyberie a na prijímacej skúške bude hodnotený z jednej z nasledovných športových hier: basketbal, futbal, hádzaná, volejbal. • Podanie prihlášky na štúdium

  29.02.2016

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie
 • životopis
 • potvrdenie od lekára
 • vyplnený dotazník úrovne športovej výkonnosti


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

IBAN:                   SK 96 8180 000000 7000 150211

Variabilný symbol:       120152016

Do „Správy pre prijímateľa“ treba uviesť priezvisko uchádzača.

Poplatok za prijímacie konanie:

o 50,- € za prvý študijný program uvedený v prihláške,
o 20,- € za každý ďalší študijný program uvedený v prihláške.

Keď uchádzač uvedie v prihláške dva študijné programy, uhradí 70,- €, v prípade keď uvedie v prihláške tri študijné programy, uhradí 90,- €.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Iveta Cihová, PhD. – cihova@fsport.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 11.01.2012 04:25

Upozorniť na neaktuálne údaje