Textilná technológia a návrhárstvo

Uplatnenie absolventov

Absolventi prvého stupňa študijného odboru 36. strojárstvo študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo majú základné vedomosti z oblasti výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu a degradácie vlastností hlavných druhov textilných materiálov. Získajú základné vedomosti o ich chemickom zložení, štruktúre a technológiách ich výroby a použitia. Získajú schopnosti a zručnosti v zisťovaní mechanických vlastností textilných materiálov, vedia pracovať so príslušnými skúšobnými zariadeniami na hodnotenie vlastností textílií, hodnotiť ich štruktúru a navrhovať materiály na výrobu výrobkov v závislosti na ich dizajne a vlastnostiach, poznajú metódy stanovenia experimentálnych výsledkov na hodnotenie textílií, ovládajú teóriu priemyselného dizajnu výrobkov, primerane ovládajú základnú inžiniersku teóriu potrebnú na navrhovanie textilných dezénov. Absolventi sú pripravení najmä na pôsobenie v priemyselnom podniku v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu a predaja materiálov a navrhovania dizajnu výrobkov pre priemysel. Dokážu samostatne realizovať experimenty, spracovávať ich a v rutinných prípadoch tieto aj vyhodnocovať.
Sú schopní pracovať ako členovia vývojových tímov, samostatne riešiť technické a dizajnérske problémy vo výrobe, vedia udržiavať kontakt s neustálym technickým vývojom v oblasti technických materiálov a pracovať s platnou legislatívou a normami, zameranými na textil. Sú pripravení pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste. Absolventi študijného programu textilná technológia a návrhárstvo získajú schopnosť realizovať návrhy dizajnu výrobkov, hodnotiť fyziológiu odievania a odevný komfort z pohľadu štruktúry textílií a vlastností textilných vlákien, využívať predpísané metodiky a postupy pri analýze technických textílií a spracovávať podklady pre komplexný projekt dizajnu výrobkov.

Absolventi sú plne pripravení na pôsobenie v priemyselných podnikoch v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, technickej príprave a riadenia výroby, ako aj v oblasti skúšobníctva a kontroly ich kvality, alebo ako návrhári v projektových a konštrukčných kanceláriách. Dokáže samostatne realizovať experimenty, spracovávať ich a v rutinných prípadoch tieto aj vyhodnocovať, preto sa môže zamestnať aj ako odborný pracovník pre výskum v textilných a materiálových laboratóriách. Taktiež dokáže samostatne realizovať návrhy a preto sa môže zamestnať aj ako dizajnér v praxi. Jeho znalosti z manažérskych a ekonomických predmetov ho predurčujú aj na vedenie menších špecializovaných operatívnych technických tímov, kde sa vyžaduje samostatné a operatívne rozhodovanie. Znalosti môžu študenti uplatniť aj vo funkciách, týkajúcich sa technickej správy a obchodu firiem s technickými produktmi.
Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu na FPT v Púchove a iných vysokých školách v študijných programoch príbuzných študijných odborov.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzači o bakalárske štúdium budú prijatí na základe:
• získania úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou;
• na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného stredoškolského vzdelania, zaslania minimálne piatich  vybraných domácich prác elektronickou formou na študijne oddelenie fakulty.Doplňujúce informácie

Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu na Fakulte priemyselných technológií v Púchove a iných vysokých školách v študijných programoch príbuzných študijných odborov.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači o bakalárske štúdium budú prijatí na základe:
• získania úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou;
• na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného stredoškolského vzdelania, zaslania minimálne piatich  vybraných domácich prác elektronickou formou na študijne oddelenie fakulty.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Bakošová, PhD.
prodekanka pre študijné záležitosti
tel: 042/28 51 869
e-mail: dana.bakosova@tnuni.skForma prijímacej skúšky

Bez prijímacích skúšok.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.07.2021 - 15.08.2021

  • Zaslanie vysvedčenia do

    15.08.2021

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    16.08.2021 - 18.09.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 17 €
elektronická prihláška: 17 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.
Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.

Povinné náležitosti prihlášky:
• úradom overená fotokópia koncoročného vysvedčenia posledného ročníka strednej školy,
• úradom overená fotokópia maturitného vysvedčenia,
• administratívny poplatok za prijímacie konanie v sume 17,00 € (uhradiť bankovým prevodom).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zdena Frederika Pecler – zdena.pecler@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 01.07.2021 10:11

Upozorniť na neaktuálne údaje