Politológia

Absolvent študijného programu „Politológia“ v treťom stupni štúdia
• získa všetky potrebné zručnosti, vedomosti a schopnosti, aby sa uplatnil v odbore, ktorý vyštudoval.
• bude mať dostatočný teoretický prehľad o študovanej problematike a bude schopný samostatnej vedeckej práce.
• získa poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania v príslušnom vednom odbore.
Študijný plán zároveň rozvíja komunikačné, prezentačné a jazykové zručnosti absolventa.
Sylaby predmetov sú koncipované tak, aby bolo pod podporený rozvoj kritického myslenia uchádzačov, ktorého základom je relevantná vedomostná báza študenta.
Teoretické vedomosti
Absolvent študijného programu:
• prehĺbi si teoretické poznatky z teórie politiky, teórie medzinárodných vzťahov a prehĺbi si vedomosti o kľúčových politických koncepciách
• prehĺbi si vedomosti z metodológie politických vied
• bude schopný samostatnej vedeckej práce
Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent bude schopný:
• analyzovať prebiehajúce procesy v medzinárodnej, európskej a svetovej politike
• pomenovať trendy v súčasnej politológii a teórii politiky a zaujať k ním kritické stanovisko
• charakterizovať a analyzovať spoločenské výzvy a problémy, pred ktorými spoločnosť 21. storočia stojí, navrhnúť a implementovať riešenia
• zaujať odborné stanovisko ku kľúčovým témam medzinárodných vzťahov
• predikovať a modelovať budúce scenáre spoločenského vývojaUplatnenie absolventov

Absolvent uplatní svoje odborné vedomosti ako špecialista na politické a celkovo spoločenské procesy v:
• štátnej správe a samospráve,
• mediálnej sfére,
• agentúrach špecializujúcich sa na výskum verejnej mienky a prieskum trhu,
• treťom sektore,
• medzinárodných organizáciách,
• v akademickej a vedeckej sfére.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základným predpokladom je ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore politické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore. Uchádzač o štúdium musí preukázať schopnosti pre samostatnú vedeckú prácu a musí mať aktívnu znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. V rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium sa uskutoční prijímacia skúška. Obsahom prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie znalostí uchádzača z problematiky, ktorá je obsahom témy vybranej uchádzačom z návrhov tém doktorandských dizertačných prác (príloha č. 1).
Na tento účel predloží uchádzač spolu s prihláškou na doktorandské štúdium projekt (tézy témy) dizertačnej práce v slovenskom a svetovom jazyku, na ktorú sa hlási (projekt v slovenskom jazyku môže byť nahradený projektom v českom alebo druhom svetovom jazyku).
Projekt (tézy témy dizertačnej práce) v rozsahu 10 normostrán (v každom z jazykov) by mal obsahovať:
• zdôvodnenie a motiváciu, prečo sa uchádzač rozhodol spracúvať vybratú tému doktorandskej dizertačnej práce,
• vymedzenie základných smerov a cieľov, ktorými by sa uchádzač chcel uberať pri spracúvaní doktorandskej dizertačnej práce, s akými metódami bude uvažovať pri spracúvaní vybratej témy doktorandskej dizertačnej práce,
• stručnú charakteristiku danej problematiky spracovanú na základe odbornej literatúry,
predpokladaný prínos v spracúvaní vybratej témy doktorandskej dizertačnej práce pre prax i ďalší vývoj teórie.Doplňujúce informácie

• Prihláška na PhD. štúdium: Prihlášku je možné podať elektronicky, alebo na predpísanom tlačive pre III. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3). (Viac informácií v doplňujúcich informáciách pre uchádzača.)
• Súčasťou prihlášky musí byť životopis,
• Absolventi CUP Katedra Politológie TnUAD predložia kópiu (nemusí byť overená) diplomu, dodatku diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške. Na dodatku diplomu uvedú aritmetický priemer vypočítaný za všetky absolvované predmety a takisto na vysvedčení o štátnej skúške uvedú aritmetický priemer absolvovaných predmetov a obhajoby záverečnej práce. Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie CUP Katedry Politológie TnUAD;
Absolventi z iných vysokých škôl predložia overenú kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku diplomu alebo výpisu absolvovaných skúšok. Na dodatku diplomu (výpise známok) uvedú aritmetický priemer vypočítaný za všetky absolvované predmety a takisto na vysvedčení o štátnej skúške uvedú aritmetický priemer absolvovaných predmetov a obhajoby záverečnej práce. Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie CUP Katedry Politológie TnUAD.
• Podmienky prijatia ako aj elektronická prihláška sú zverejnené na webovej stránke univerzity https://tnuni.sk/uchadzaci/chcem-tu-studovat/spolocensko-politicke-studia/ponuka-studijnych-programov/

• Poplatky za štúdium:
Poplatky za štúdium sú podľa smernice Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD platnej v aktuálnom akademickom roku.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Katarína Hrnčárová
koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
032/7400 911
katarina.hrncarova@tnuni.sk
www.politologia.tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška. Prijímacia komisia na neverejnom zasadnutí zhodnotí výsledok prijímacej skúšky. Ak sa na prijímacej skúške zúčastnia viacerí uchádzači, prijímacia komisia určí poradie ich úspešnosti. Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní od konania prijímacej skúšky.  • Podanie prihlášky na štúdium

    21.01.2021 - 10.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
  • Dodatok k diplomu II.stupeň (papierová forma)
  • Diplom z II. stupňa štúdia (papierová forma)
  • Projekt v AJ (papierová forma)
  • Projekt v SJ (papierová forma)
  • Vysvedčenie o štátnej skúške z 2.stupňa (papierová forma)
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 19 €
elektronická prihláška: 19 €

Fakturačné údaje

Údaje o platbe za prihlášku:
Poplatok za prijímacie konanie: 19,- euro
Banka: Štátna pokladnica
Účet: SK1381800000007000065375
Variabilný symbol: 19002
Špecifický symbol: Rodné číslo uchádzača bez lomítka
Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko uchádzača
Adresa fakulty: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, Študentská 2, 911 50 Trenčín

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Katarína Hrnčárová – katarina.hrncarova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 02.02.2021 13:12

Upozorniť na neaktuálne údaje