Politológia

Uplatnenie absolventov

Vedomosti

Absolvent:

 • rozširuje svoje vedomosti z dejín politického myslenia o súčasné politické myslenie v oblasti politických ideológií, demokracie a medzinárodných vzťahov a rozumie širšiemu sociálnemu kontextu, v ktorom sa formuje;
 • vie vysvetliť špecifické politologické teórie a koncepty aj s využitím poznatkov z iných vedeckých disciplín, ako napr. sociológia, história alebo ekonómia, a rozoznáva interdisciplinárny presah skúmaných javov;
 • vie rozlíšiť, interpretovať a porovnať teoretické koncepcie demokracie zohľadňujúc komplexnosť spoločenskej reality a úroveň poznania v politickej vede;
 • vie identifikovať, vysvetliť a kategorizovať rôzne metodologické prístupy a výskumné metódy v politickej vede a demonštrovať ich použitie na konkrétnom príklade, resp. riešenej úlohe.

Zručnosti

Absolvent je schopný:

 • na základe nadobudnutých vedomostí vytvoriť vlastné teoretické koncepcie a modely skúmaných javov, zohľadňujúc širší sociálny kontext a aktuálne poznanie v odbore;
 • aplikovať poznatky z metodológie výskumu v spoločenských vedách k vytvoreniu originálneho výskumného dizajnu s vhodnými metodologickými a teoretickými prístupmi, metódami a vlastnými hypotézami;
 • zhrnúť, vyhodnotiť, obhájiť a konštruktívne diskutovať svoje poznatky a názory za pomoci relevantných argumentov a kultivovane ich prezentovať, písomnou alebo ústnou formou, pred odborným či laickým publikom;
 • vysoko samostatne, vedecky a odborne riešiť zadané úlohy/problémy teoretického aj praktického charakteru v oblasti politickej vedy a dospieť k originálnym záverom;
 • kriticky posúdiť aktuálne spoločenské a politické trendy alebo problémy a formulovať hypotézy o ich vývoji, resp. načrtnúť možné alternatívy vývoja;
 • viesť výskum, komunikovať a prezentovať politologické témy v anglickom jazyku v ústnej aj písomnej podobe.

Kompetencie (samostatnosť a zodpovednosť)

Absolvent má kompetentnosť:

 • riešiť vybrané problémy/úlohy súvisiace s odborom 26. politické vedy originálne, v širších súvislostiach a s prihliadnutím na zdieľané poznatky príbuzných vedných disciplín;
 • samostatne a zodpovedne sa rozhodovať aj v komplexných a nejasných situáciách,
 • a to s dôrazom na dodržiavanie etických zásad a spoločenskej zodpovednosti, princípov demokracie (tolerancia, garancia ľudských práv) a s rešpektom k platným právnym predpisom, ktoré problematiku upravujú;
 • formulovať vlastné názory a odborné stanoviská, založené na teoretických poznatkoch, faktoch, logických myšlienkových postupoch a vlastných zisteniach z realizovaných výskumov;
 • pripraviť odborné texty a stanoviská s využitím v štátnej správe a samospráve, v mimovládnych organizáciách a politických stranách, v medzinárodných organizáciách či v mediálnej sfére;
 • využívať osvojené metódy učenia sa pri ďalšom formálnom či neformálnom vzdelávaní;
 • pracovať tímovo na riešení konkrétnych úloh, zabezpečiť vytvorenie a fungovanie skupiny, koordinovať činnosť tímu a rozdelenie úloh jednotlivým členom, a to aj v medzinárodnom tíme s angličtinou ako pracovným jazykom.

Uplatnenie v praxi:

Absolventi študijného programu politológia majú potenciál uplatniť sa v orgánoch štátnej správy či územnej samosprávy alebo v ústredí, resp. regionálnych štruktúrach záujmových  a politických organizácií (napr. politické strany, profesijné združenia, mimovládne organizácie). Katedra politológie každoročne eviduje dopyt zo strany potenciálnych zamestnávateľov (napríklad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada Slovenskej republiky, Amnesty International) ohľadne stáži študentov politológie v ich organizáciách.

 

Indikované povolania (podľa Národnej sústavy povolaní a Európskej klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní):

 • Politológ
 • Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 • Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 • Špecialista/špecialistka v oblasti politických záležitostí
 • Vedúci predstaviteľ/vedúca predstaviteľka záujmovej skupiny
 • Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium v študijnom programe politológia je ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárske).

Spôsob overovania schopností (platí aj pre zahraničných uchádzačov):

 • Bez prijímacej skúšky;
 • Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia (priemer hodnotení predmetov bakalárskeho štúdia);
 • Uchádzač musí v prípade výsledku bakalárskeho štúdia dosiahnuť priemer do 2,5 (vrátane);
 • Rektor rozhodne o konečnom počte prijatých uchádzačov na základe kapacity daného študijného programu.

Povinné prílohy:

 • Notárom alebo matrikou overená kópia Bc. diplomu.

Tohtoroční absolventi doručia notárom overenú kópiu diplomu ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.

 • Doklad o uznaní Bc. vzdelania absolvovaného na zahraničnej vysokej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium (absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).

Absolventi CUP Katedra politológie TnUAD nemusia predkladať doklady o absolvovaní štúdia.

 Doplňujúce informácie

Na študijný program politológia sa môže uchádzač prihlásiť pomocou elektronickej prihlášky. V prípade písomnej prihlášky uchádzač využíva predpísané tlačivo pre II. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3). V prihláške  uchádzač vyplňuje osobné údaje, formu štúdia, študijný program, absolvované bakalárske štúdium, pričom tlačivo je potrebné aj podpísať. Pre urýchlenie komunikácie v prípade nekompletnosti prihlášky prosíme uchádzačov o správne uvedenú a platnú e-mailovú adresu na prihláške. Uchádzač v prihláške nemusí uvádzať predmety a známky za bakalárske štúdium na strane č. 2. V rámci prihlášky taktiež nevyžadujeme potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.

Podmienky prijatia ako aj elektronická prihláška sú zverejnené na webovej stránke univerzity alebo katedry (sekcia Uchádzači).

Poplatky za štúdium:

Poplatky za štúdium sú podľa smernice Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD platnej v aktuálnom akademickom roku.

 

Všeobecné podmienky a informácie:

 • Uchádzač si môže na študijný program politológia poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denná alebo externá).
 • Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní
  od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je v prípade záujmu o štúdium povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
 • Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení § 59 ods.3 má Katedra politológie právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienka pre zahraničných uchádzačov (okrem uchádzačov z Českej republiky):

 • dosiahnuť v teste NPS zo všeobecných študijných predpokladov percentil aspoň 15, alebo predložiť certifikát o znalosti slovenského jazyka na úrovni B1. Spôsob overovania znalosti slovenského jazyka si vyberá uchádzač.
 • predložiť rozhodnutie o uznaní bakalárskeho diplomu, resp. bakalárskeho stupňa vzdelania (vydá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR).

Informácie o Národných porovnávacích skúškach (NPS) sú dostupné na www.scio.sk/nps/ .

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Katarína Hrnčárová
koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
032/7400 911
katarina.hrncarova@tnuni.sk
www.politologia.tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, formou výberového konania. • Podanie prihlášky na štúdium

  25.01.2023 - 30.06.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  15.09.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • Diplom z bakalárskeho štúdia (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 19 €
elektronická prihláška: 19 €

Fakturačné údaje

Údaje o platbe za prihlášku (platobný príkaz vygeneruje AIS):
Poplatok za prijímacie konanie: 19,- euro
Banka: Štátna pokladnica
Účet: SK1381800000007000065375
Variabilný symbol: 19002
Špecifický symbol: ID uchádzača z AISu
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača
Adresa fakulty: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, Študentská 2, 911 50 Trenčín

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Katarína Hrnčárová – katarina.hrncarova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 25.08.2023 13:05

Upozorniť na neaktuálne údaje