Politológia

Uplatnenie absolventov

Výstupy vzdelávania v zmysle Európskeho, resp. Slovenského kvalifikačného rámca:                                              

VEDOMOSTI

 Absolvent:

 • má aktuálne a rozsiahle odborné a metodologické vedomosti v študijnom odbore, využiteľné v špecifickej oblasti výskumu absolventa;
 • rozumie aktuálnym trendom, zmenám a problémom študijného odboru a vie ich teoreticky a kriticky preskúmať, systematicky rozanalyzovať a obohatiť poznanie o nové perspektívy;
 • vie identifikovať, vysvetliť a kategorizovať rôzne metodologické prístupy a výskumné metódy v politickej vede a demonštrovať ich použitie vo vlastnom výskume.

 

ZRUČNOSTI

 Absolvent je schopný:

 • formulovať hypotézy a stratégie na ďalší výskum a rozvoj študijného odboru;
 • zhodnotiť a zvoliť vhodné vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu a konceptualizovať vybraný vedecký problém v študijnom odbore 26. politické vedy;
 • reflektovať a posúdiť interdisciplinárny charakter vedeckého problému, rôzne prístupy k jeho riešeniu a možné dôsledky týchto riešení;
 • zhrnúť, vyhodnotiť, obhájiť a konštruktívne diskutovať svoje poznatky a vedecké výstupy vo svojej oblasti expertízy a kultivovane ich prezentovať, písomnou alebo ústnou formou, pred odborným či laickým publikom;
 • charakterizovať a analyzovať spoločenské výzvy a problémy, pred ktorými spoločnosť 21. storočia stojí, navrhnúť a implementovať riešenia;
 • kriticky posúdiť aktuálne trendy v študijnom odbore 26. politické vedy a načrtnúť možné alternatívy jeho vývoja;
 • viesť výskum, komunikovať a prezentovať zložité a komplexné politologické otázky či problémy v anglickom jazyku v ústnej aj písomnej podobe.

 

KOMPETENCIE (SAMOSTATNOSŤ  A ZODPOVEDNOSŤ)

 Absolvent má kompetentnosť:

 • riešiť vybrané problémy/úlohy súvisiace s odborom 26. politické vedy originálne, v širších súvislostiach, s využitím inovatívnych postupov a s prihliadnutím na zdieľané poznatky príbuzných vedných disciplín;
 • vysoko samostatne a zodpovedne sa rozhodovať aj v komplexných a nejasných situáciách, a to s dôrazom na dodržiavanie etických zásad, vedeckej integrity a spoločenskej zodpovednosti, princípov demokracie (tolerancia, garancia ľudských práv) a s rešpektom k platným právnym predpisom, ktoré problematiku upravujú;
 • podieľať sa na spoločenskom pokroku originálnymi výstupmi vlastného bádania a riešeniami nastolených problémov/úloh;
 • pripraviť odborné texty a stanoviská s využitím v  štátnej správe a samospráve, v  mimovládnych organizáciách a politických stranách, v medzinárodných  organizáciách či v mediálnej sfére;
 • pracovať tímovo na riešení konkrétnych úloh, zabezpečiť vytvorenie a fungovanie skupiny, koordinovať činnosť tímu a rozdelenie úloh jednotlivým členom, a to aj v medzinárodnom tíme s angličtinou ako pracovným jazykom.

 

Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený:

 • Politológ (podľa Národnej sústavy povolaní)
 • Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti parlamentnej a vládnej agendy (podľa Národnej sústavy povolaní)
 • Špecialista/špecialistka v oblasti politických záležitostí (podľa Európskej klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní)
 • Vedúci predstaviteľ/vedúca predstaviteľka záujmovej skupiny (podľa Európskej klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní)
 • Odborný asistent vysokej školy (podľa Národnej sústavy povolaní)
 • Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov (podľa Európskej klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní)

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

 Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 19 €
elektronická prihláška: 19 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Katarína Hrnčárová – katarina.hrncarova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 10.10.2022 11:35

Upozorniť na neaktuálne údaje