Politológia

Uplatnenie absolventov

Vedomosti
Absolvent:
- má aktuálne a rozsiahle odborné a metodologické vedomosti v študijnom odbore, využiteľné v špecifickej oblasti výskumu absolventa;
- rozumie aktuálnym trendom, zmenám a problémom študijného odboru a vie ich teoreticky a kriticky preskúmať, systematicky rozanalyzovať a obohatiť poznanie o nové perspektívy;
- vie identifikovať, vysvetliť a kategorizovať rôzne metodologické prístupy a výskumné metódy v politickej vede a demonštrovať ich použitie vo vlastnom výskume.

Zručnosti
Absolvent je schopný:
- formulovať hypotézy a stratégie na ďalší výskum a rozvoj študijného odboru;
- zhodnotiť a zvoliť vhodné vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu a konceptualizovať vybraný vedecký problém v študijnom odbore 26. politické vedy;
- reflektovať a posúdiť interdisciplinárny charakter vedeckého problému, rôzne prístupy k jeho riešeniu a možné dôsledky týchto riešení;
- zhrnúť, vyhodnotiť, obhájiť a konštruktívne diskutovať svoje poznatky a vedecké výstupy vo svojej oblasti expertízy a kultivovane ich prezentovať, písomnou alebo ústnou formou, pred odborným či laickým publikom;
- charakterizovať a analyzovať spoločenské výzvy a problémy, pred ktorými spoločnosť 21. storočia stojí, navrhnúť a implementovať riešenia;
- kriticky posúdiť aktuálne trendy v študijnom odbore 26. politické vedy a načrtnúť možné alternatívy jeho vývoja;
- viesť výskum, komunikovať a prezentovať zložité a komplexné politologické otázky či problémy v anglickom jazyku v ústnej aj písomnej podobe.

Kompetencie (samostatnosť a zodpovednosť)
Absolvent má kompetentnosť:
- riešiť vybrané problémy/úlohy súvisiace s odborom 26. politické vedy originálne, v širších súvislostiach, s využitím inovatívnych postupov a s prihliadnutím na zdieľané poznatky príbuzných vedných disciplín;
- vysoko samostatne a zodpovedne sa rozhodovať aj v komplexných a nejasných situáciách, a to s dôrazom na dodržiavanie etických zásad, vedeckej integrity a spoločenskej zodpovednosti, princípov demokracie (tolerancia, garancia ľudských práv) a s rešpektom k platným právnym predpisom, ktoré problematiku upravujú;
- podieľať sa na spoločenskom pokroku originálnymi výstupmi vlastného bádania a riešeniami nastolených problémov/úloh;
- pripraviť odborné texty a stanoviská s využitím v štátnej správe a samospráve, v mimovládnych organizáciách a politických stranách, v medzinárodných organizáciách či v mediálnej sfére;
- pracovať tímovo na riešení konkrétnych úloh, zabezpečiť vytvorenie a fungovanie skupiny, koordinovať činnosť tímu a rozdelenie úloh jednotlivým členom, a to aj v medzinárodnom tíme s angličtinou ako pracovným jazykom.

Indikované povolania (podľa Národnej sústavy povolaní a Európskej klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní):
• Politológ
• Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
• Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
• Špecialista/špecialistka v oblasti politických záležitostí
• Vedúci predstaviteľ/vedúca predstaviteľka záujmovej skupiny
• Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov
• Odborný asistent vysokej školyVždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základným predpokladom je ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 26. politické vedy.

Uchádzač o štúdium musí preukázať schopnosti pre samostatnú vedeckú prácu a musí mať aktívnu znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. V rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium sa uskutoční prijímacia skúška. Obsahom prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie znalostí uchádzača z problematiky, ktorá je obsahom témy vybranej uchádzačom z návrhov tém dizertačných prác. Témy dizertačných prác na akademický rok 2023/2024 budú zverejnené najneskôr 5. apríla 2023 na stránke www.politologia.tnuni.sk.

Projekt dizertačnej práce v rozsahu 10 normostrán (v každom z jazykov) by mal obsahovať:
• zdôvodnenie a motiváciu, prečo sa uchádzač rozhodol spracúvať vybranú tému dizertačnej práce,
• vymedzenie základných smerov a cieľov, ktorými by sa uchádzač chcel uberať pri spracúvaní dizertačnej práce, s akými metódami bude uvažovať pri spracúvaní vybratej témy dizertačnej práce,
• stručnú charakteristiku danej problematiky spracovanú na základe odbornej literatúry,
• predpokladaný prínos v spracúvaní vybratej témy dizertačnej práce pre prax i ďalší vývoj teórie.
Doplňujúce informácie

Prihláška na PhD. štúdium:
Na študijný program politológia sa môže uchádzač prihlásiť pomocou elektronickej prihlášky. V prípade písomnej prihlášky uchádzač využíva predpísané tlačivo pre III. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3). V prihláške uchádzač vyplňuje osobné údaje, formu štúdia, študijný program, absolvované magisterské štúdium, pričom tlačivo je potrebné aj podpísať. Pre urýchlenie komunikácie v prípade nekompletnosti prihlášky prosíme uchádzačov o správne uvedenú a platnú e-mailovú adresu na prihláške. Uchádzač v prihláške nemusí uvádzať predmety a známky za magisterské štúdium na strane č. 2. V rámci prihlášky taktiež nevyžadujeme potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.

Podmienky prijatia ako aj elektronická prihláška sú zverejnené na webovej stránke univerzity alebo katedry (sekcia Uchádzači).

Poplatky za štúdium:
Poplatky za štúdium sú podľa smernice Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD platnej v aktuálnom akademickom roku.

Všeobecné podmienky a informácie:
- Uchádzač si môže na študijný program politológia poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denná alebo externá).
- Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní
od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
- Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je v prípade záujmu o štúdium povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
- Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení § 59 ods.3 má Katedra politológie právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Katarína Hrnčárová
koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
032/7400 911
katarina.hrncarova@tnuni.sk
www.politologia.tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška pozostáva najmä z prezentácie projektu dizertačnej práce.

Prijímacia komisia na neverejnom zasadnutí zhodnotí výsledok prijímacej skúšky. Ak sa na prijímacej skúške zúčastnia viacerí uchádzači, prijímacia komisia určí poradie ich úspešnosti.

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní od konania prijímacej skúšky. • Podanie prihlášky na štúdium

  25.01.2023 - 09.06.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  26.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • Dodatok k diplomu II.stupeň (papierová forma)
 • Diplom z II. stupňa štúdia (papierová forma)
 • Projekt v AJ (papierová forma)
 • Projekt v SJ (papierová forma)
 • Vysvedčenie o štátnej skúške z 2.stupňa (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 950 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 19 €
elektronická prihláška: 19 €

Fakturačné údaje

Údaje o platbe za prihlášku (platobný príkaz vygeneruje AIS):
Poplatok za prijímacie konanie: 19,- euro
Banka: Štátna pokladnica
Účet: SK1381800000007000065375
Variabilný symbol: 19002
Špecifický symbol: ID uchádzača z AISu
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača
Adresa fakulty: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, Študentská 2, 911 50 Trenčín

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Katarína Hrnčárová – katarina.hrncarova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 22.02.2023 12:10

Upozorniť na neaktuálne údaje