Počítačová podpora materiálového inžinierstva

Uplatnenie absolventov

Štúdium v študijnom programe Počítačová podpora materiálového inžinierstva sa uskutočňuje dennou formou štúdia, v rámci ktorej si môžu študenti zvoliť dve trajektórie  vzdelávania:

 • Trajektória 1 je určená pre študentov, ktorí majú dostatočný priestor na štúdium v pracovných dňoch a môžu sa zúčastňovať vyučovania, ktoré je organizované od pondelka do piatku priamym kontaktom učiteľa so študentom. 
 • Trajektória 2 je flexibilná a vhodná pre študentov, ktorí sa s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie, sťažený zdravotný stav, rodinné alebo sociálne podmienky) nemôžu zúčastňovať výučby v bežných pracovných dňoch a časoch. Výučba je koncipovaná tak, že časť sa uskutočňuje blokovo a časť prezenčnej formy je  nahradená dištančnou formou  vzdelávania (on-line prednášky v reálnom čase alebo prostredníctvom výučbových prezentácií, videí, tutoriálov a pod., zverejnených v úložisku). Študenti majú možnosť konzultácií k zverejneným materiálom prostredníctvom diskusných fór,  individuálnych konzultácií  a pod., podľa ich potrieb.  

 

Absolvent študijného programu Počítačová podpora materiálového inžinierstva získa potrebné vedomosti z výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia materiálov a ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia. Má  vedomosti z oblasti výroby, technologického spracovania, a degradácie hlavných druhov technických materiálov. Získa schopnosti a zručnosti v experimentálnom hodnotení mechanických vlastností a štruktúry materiálov, vie pracovať so skúšobnými zariadeniami. Absolvent sa uplatní v oblasti výpočtového modelovania a konštruovania ako odborný pracovník v konštrukčných kanceláriách. Je pripravený na pôsobenie v priemyselnom podniku v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu a predaja materiálov. Dokáže samostatne realizovať experimenty, spracovávať ich a v rutinných prípadoch tieto  aj vyhodnocovať, preto sa môže zamestnať aj ako odborný pracovník pre výskum v materiálových laboratóriách. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v inžinierskom štúdiu na FPT v Púchove.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou.Doplňujúce informácie
 • Uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného stredoškolského vzdelania a odborných aktivít zo strednej školy.
 • Zaslaní všetkých povinných príloh prihlášky, vrátane úhrady prijímacieho poplatku v sume 17 €.


Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
Podrobné informácie nájdete na linku:
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Bakošová, PhD.
prodekanka pre študijné záležitosti
tel: 042/28 51 869
e-mail: dana.bakosova@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

 • Prihlášku je možné vyplniť a odoslať cez https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home .Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty.
 • Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie v sume 17,- € budú uchádzačovi systémom vygenerované automaticky formou platobného príkazu. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.
 • V prípade, že uchádzač nevyužije vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošle prihlášku v papierovej forme, platobné údaje budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na e-mail zadaný uchádzačom. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.
 • Uchádzač nevypisuje do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas strednej školy.
 • Do Akademického informačného systému sa zaeviduje úplne vyplnená e-prihláška len so stavom „uložená“.

Uchádzač doručí do 10 dní od registrácie prihlášky povinné prílohy:

 • notárom alebo matrikou (nie strednou školou) overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia;
 • notárom alebo matrikou (nie strednou školou) overenú fotokópiu koncoročného vysvedčenia posledného ročníka strednej školy na adresu:

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

ul. I. Krasku 491/30

020 01 Púchov.

Poznámka: Tohtoroční maturanti doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia ihneď po jeho obdržaní. Doklad o uznaní stredoškolského vzdelania absolvovaného na zahraničnej strednej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium. (Uchádzačom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).


Doplňujúce informácie o prijímacom konaní:

 1. Komisia skontroluje všetky materiály pre prijímacie konanie, ktoré pripraví Študijné oddelenie FPT. Vyhodnotí prijímacie konanie a pripraví návrh rozhodnutia o prijatí na štúdium, ktoré predloží na schválenie dekanovi fakulty.
 2. Rozhodnutie dekana fakulty o prijatí alebo neprijatí na štúdium uchádzač dostane písomnou formou.
 3. Uchádzač spolu s rozhodnutím dekana o prijatí na štúdium dostane všetky potrebné informácie o uskutočnení zápisu do 1. ročníka.  Zároveň bude vyzvaný, aby v elektronickom systéme AIS2 potvrdil elektronickú návratku, v ktorej potvrdí záujem o štúdium na FPT TnUAD.
 4. Ak počet študentov, ktorí písomne potvrdia nástup do prvého ročníka I. stupňa štúdia bude nižší, ako je plánovaný počet, uskutočnia sa ďalšie kolá prijímacieho konania.
 5. Prijímacie konanie pre akademický rok 2023/2024 sa uskutoční najneskôr do 10 dní od ukončenia termínov na podanie prihlášky.


Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  15.11.2022 - 30.04.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2023 - 30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka zo strednej školy (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 17 €
elektronická prihláška: 17 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.
Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.
V prípade, že uchádzači o štúdium pošlú prihlášku v papierovej forme, platobné údaje im budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na e-mail uvedený v prihláške.
Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zdena Frederika Pecler – zdena.pecler@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 09.11.2022 13:19

Upozorniť na neaktuálne údaje