Počítačová podpora materiálového inžinierstva

Uplatnenie absolventov

Štúdium v študijnom programe Počítačová podpora materiálového inžinierstva sa uskutočňuje dennou formou štúdia, v rámci ktorej si môžu študenti zvoliť dve trajektórie  vzdelávania:

 • Trajektória 1 je určená pre študentov, ktorí majú dostatočný priestor na štúdium v pracovných dňoch a môžu sa zúčastňovať vyučovania, ktoré je organizované od pondelka do piatku priamym kontaktom učiteľa so študentom. 
 • Trajektória 2 je flexibilná a vhodná pre študentov, ktorí sa s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie, sťažený zdravotný stav, rodinné alebo sociálne podmienky) nemôžu zúčastňovať výučby v bežných pracovných dňoch a časoch. Výučba je koncipovaná tak, že časť sa uskutočňuje blokovo a časť prezenčnej formy je  nahradená dištančnou formou  vzdelávania (on-line prednášky v reálnom čase alebo prostredníctvom výučbových prezentácií, videí, tutoriálov a pod., zverejnených v úložisku). Študenti majú možnosť konzultácií k zverejneným materiálom prostredníctvom diskusných fór,  individuálnych konzultácií  a pod., podľa ich potrieb.  

 

Absolvent študijného programu Počítačová podpora materiálového inžinierstva získa potrebné vedomosti z výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia materiálov a ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia. Má  vedomosti z oblasti výroby, technologického spracovania, a degradácie hlavných druhov technických materiálov. Získa schopnosti a zručnosti v experimentálnom hodnotení mechanických vlastností a štruktúry materiálov, vie pracovať so skúšobnými zariadeniami. Absolvent sa uplatní v oblasti výpočtového modelovania a konštruovania ako odborný pracovník v konštrukčných kanceláriách. Je pripravený na pôsobenie v priemyselnom podniku v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu a predaja materiálov. Dokáže samostatne realizovať experimenty, spracovávať ich a v rutinných prípadoch tieto  aj vyhodnocovať, preto sa môže zamestnať aj ako odborný pracovník pre výskum v materiálových laboratóriách. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v inžinierskom štúdiu na FPT v Púchove.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 1. Podmienky prijatia pre uchádzačov s trvalým pobytom v SR alebo ČR
 • Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (I. stupeň) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

 

 • Ďalšie podmienky prijatia   sú definované splnením a doložením podkladov aspoň jednej z nasledovných možností:

a) uchádzač z gymnázia alebo strednej školy, ktorý dosiahol celkový priemer známok na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých predmetov za posledné 2 predmaturitné ročníky štúdia do 2,95 vrátane,

b) uchádzač, ktorý maturoval z matematiky alebo fyziky s hodnotením nie horším ako 3,

c) uchádzač, ktorý počas štúdia na strednej škole bol úspešným riešiteľom matematickej, fyzikálnej, informatickej alebo inej olympiády z prírodovedných alebo technických predmetov,

d) uchádzač, ktorý v aktuálnom školskom roku absolvoval testy NPS zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky s dosiahnutím percentilu aspoň 30. Termíny testovania, ukážkové testy a podmienky prihlasovania k NPS sú zverejnené na www.scio.sk .Doplňujúce informácie
 • Uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného stredoškolského vzdelania a odborných aktivít zo strednej školy.
 • Zaslaní všetkých povinných príloh prihlášky, vrátane úhrady prijímacieho poplatku v sume 17 €.


Podmienky pre zahraničných študentov

2. Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov

 • Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je rozhodnutie  uznania dokladov o absolvovaní stredoškolského štúdia získaného v zahraničí.

Zahraničný uchádzač zašle nostrifikáciu dokladov najneskôr  ku dňu zápisu na štúdium.

Všetky potrebné informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí sú pre uchádzačov dostupné na: https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

-           Ďalšou podmienkou je ovládanie slovenského alebo českého jazyka slovom aj písmom. Preukázanie jazykovej zdatnosti je možné absolvovaním testu Národnej porovnávacej skúšky (NPS) zo všeobecných študijných predpokladov s dosiahnutím percentilu aspoň 15.

 

 • Ďalšie podmienky prijatia   sú definované splnením a doložením podkladov aspoň jednej z nasledovných možností:

a) uchádzač z gymnázia alebo strednej školy, ktorý dosiahol celkový priemer známok na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých predmetov za posledné 2 predmaturitné ročníky štúdia do 2,95 vrátane,

b) uchádzač, ktorý maturoval z matematiky alebo fyziky s hodnotením nie horším ako 3,

c) uchádzač, ktorý počas štúdia na strednej škole bol úspešným riešiteľom matematickej, fyzikálnej, informatickej alebo inej olympiády z prírodovedných alebo technických predmetov,

d) uchádzač, ktorý v aktuálnom školskom roku absolvoval testy NPS zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky s dosiahnutím percentilu aspoň 30. Termíny testovania, ukážkové testy a podmienky prihlasovania k NPS sú zverejnené na www.scio.sk .

3. Pre zahraničných uchádzačov, ktorým bol udelený azylposkytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, základnú podmienku prijatia na bakalárske štúdium možno preukázať čestným vyhlásením a testom NPS zo všeobecných študijných predpokladov (§ 56 ods. 2 Zákona o VŠ), pričom dosiahol percentil aspoň 30. Zahraničný uchádzač ho doloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, najneskôr však ku dňu zápisu na štúdium. Termíny testovania, ukážkové testy a podmienky prihlasovania k NPS sú zverejnené na www.scio.skKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Bakošová, PhD.
prodekanka pre študijné záležitosti
tel: 042/28 51 869
e-mail: dana.bakosova@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

 

Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, formou výberového konania.
Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk

Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty.

Uchádzač pošle poštou len povinné prílohy k prihláške:

- úradne overená kópia koncoročných vysvedčení z posledných troch ročníkov strednej školy alebo certifikát o absolvovaní NPS zo všeobecných študijných predpokladov,


- Zahraniční študenti zašlú overené kópie koncoročných vysvedčení z posledných 3 rokov štúdia na strednej škole, ktoré budú preložené do slovenského jazyka.


- Notárom alebo úradom (nie strednou školou) overená fotokópia maturitného vysvedčenia.


- Tohoroční maturanti doručia overenú kópiu vysvedčenia z posledného ročníka a overenú kópiu maturitného vysvedčenia ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.


- Notárom alebo úradom overenú kópiu dokladu o uznaní stredoškolského vzdelania absolvovaného na zahraničnej strednej škole (nostrifikáciu), predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium.  Vo výnimočnej situácii, ak ide o osobu, ktorej bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, podmienku podľa čl. 8 ods. 1 Študijného poriadku možno preukázať najneskôr v deň určený na zápis na štúdium čestným vyhlásením a výsledkom testu všeobecných študijných predpokladov. Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  15.11.2022 - 15.08.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  29.09.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  16.08.2023 - 30.09.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • úradne overená kópia koncoročných vysvedčení z posledných troch ročníkov strednej školy alebo certifikát o absolvovaní NPS zo všeobecných študijných predpokladov, (papierová forma)
 • úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia, (papierová forma)
 • sken potvrdenia o účasti na súťažiach alebo olympiádach,
 • v prípade uchádzača zo zahraničia (mimo ČR) overená kópia dokladu uznania stredného vzdelania - nostrifikácia, (papierová forma)
 • v prípade uchádzača zo zahraničia, ktorému bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, čestné vyhlásenie a certifikát o absolvovaní NPS zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 17 €
elektronická prihláška: 17 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000065375/8180
IBAN: SK1381800000007000065375
Variabilný symbol: 10502
Špecifický symbol: ID uchádzača z AISu2
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk vygenerované systémom automaticky.
V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zdena Frederika Pecler – zdena.pecler@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 18.09.2023 11:54

Upozorniť na neaktuálne údaje