Počítačová podpora materiálového inžinierstva

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu počítačová podpora materiálového inžinierstva v študijnom odbore 36. strojárstvo majú základné vedomosti z oblasti výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu a degradácie vlastností hlavných druhov technických materiálov. Sú pripravení najmä na pôsobenie v priemyselnom podniku v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu a predaja materiálov, servisu a údržby. Získajú schopnosti a zručnosti v zisťovaní mechanických vlastností materiálov, vedia pracovať so skúšobnými zariadeniami, vedia hodnotiť štruktúru materiálov, získajú potrebné vedomosti z výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia materiálov, ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia. Sú schopní pracovať ako členovia vývojových tímov, samostatne riešiť technické problémy a vedia udržiavať kontakt s neustálym technickým vývojom v oblasti technických materiálov. Sú pripravení pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste.

Absolvent sa uplatní vo výrobných závodoch produkujúcich anorganické a organické materiály a výrobky z nich ako prevádzkový technológ. Môže sa zamestnať aj ako odborný pracovník v konštrukčných kanceláriách. Dokáže samostatne realizovať experimenty spracovávať ich a v rutinných prípadoch tieto aj vyhodnocovať, preto sa môže zamestnať aj ako odborný pracovník pre výskum v chemických a materiálových laboratóriách. Jeho znalosti s manažérskych a ekonomických predmetov ho predurčujú aj na vedenie menších špecializovaných operatívnych technických tímov, kde sa vyžaduje samostatné a operatívne rozhodovanie.
Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu na FPT v Púchove a iných vysokých školách v študijných programoch príbuzných študijných odborov.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou.Doplňujúce informácie

Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu na Fakulte priemyselných technológií v Púchove a iných vysokých školách v študijných programoch príbuzných študijných odborov.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Bakošová, PhD.
prodekanka pre študijné záležitosti
tel: 042/28 51 869
e-mail: dana.bakosova@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

• Prijímacie konanie sa uskutočňuje výberovým konaním, bez prijímacej skúšky.
• Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk.
• Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a zasielať na študijné oddelenie fakulty.
• Uchádzač zašle iba povinné prílohy prihlášky:
- úradne /notárom, matrikou/ overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia,
- úradne /notárom, matrikou/ overenú fotokópiu posledného ročníka strednej školy,
• Tohoroční maturanti doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
• Doklad o uznaní stredoškolského vzdelania absolvovaného na zahraničnej strednej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium. (Uchádzačom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).

Upozornenie pre uchádzačov:
• Uchádzač nevypisuje do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas strednej školy.
• Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky „uložená“.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:
• Uchádzači s neuhradeným poplatkom nemôžu obdržať rozhodnutie o prijatí.
• Výberové konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium. Prihláška musí byť doručená do termínu určeného fakultou. Fakulta nezasiela oznámenie o zaevidovaní prihlášky. Uchádzač evidenciu prihlášky overí v AISe v e-prihláške, kde bude stav prihlášky „preklopená“.
• Dekanka FPT TnU AD vymenuje komisiu pre výberové konanie, ktorá bude pozostávať z predsedu a členov komisie. Táto následne preverí splnenie podmienok uchádzačov o štúdium.
• O prijatí na štúdium rozhoduje dekanka fakulty na základe rozhodnutia výberovej komisie.
• Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do ôsmich dní odo dňa doručenia podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
• Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.07.2021 - 15.08.2021

  • Zaslanie vysvedčenia do

    15.08.2021

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    16.08.2021 - 18.09.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 17 €
elektronická prihláška: 17 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.
Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.

Povinné náležitosti prihlášky:
• úradom overená fotokópia koncoročného vysvedčenia posledného ročníka strednej školy,
• úradom overená fotokópia maturitného vysvedčenia, 
• administratívny poplatok za prijímacie konanie v sume 17,00 € (uhradiť bankovým prevodom).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zdena Frederika Pecler – zdena.pecler@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 01.07.2021 10:10

Upozorniť na neaktuálne údaje