Materiály

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Materiály získa hlboké vedomosti z oblastí fyzikálnych a chemických  vlastností materiálov, ich diagnostiky a počítačovej simulácie ich fyzikálnych vlastností. Disponuje znalosťami a zručnosťami, potrebnými pre výskum a vývoj nových materiálov. Dokonale ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja nových materiálov, ako aj technológie ich výroby a spracovania na polotovary a výrobky. Ovláda väzby výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, vedecké formulovanie problému, právne a environmentálne aspekty nových produktov, prezentáciu výsledkov, ako aj rozvoj študijného odboru a jeho prínos pre prax. Vie samostatne riešiť problémy zo širokého spektra konštrukčných materiálov a na základe hlbokých teoretických vedomostí predikovať ich úžitkové vlastnosti. Prináša vlastné riešenia problémov v oblasti materiálov.

Absolvent je pripravený na riešenie najnáročnejších úloh technickej praxe, zlepšovať vlastnosti existujúcich materiálov, zdokonaľovať technickú stránku kvality výroby materiálov, súčiastok, nástrojov a úžitkových predmetov. Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce vo vedeckom tíme a po zapracovaní tiež riadiť prácu riešiteľského kolektívu. Je pripravený tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore. Uplatnenie nájde vo výskumných ústavoch, na VŠ, ako aj vo vrcholových riadiacich funkciách  podnikov s  orientáciou na kovové, polymérne, anorganické či textilné materiály, tenké vrstvy, diagnostiku a skúšobníctvo.  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (III. stupeň) je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (absolvovanie inžinierskeho štúdia).

 Uchádzači o denné doktorandské štúdium v študijnom programe Materiály budú prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky a po splnení všetkých náležitostí uvedených nižšie.

  Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR, ďalej sa vyžaduje uznanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí, a ovládanie slovenského alebo českého jazyka slovom aj písmom.

 Všetky potrebné informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí sú pre záujemcov dostupné na: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne: Uznanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania na účely pokračovania v štúdiu (tnuni.sk). Zahraničný uchádzač ho doloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, najneskôr však ku dňu zápisu na štúdium.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR, ďalej sa vyžaduje uznanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí, a ovládanie slovenského alebo českého jazyka slovom aj písmom.

Podrobné informácie nájdete na linku:
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

• Prihlášku je možné vyplniť a odoslať cez https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty.

 • Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie v sume 17,- € budú uchádzačovi systémom vygenerované automaticky formou platobného príkazu. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.
 • V prípade, že uchádzač nevyužije vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošle prihlášku v papierovej forme, platobné údaje budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na e-mail zadaný uchádzačom. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.
 • Do Akademického informačného systému sa zaeviduje úplne vyplnená e-prihláška len so stavom „uložená“.

Uchádzač doručí do 10 dní od registrácie prihlášky povinné prílohy:

 • úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov FPT),

•    úradne overený doklad o absolvovaní štúdia I. stupňa – diplom (netýka sa absolventov FPT),

•    dodatok k diplomu – doklad o výpise výsledkov štúdia (netýka sa absolventov FPT),

Uvedené dokumenty je potrebné doručiť na adresu:

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 ul. I. Krasku 491/30

020 01 Púchov.

 

Doplňujúce informácie o prijímacom konaní:

Prijímacia skúška sa uskutočňuje formou pohovoru osobitne s  každým uchádzačom pred prijímacou komisiou, ktorá overuje prehľad uchádzača v odbornej oblasti, súvisiacej s vybranou témou doktorandského štúdia. Ďalšia časť je zameraná na overenie znalostí z  cudzích jazykov a  predpokladov na samostatnú vedeckú prácu. Poradie uchádzačov zostavuje komisia hlasovaním.

 Forma prijímacej skúšky

Prijímací pohovor – ústna • Podanie prihlášky na štúdium

  15.11.2022 - 10.06.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  11.06.2023 - 10.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • diplom - úradne overený doklad o absolvovaní štúdia II. stupňa - netýka s absolventov FPT; (papierová forma)
 • úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške - netýka sa absolventov FPT; (papierová forma)
 • dodatok k diplomu - doklad o výpise výsledkov štúdia - netýka sa absolventov FPT; (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • v prípade uchádzača zo zahraničia (mimo ČR) overenú kópiu dokladu uznania inžinierskeho vzdelania. (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 17 €
elektronická prihláška: 17 €

Fakturačné údajeFakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie budú po podaní e-prihlášky, ktorú uchádzači nájdu na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home, vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.
Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.
V prípade, že uchádzači o štúdium pošlú prihlášku v papierovej forme, platobné údaje im budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na e-mail uvedený v prihláške.
Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zdena Frederika Pecler – zdena.pecler@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 30.03.2023 11:46

Upozorniť na neaktuálne údaje