Materiály a technológie pre automobilový priemysel

Uplatnenie absolventov

Vedomosti získané počas štúdia sú zamerané na priemyselnú technickú prax, predovšetkým reálnu prax v automobilovom priemysle SR. Teoretické vedomosti sú v profesijnej praxi transformované do praktických zručností, kde sa následne formujú do schopností riešiť úlohy a zadania praktického života. Na základe požiadaviek výrobných organizácií v odvetví automobilového priemyslu sú absolventi pripravení zvládnuť okamžitý nástup na pracovné miesto z hľadiska získaných vedomostí a zručností, a to vo všetkých stupňoch výrobných organizácií. Absolventi sú plne pripravení na pôsobenie v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, technickej príprave a riadenia výroby, ako aj v oblasti skúšobníctva a kontroly ich kvality, alebo ako odborníci v konštrukčných kanceláriách v oblasti automobilového priemyslu. Dokážu samostatne realizovať experimenty, spracovávať ich a v rutinných prípadoch tieto aj vyhodnocovať, preto sa môžu zamestnať aj ako odborný pracovník pre výskum v chemických a materiálových laboratóriách. Znalosti absolventov ich predurčujú aj na vedenie menších špecializovaných operatívnych technických tímov, kde sa vyžaduje samostatné a operatívne rozhodovanie.

Absolventi prvého stupňa študijného odboru 36. Strojárstvo, študijného programu Materiály a technológie pre automobilový priemysel majú základné vedomosti o zložení, štruktúre a použití kovových a nekovových materiálov, vedomosti z oblasti výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu a degradácie vlastností hlavných druhov technických materiálov používaných v automobilovom priemysle. Vedia pracovať so skúšobnými zariadeniami, vedia hodnotiť štruktúru materiálov, získajú potrebné vedomosti z výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia materiálov, ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia. Počas profesijne orientovaného štúdia je všeobecný prehľad rozšírený o praktické zručnosti a skúsenosti realizované výrobno-odbornou a profesijnou praxou v reálnom podnikovom prostredí. Široký základ teoretických a odborných predmetov dáva absolventom štvorročného štúdia širokú variabilnosť pri uplatnení v praxi. Sú pripravení najmä na pôsobenie v priemyselnom podniku v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu a predaja materiálov, servisu a údržby. Sú schopní pracovať ako členovia vývojových tímov, samostatne riešiť technické problémy a vedia udržiavať kontakt s neustálym technickým vývojom v oblasti technických materiálov. Sú pripravení pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou.Doplňujúce informácie

• Prijímacie konanie sa uskutočňuje výberovým konaním, bez prijímacej skúšky.
• Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk.
• Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a zasielať na študijné oddelenie fakulty.
• Uchádzač zašle iba povinné prílohy prihlášky:
- úradne /notárom, matrikou/ overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia,
- úradne /notárom, matrikou/ overenú fotokópiu posledného ročníka strednej školy,
• Tohoroční maturanti doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
• Doklad o uznaní stredoškolského vzdelania absolvovaného na zahraničnej strednej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium. (Uchádzačom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).
Upozornenie pre uchádzačov:
• Uchádzač nevypisuje do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas strednej školy.
• Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky „uložená“.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:
• Uchádzači s neuhradeným poplatkom nemôžu dostať rozhodnutie o prijatí.
• Výberové konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium. Prihláška musí byť doručená do termínu určeného fakultou. Fakulta nezasiela oznámenie o zaevidovaní prihlášky. Uchádzač evidenciu prihlášky overí v AISe v e-prihláške, kde bude stav prihlášky „preklopená“.
• Dekanka FPT TnUAD vymenuje komisiu pre výberové konanie, ktorá bude pozostávať z predsedu a členov komisie. Táto následne preverí splnenie podmienok uchádzačov o štúdium.
• O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia výberovej komisie.
• Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do ôsmich dní odo dňa doručenia podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
• Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Bakošová, PhD.
prodekanka pre študijné záležitosti
tel: 042/28 51 869
e-mail: dana.bakosova@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

• Prijímacie konanie sa uskutočňuje výberovým konaním, bez prijímacej skúšky.
Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk. Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty. Uchádzač pošle len povinnú prílohu prihlášky:
• notárom alebo matrikou (nie strednou školou) overená fotokópia maturitného vysvedčenia.
• notárom alebo matrikou (nie strednou školou) overená fotokópia koncoročného vysvedčenia posledného ročníka strednej školy
• Tohoroční maturanti doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
• Doklad o uznaní stredoškolského vzdelania absolvovaného na zahraničnej strednej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium. (Uchádzačom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).  • Podanie prihlášky na štúdium

    04.11.2020 - 30.04.2021

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.05.2021 - 30.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 17 €
elektronická prihláška: 17 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.
Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.

Povinné náležitosti prihlášky:
• úradom overená fotokópia koncoročného vysvedčenia posledného ročníka strednej školy – je nutné priniesť najneskôr v deň zápisu na štúdium,
• úradom overená fotokópia maturitného vysvedčenia – je nutné priniesť najneskôr v deň zápisu na štúdium,
• administratívny poplatok za prijímacie konanie v sume 17,00 € (uhradiť bankovým prevodom).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zdena Frederika Pecler – zdena.pecler@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 03.02.2021 10:40

Upozorniť na neaktuálne údaje