Materiálové inžinierstvo

Uplatnenie absolventov

Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 36. strojárstvo študijného programu materiálové inžinierstvo majú základné vedomosti z oblasti výroby, technologického spracovania degradácie a experimentálneho hodnotenia vlastností rôznych druhov technických materiálov. Získajú základné vedomosti o chemickom zložení a štruktúre v technickej praxi používaných kovových, anorganických, polymérnych a moderných kompozitných materiálov. Dokážu hodnotiť vlastnosti technických materiálov a materiálových technológií z environmentálneho hľadiska. Získajú schopnosti a zručnosti v testovaní mechanických vlastností materiálov, vedia pracovať so skúšobnými zariadeniami, dokážu hodnotiť štruktúru materiálov, získajú tiež základné vedomosti z výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia materiálov a ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia.
Absolventi daného študijného programu získajú tiež základné vedomosti z oblasti skúmania vplyvov technologických procesov výroby materiálov na zložky životného prostredia, s dôrazom na procesy vývoja nových progresívnych technológií a materiálov, recyklačných a remediačných technológií hlavných druhov priemyselných odpadov a zavádzanie málo- a bezodpadových technológií do praxe. Sú pripravení pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste.

Absolventi sú plne pripravení na pôsobenie v priemyselných podnikoch v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, technickej príprave a riadenia výroby, ako aj v oblasti skúšobníctva a kontroly ich kvality, alebo ako odborníci v konštrukčných kanceláriách. Absolventi daného študijného programu disponujú tiež základnými vedomosťami z oblasti skúmania vplyvov technologických procesov výroby materiálov na zložky životného prostredia, s dôrazom na procesy vývoja nových progresívnych technológií a materiálov, recyklačných a remediačných technológií hlavných druhov priemyselných odpadov a zavádzanie málo- a bezodpadových technológií do praxe. Dokážu samostatne realizovať experimenty, spracovávať ich a vyhodnocovať, preto sa môžu zamestnať aj ako odborní pracovníci pre výskum v chemických a materiálových laboratóriách. Sú pripravení najmä na pôsobenie v priemyselnom podniku v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu a predaja materiálov. Sú schopní riadiť chod technologických výrobných celkov a zariadení, vrátane ekologických, navrhovať technológie na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a posudzovať vplyv odpadov na životné prostredie.
Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu na FPT v Púchove a iných vysokých školách v študijných programoch príbuzných študijných odborov.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou.Doplňujúce informácie

Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu na Fakulte priemyselných technológií v Púchove a iných vysokých školách v študijných programoch príbuzných študijných odborov.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Bakošová, PhD.
prodekanka pre študijné záležitosti
tel: 042/28 51 869
e-mail: dana.bakosova@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

• Prijímacie konanie sa uskutočňuje výberovým konaním, bez prijímacej skúšky.
• Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk.
• Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a zasielať na študijné oddelenie fakulty.
• Uchádzač zašle iba povinné prílohy prihlášky:
- úradne /notárom, matrikou/ overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia,
- úradne /notárom, matrikou/ overenú fotokópiu posledného ročníka strednej školy,
• Tohoroční maturanti doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia ihneď po jeho obdržaní. 
• Doklad o uznaní stredoškolského vzdelania absolvovaného na zahraničnej strednej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium. (Uchádzačom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).

Upozornenie pre uchádzačov:
• Uchádzač nevypisuje do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas strednej školy.
• Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky „uložená“.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:
• Uchádzači s neuhradeným poplatkom nemôžu obdržať rozhodnutie o prijatí.
• Výberové konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium. Prihláška musí byť doručená do termínu určeného fakultou. Fakulta nezasiela oznámenie o zaevidovaní prihlášky. Uchádzač evidenciu prihlášky overí v AISe v e-prihláške, kde bude stav prihlášky „preklopená“.
• Dekanka FPT TnU AD vymenuje komisiu pre výberové konanie, ktorá bude pozostávať z predsedu a členov komisie. Táto následne preverí splnenie podmienok uchádzačov o štúdium.
• O prijatí na štúdium rozhoduje dekanka fakulty na základe rozhodnutia výberovej komisie.
• Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do ôsmich dní odo dňa doručenia podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
• Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.07.2021 - 15.08.2021

  • Zaslanie vysvedčenia do

    15.08.2021

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    16.08.2021 - 18.09.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 17 €
elektronická prihláška: 17 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.
Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.

Povinné náležitosti prihlášky:
• úradom overená fotokópia koncoročného vysvedčenia posledného ročníka strednej školy,
• úradom overená fotokópia maturitného vysvedčenia,
• administratívny poplatok za prijímacie konanie v sume 17,00 € (uhradiť bankovým prevodom).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zdena Frederika Pecler – zdena.pecler@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 01.07.2021 08:16

Upozorniť na neaktuálne údaje