Materiálové inžinierstvo

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Materiálové inžinierstvo sa prostredníctvom vlastnej voľby povinne voliteľných a výberových predmetov špecializuje na niektorú z nasledujúcich oblastí:

 • Materiály a environmentálne inžinierstvo 
 • Materiály a technológie
 • Materiály  a dizajn

 

Štúdium v študijnom programe Materiálové inžinierstvo  sa uskutočňuje dennou formou, v rámci ktorej si môžu študenti zvoliť dve trajektórie  vzdelávania:

 • Trajektória 1 je určená pre študentov, ktorí majú dostatočný priestor na štúdium v pracovných dňoch a môžu sa   zúčastňovať vyučovania, ktoré je organizované od pondelka do piatku priamym kontaktom učiteľa so študentom. 
 • Trajektória 2 je flexibilná a vhodná pre študentov, ktorí sa s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie, sťažený zdravotný stav, rodinné alebo sociálne podmienky) nemôžu zúčastňovať výučby v bežných pracovných dňoch a časoch. Výučba je koncipovaná tak, že časť sa uskutočňuje blokovo a časť prezenčnej formy je  nahradená dištančnou formou  vzdelávania   (on-line prednášky v reálnom čase alebo prostredníctvom výučbových prezentácií, videí, tutoriálov a pod., zverejnených v úložisku). Študenti majú možnosť konzultácií k zverejneným materiálom prostredníctvom diskusných fór,  individuálnych konzultácií  a pod. podľa ich potrieb.  

 

Absolvent špecializácie Materiály a environmentálne inžinierstvo  má vedomosti o chemickom zložení a štruktúre v technickej praxi používaných kovových, anorganických, polymérnych a moderných kompozitných materiálov. Vie  pracovať so skúšobnými zariadeniami.  Dokáže hodnotiť vlastnosti technických materiálov a vplyv materiálových technológií z environmentálneho hľadiska. Získa vedomosti z oblasti skúmania vplyvov technologických procesov výroby materiálov na zložky životného prostredia, s dôrazom na procesy vývoja nových progresívnych technológií a materiálov, recyklačných a remediačných technológií hlavných druhov priemyselných odpadov a zavádzanie málo- a bezodpadových technológií do praxe.  Získa tiež základné vedomosti z výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia materiálov. Absolvent je plne pripravený na pôsobenie v priemyselných podnikoch v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, technickej príprave a riadenia výroby, ako aj v oblasti skúšobníctva a kontroly ich kvality. Dokáže samostatne realizovať experimenty, spracovávať ich a vyhodnocovať, preto sa môže zamestnať aj ako odborný pracovník pre výskum v chemických a materiálových laboratóriách. Môže pokračovať v inžinierskom štúdiu na FPT v Púchove.

 

Absolvent špecializácie Materiály a technológie  má základné vedomosti z oblasti technológie výroby technických materiálov, tvorby technologických postupov, skúšania mechanických a technologických vlastností a voľby materiálov pre konkrétne použitie. Získa základné vedomosti o chemickom zložení, štruktúre a použití kovových a nekovových materiálov. Zvláda prácu s modernými CAD systémami na podporu konštruovania a modelovania. Vie pracovať so skúšobnými zariadeniami a hodnotiť štruktúru materiálov. Absolvent je plne pripravený na pôsobenie v priemyselných podnikoch v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, v oblasti konštrukcie, technickej prípravy a riadenia výroby, ako aj v oblasti skúšobníctva a kontroly kvality produktov. Dokáže samostatne realizovať experimenty, spracovávať ich a v rutinných prípadoch tieto aj vyhodnocovať, preto sa môže zamestnať aj ako odborný pracovník pre výskum  materiálov.  Môže pokračovať v inžinierskom štúdiu na FPT v Púchove.

 

Absolvent špecializácie Materiály a dizajn ovláda teóriu priemyselného dizajnu výrobkov a vie navrhovať výsledný dizajn produktov v závislosti od materiálových vlastností a technológie výroby. Má základné vedomosti o chemickom zložení, štruktúre a technológiách  výroby a spracovania rôznych druhov materiálov. Pozná experimentálne metódy a vie pracovať s príslušnými skúšobnými zariadeniami na hodnotenie vlastností materiálov a ich štruktúry.  Dokáže samostatne realizovať experimenty,  spracovávať ich a v rutinných prípadoch tieto  aj vyhodnocovať. Je schopný pracovať ako člen vývojových tímov, samostatne riešiť technické a dizajnérske problémy vo výrobe, vie udržiavať kontakt s neustálym technickým vývojom v oblasti technických materiálov.  Dokáže samostatne realizovať návrhy a preto sa môže zamestnať aj ako dizajnér v praxi. Môže pokračovať v inžinierskom štúdiu na FPT v Púchove.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky prijatia

• Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (I. stupeň) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

• Uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného stredoškolského vzdelania, odborných aktivít zo strednej školy a po splnení všetkých náležitostí uvedených nižšie.

• Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR, ďalej sa vyžaduje uznanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí, a ovládanie slovenského alebo českého jazyka slovom aj písmom. Preukázanie jazykovej zdatnosti je možné absolvovaním testu Národnej porovnávacej skúšky (NPS) zo všeobecných študijných predpokladov s dosiahnutím percentilu aspoň 15.

Všetky potrebné informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí sú pre záujemcov dostupné na:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne: Uznanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania na účely pokračovania v štúdiu (tnuni.sk).

Zahraničný uchádzač ho doloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, najneskôr však ku dňu zápisu na štúdium.

• Pre zahraničných uchádzačov, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, základnú podmienku prijatia na bakalárske štúdium možno preukázať čestným vyhlásením a testom NPS (v slovenskom alebo českom jazyku) zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky s dosiahnutím percentilu aspoň 30. Zahraničný uchádzač ho doloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, najneskôr však ku dňu zápisu na štúdium.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium pre všetkých uchádzačov

Na štúdium bude prijatý uchádzač, ktorý splní aspoň jednu z nasledovných možností a doloží príslušné podklady:
• uchádzač z gymnázia alebo strednej školy, ktorý dosiahol celkový priemer známok na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých predmetov za posledné 2 predmaturitné ročníky štúdia do 2,95 vrátane,
• uchádzač, ktorý maturoval z matematiky alebo fyziky s hodnotením nie horším ako 3,
• uchádzač, ktorý počas štúdia na strednej škole bol úspešným riešiteľom matematickej, fyzikálnej, informatickej alebo inej olympiády z prírodovedných alebo technických predmetov,
• uchádzač, ktorý v aktuálnom školskom roku absolvoval testy NPS zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky s dosiahnutím percentilu aspoň 30.Podmienky pre zahraničných študentov
 • Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR, ďalej sa vyžaduje uznanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí, a ovládanie slovenského alebo českého jazyka slovom aj písmom. Preukázanie jazykovej zdatnosti je možné absolvovaním testu Národnej porovnávacej skúšky (NPS) zo všeobecných študijných predpokladov s dosiahnutím percentilu aspoň 15.

 

Všetky potrebné informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí sú pre záujemcov dostupné na:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne: Uznanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania na účely pokračovania v štúdiu (tnuni.sk).

Zahraničný uchádzač ho doloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, najneskôr však ku dňu zápisu na štúdium.

 Pre zahraničných uchádzačov, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, základnú podmienku prijatia na bakalárske štúdium možno preukázať čestným vyhlásením a testom NPS (v slovenskom alebo českom jazyku) zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky s dosiahnutím percentilu aspoň 30. Zahraničný uchádzač ho doloží k  prihláške na vysokoškolské štúdium, najneskôr však ku dňu zápisu na štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Bakošová, PhD.
prodekanka pre študijné záležitosti
tel: 042/28 51 869
e-mail: dana.bakosova@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

 Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  15.11.2022 - 15.08.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  29.09.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  16.08.2023 - 30.09.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
45


Prílohy
 • úradne overená kópia koncoročných vysvedčení z posledných troch ročníkov strednej školy alebo certifikát o absolvovaní NPS zo všeobecných študijných predpokladov (papierová forma)
 • overená kópia maturitného vysvedčenia (papierová forma)
 • sken potvrdenia o účasti na súťažiach alebo olympiádach
 • v prípade uchádzača zo zahraničia (mimo ČR) overená kópia dokladu uznania stredného vzdelania - nostrifikácia (papierová forma)
 • v prípade uchádzača zo zahraničia, ktorému bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, čestné vyhlásenie a certifikát o absolvovaní NPS zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky. (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 17 €
elektronická prihláška: 17 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000065375/8180
IBAN: SK1381800000007000065375
Variabilný symbol: 10502
Špecifický symbol: ID uchádzača z AISu2
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk vygenerované systémom automaticky.
V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zdena Frederika Pecler – zdena.pecler@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 18.09.2023 11:54

Upozorniť na neaktuálne údaje