Chémia a technológia anorganických materiálov a skla

Študijný program Chémia a technológia anorganických materiálov a skla (2. stupeň) sa uskutočňuje v študijnom odbore 5.2.18 Chemické technológie v oblasti výskumu 12 Chémia, chemická technológia a biotechnológie.

Študijný program v dennej forme trvá 4 semestre (2 roky) a je ukončený obhajobou diplomovej práce a absolvovaním štátnej skúšky.Uplatnenie absolventov

Absolventi majú široký teoretický základ, ktorý umožňuje analyzovať a rozvíjať technické riešenia, vyvíjať nové technologické postupy, optimalizovať a simulovať jednotlivé zariadenia technologických celkov. Absolventi sú pripravení zastávať funkcie technológa, výrobných manažérov, viesť veľké projekty, pracovať v oblasti výskumu a vývoja, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore. Absolventi sú adaptabilní, dokážu spolupracovať s odborníkmi aj z iných profesií, vykonávať vedecký základný a aplikovaný výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky a dokumenty :

 • prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia(formát A3),  riadne vyplnená, podpísaná – osobné údaje, forma štúdia, študijný program, absolvované bakalárske štúdium,
 • uchádzač nemusí vpisovať predmety a známky za bakalárske štúdium na strane č. 2,
 • absolventi 1. stupňa vysokoškolského vzdelania predložia overenú kópiu diplomu,  vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku diplomu alebo výpisu absolvovaných predmetov
 • Tieto doklady zašlú na študijný referát CUP FunGlass TnUAD.  


Doplňujúce informácie

2 kolá prijímacieho konania:

1. kolo: 25.06.2019, podanie prihlášky do 11.06.2019

2. kolo: 27.08.2019, podanie prihlášky do 13.08.2019Podmienky pre zahraničných študentov

Ucházdač z krajínČeská republika, Nemecká spolková republika, Maďarsko, Chorvátsko, Poľská republika, Rumunsko, Ukrajina,

predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní, ktorá musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa;
 • podpis žiadateľa;
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa;
 • predmet žiadosti;
 • názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala;
 • rok ukončenia štúdia žiadateľa.

Prílohou žiadosti sú najmä:

 • kópia dokladu totožnosti;
 • doklad o zaplatení správneho poplatku;
 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní.

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do slovenského jazyka. TnUAD posúdi žiadosť do 7 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. TnUAD vydá do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad o vzdelaní rovnocenný.

Uchádzač z iného členského štátu alebo tretieho štátu predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní, ktorá musí obsahovať údaje ako v bode 2. Prílohou žiadosti sú najmä:

 • kópia dokladu totožnosti;
 • doklad o zaplatení správneho poplatku;
 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní;
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach;
 • osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva;
 • informácia o predchádzajúcom dosiahnutom vzdelaní, dosiahnutým pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (postačuje kópia);
 • overenie pravosti podpisov a otlačku pečiatky školy na dokladoch o vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

TnUAD v zmysle § 34 zákona rozhodne o uznaní dokladov o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti a rozhodne:

 • o uznaní dokladu o vzdelaní;
  o uložení rozdielovej skúšky; 
 • zamietnutí žiadosti o uznaní dokladu o vzdelaní.


Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači budú prijatí formou výberového konania. Kritériom prijatia budú výsledky na 1. stupni VŠ štúdia.

Uchádzač si môže na študijný program poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť dennú formu štúdia.

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

1. kolo: 25.06.2019, podanie prihlášky do 11.06.2019

2. kolo: 27.08.2019, podanie prihlášky do 13.08.2019Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe Chémia a technológia anorganických materiálov a skla  je ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárske) v danom alebo príbuznom študijnom odbore. • Podanie prihlášky na štúdium

  11.06.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 25.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  13.08.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  27.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Povinné prílohy
 • bakalársky diplom (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: SK13 8180 0000 0070 0006 5375    

Variabilný symbol: 19024

Špecifický symbol: XXXXXXXXXX

(uvádza sa len pri bankovom prevode)

 • bez medzery, doplniť rodné číslo bez lomítka
 • do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko uchádzača

adresa : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2

91150 Trenčín

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniela Vavrová – daniela.vavrova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 25.01.2019 14:13

Upozorniť na neaktuálne údaje