Automobilové inžinierstvo

Uplatnenie absolventov

Profil absolventa
Absolvent počas 4-ročného profesijne orientovaného štúdia získa všeobecný prehľad z oblasti automobilovej techniky,rozšírený o praktické zručnosti a skúsenosti, realizované bohatou profesijnou praxou v reálnom podnikovom prostredí.
Na základe požiadaviek praxe z odvetvia automobilového priemyslu profil absolventa okrem technických vedomostí a zručností dotvára aj ovládanie moderných informačnokomunikačných technológií. Bonusom sú aj poznatky z hodnotenia kvality a skúšobníctva v dopravnej technike a plnení legislatívnych požiadiaviek. Absolvent má aj základné manažérske, ekonomické, právne, ekologické podvedomie, kvalitné jazykové kompetencie a je schopný pracovať ako člen vývojových tímov, dokáže samostante riešiť technické problémy a je pripravený pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste.

Uplatnenie v praxi
Absolvent je pripravený na pôsobenie v oblasti automotive ako vývojár, konštruktér, technológ. Môže pôsobiť tiež v oblasti skúšobníctva a kontroly ich kvality; znalosti absolventa ho predurčujú aj na vedenie menších špecializovaných operatívnych technických  tímov, kde sa vyžaduje samostatné operatívne rozhodovanie.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.Doplňujúce informácie

Uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného stredoškolského vzdelania, pohovoru so zástupcami firmy, v ktorej bude vykonávaná profesijná prax a po splnení všetkých náležitostí.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie bude formou výberového konania na základe výsledkov počas štúdia na strednej škole a maturitnej skúšky zo strednej školy ako aj odborných aktivít zo strednej školy.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Kopiláková, PhD., tel.: 032/7400231, e-mail: beata.kopilakova@tnuni.sk
Ing. Katarína Žitňanská, tel.: 032/7400270, e-mail: katarina.zitnanska@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, formou výberového konania na základe dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho štúdia.
Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk. Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty. Uchádzač pošle len povinné prílohy k prihláške:
úradne overené fotokópia vysvedčení za 1. – 4. ročník a úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia.
Tohoroční maturanti dodajú úradne overené kópie koncoročného vysvedčenia za 4. ročník strednej školy a maturitného vysvedčenia na Študijné oddelenie ihneď po jeho obdržaní. V prípade nedodania dokumentov bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:
Dekan FŠT TnUAD vymenuje komisiu pre výberové konanie, ktorá bude pozostávať z predsedu a členov komisie. Táto následne preverí splnenie podmienok uchádzačov o štúdium.
O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia výberovej komisie. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do ôsmich dní odo dňa doručenia podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
Uchádzač si môže na FŠT TnUAD podať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť len jeden odbor a jednu formu štúdia.
V prípade nekompletnosti vyžadovaných údajov nebude prihláška zaradená do výberového konania.
Výberové konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium. Prihláška musí byť doručená do termínu určeného fakultou. Fakulta nezasiela oznámenie o zaevidovaní prihlášky.
Uchádzač má možnosť sám si skontrolovať, či je jeho prihláška zaevidovaná na základe zverejnených informácií na www.fst.tnuni.sk v sekcii UCHÁDZAČI zaevidovanie prihlášky v Akademickom informačnom systéme.Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2021 - 30.09.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
7


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000065375/8180
IBAN: SK1381800000007000065375
Variabilný symbol: 10302
Špecifický symbol: ID uchádzača z AISu
do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas vygenerované systémom automaticky.
V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Žitňanská – katarina.zitnanska@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 30.06.2021 15:56

Upozorniť na neaktuálne údaje